Ikete rya Yakobo 1:1-27

 • Indamutso (1)

 • Ukwihangana kuzana umunezero (2-15)

  • Ukwizera kugejejwe (3)

  • Mugume musaba mwizeye (5-8)

  • Icipfuzo gishikana ku gicumuro n’urupfu (14, 15)

 • Ingabire nziza yose iva mw’ijuru (16-18)

 • Kwumva no gushira mu ngiro rya jambo (19-25)

  • Umuntu yiraba mu cirore (23, 24)

 • Ugusenga gutyoroye kandi kudahumanye (26, 27)

1  Jewe Yakobo+, umushumba w’Imana n’uw’Umukama Yezu Kristu, ndabandikiye mwebwe miryango 12 yasabagiye. Ndabaramukije!  Bavukanyi, munezerwe cane igihe muhuye n’ibigeragezo bitandukanye+,  kuko muzi yuko igihe ukwizera kwanyu kugejejwe gutyo bituma mugira ukwihangana+.  Mugabo mureke ukwihangana gusozere igikorwa cakwo, kugira ngo muri vyose mube abantu babushitse kandi batagira agahonzi, ata na kimwe muhajije+.  Nimba rero hari uwo muri mwebwe ahajije ubukerebutsi, nagume abusaba Imana+ kuko iha bose ibikunze kandi idatora amahinyu*+, kandi azobuhabwa+.  Mugabo nagume asaba yizeye+, adakekeranya na gatoyi+, kuko uwukekeranya ameze nk’umupfunda w’ikiyaga utwarwa n’umuyaga, ukajanwa irya n’ino.  Emwe, uyo muntu ntiyitege ko hari ico Yehova* azomuha.  Ni umuntu adafata ingingo+, mahindagu mu vyo akora vyose.  Mugabo umuvukanyi aciye bugufi nanezerwe* kubera ko yashizwe hejuru+, 10  umutunzi na we anezerwe kubera yacishijwe bugufi+, kuko azokamangana nk’ishurwe ryo mu gahinga. 11  Izuba riraseruka rifise ubushuhe buturira, hanyuma rikumisha igiterwa maze ishurwe ryaco rigakoroka, ubwiza bwaco bw’inyuma na bwo bugahera. Ukwo nyene ni ko n’umutunzi azokabirana mu vyo yiruka inyuma+. 12  Hahiriwe umuntu aguma yihanganiye ikigeragezo+, kuko niyashimwa azoronka rwa rugori rw’ubuzima+ Yehova* yasezeraniye ababandanya kumukunda+. 13  Iyo umuntu ari mu kigeragezo, ntavuge ngo: «Ndiko ngeragezwa n’Imana.» Kuko Imana idashobora kugeragezwa n’ibintu bibi, kandi na yo ubwayo nta we ibigerageresha. 14  Mugabo umwe wese arageragezwa iyo icipfuzo ciwe bwite kimukwegakweze, kikamuryosharyosha*+. 15  Maze nya cipfuzo iyo gitwaye inda, kivyara igicumuro. Igicumuro na co iyo gikozwe, kivyara urupfu+. 16  Bavukanyi nkunda cane, ntimuzimizwe. 17  Ingabire nziza yose n’ingabire yose itagira akanenge ziva mw’ijuru+, kuko zimanuka zivuye kuri Se w’imico* yo mw’ijuru+, umwe adahindagurika nk’ibitutu biguma vyimuka+. 18  Kubera ko yabigomvye, yaratuvyaye biciye kw’ijambo ry’ukuri+, kugira tube abatowe ubwa mbere* mu biremwa vyiwe+. 19  Mumenye ibi bavukanyi nkunda cane: umuntu wese anyaruke kwumva, atebe kuvuga+, atebe gushavura+, 20  kuko ishavu ry’umuntu ridashitsa ivyo Imana ibona ko bigororotse+. 21  Ku bw’ivyo, mwikureko umucafu wose n’akantu kose kajanye n’ububi*+, hanyuma mwicishe bugufi* mwemere Imana ibateremwo ijambo ryayo rishobora kubakiza. 22  Ariko mube abashira mu ngiro iryo jambo+, ntimube abumva gusa, mwibesha mu gukurikira ivyiyumviro vyanyu bitari vyo. 23  Umuntu yumva iryo jambo ntarishire mu ngiro+, ameze nk’umuntu yiraba* mu cirore. 24  Kuko yiraba agaca yigira, ubwo nyene agaca yibagira uko ameze. 25  Mugabo uwihweza muri iryo tegeko ritagira akanenge+ ry’umwidegemvyo kandi akarigumamwo, aba abaye uwushira mu ngiro aho kuba uwumva akibagira. Uwukora ivyo azohimbarwa*+. 26  Umuntu yiyumvira ko asenga Imana* ariko ntagumye ururimi rwiwe*+, aba ariko arahenda umutima wiwe, kandi ugusenga kwiwe nta co kuba kumaze. 27  Ugusenga* gutyoroye kandi kudahumanye imbere y’Imana yacu ikaba na Data ni uku: kwitaho impfuvyi+ n’abapfakazi+ mu makuba yabo+, no kuguma twirinze ntitwanduzwe n’isi+.

Utujambo tw'epfo

Canke «idatera imiragwe.»
Mu kigiriki havuga ngo «niyirate.»
Canke «kikamucakira nk’igikoko cafashwe gikurikiye icambo.»
Canke «ibitangamuco.»
Canke «tube nk’umushuzo.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «umucafu wose n’ububi bugwiriye.»
Canke «mugire ubwitonzi.»
Canke «araba mu maso yavukanye.»
Canke «uwo muntu azohimbarwa mu vyo akora.»
Canke «ko ari umusenzi.»
Canke «ntiyambike ururimi rwiwe imijiginya.» Imijiginya ni imigozi bambika ifarasi kugira bayiyobore. Iyo migozi iba iboheye ku kuma bacisha mu kanwa k’ifarasi.
Canke «idini.»