Umusiguzi 10:1-20

  • Ubupfu bukeyi buronona ubukerebutsi (1)

  • Akaga ko kutagira ubukerebutsi (2-11)

  • Ingorane ibijuju vyikwegera (12-15)

  • Ubujuju mu bategetsi (16-20)

    • Inyoni yohava isubiramwo ivyo wavuze (20)

10  Kurya nyene insazi zipfuye zituma amavuta yakozwe n’umuhinga yononekara akanuka, ni ko n’ubupfu bukeyi bwonona ubukerebutsi n’ubuninahazwa+.  Umutima w’umuntu w’inkerebutsi umujana mu nzira nziza*, ariko umutima w’ikijuju ukijana mu nzira mbi*+.  Ikijuju usanga ata bukerebutsi* kigira mu nzira zaco zose+, kandi gituma bose bamenya ko ari ikijuju+.  Umutegetsi niyagushavurira cane, uze ugume mu kibanza cawe+, kuko gutekereza bihwamika ibicumuro bikomeye+.  Hari ikintu kibabaje nabonye munsi y’izuba, rikaba ari ikosa rikorwa n’abari ku butegetsi+:  abantu b’ibipfu bashirwa mu bibanza vyo hejuru, ariko abantu babishoboye* bakagumizwa mu bibanza vyo hasi.  Narabonye abasuku bagendera ku mafarasi, ariko abatware* bakagendera hasi nk’abasuku+.  Uwimba icobo yoshobora kukigwamwo+, kandi uwumena uruhome rw’amabuye yoshobora gukomorwa n’inzoka.  Uwimba amabuye azokomeretswa na yo, kandi uwusatura ibiti bizomushira mu kaga*. 10  Iyo icuma gipfushe ariko umuntu ntagikarishe, aca akoresha inguvu nyinshi. Ariko ubukerebutsi butuma umuntu aroranirwa. 11  Iyo inzoka ikomoye batarayigota, umuhinga mu kugota inzoka nta co aba akimaze. 12  Amajambo ava mu kanwa k’umunyabwenge atuma ashimwa+, ariko iminwa y’ikijuju igikwegera akarambaraye+. 13  Amajambo ya mbere ava mu kanwa kaco ni ubujuju gusa+, aya nyuma na yo ni ubusazi bw’akamaramaza. 14  Ariko ikijuju kiguma kivuga+. Umuntu ntashobora kumenya ibizoba. None ni nde yomubwira ibizoba inyuma yiwe+? 15  Ibikorwa bitoroshe biraruhisha ikijuju, kuko kidashobora no kumenya inzira ija mu gisagara. 16  Ese ingene igihugu kiba kigowe iyo gifise umwami akiri umwana+, abaganwa baco na bo bakazindukira mu misi mikuru! 17  Ese ukuntu igihugu kiba gihiriwe iyo gifise umwami ava mu muryango w’abanyacubahiro, abaganwa baco na bo bakarya kandi bakanywa ku mwanya ubereye, kugira baronke inguvu atari kugira baborerwe+! 18  Ubunebwe burenze butuma igisenge c’inzu kigondama, kandi kurera amaboko bituma inzu iva+. 19  Ibifungurwa* bituma abantu batwenga, umuvinyu na wo ugatuma ubuzima buryoha+. Ariko amahera ni inyishu y’ibibazo vyose+. 20  Ntukavume* umwami+ naho hoba mu vyiyumviro vyawe*, kandi ntukavume umutunzi uri mu cumba uryamamwo, kuko inyoni* yohava itwara ijwi* ryawe canke ikiremwa kiguruka kigasubiramwo ivyo wavuze.

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «uri mu kuboko kwiwe kw’iburyo.»
Mu giheburayo havuga ngo «uri mu kuboko kwiwe kw’ibubamfu.»
Mu giheburayo havuga ngo «ata mutima.»
Mu giheburayo havuga ngo «abantu b’abatunzi.»
Canke «abaganwa.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «akwiye kuvyiyubarako.»
Canke «umukate.»
Canke «ntuze utuke.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «ku gitanda cawe.»
Mu giheburayo havuga ngo «igikoko kiguruka mu kirere.»
Canke «ubutumwa.»