Matayo 5:1-48

 • INSIGURO YO KU MUSOZI (1-48)

  • Yezu atangura kwigisha ari ku musozi (1, 2)

  • Abahiriwe abo ari bo (3-12)

  • Umunyu n’umuco (13-16)

  • Yezu yaje gushitsa amategeko (17-20)

  • Impanuro ku bijanye n’ishavu (21-26), ukurenga ibigo (27-30), ukwahukana (31, 32), indahiro (33-37), ukwihora (38-42), ugukunda abansi (43-48)

5  Yezu abonye isinzi ry’abantu, aca aduga ku musozi. Amaze kwicara, abigishwa biwe baza aho ari.  Atangura rero kubigisha ati:  «Hahiriwe abazi ko bakeneye ivy’Imana*+, kuko Ubwami bwo mw’ijuru ari ubwabo.  Hahiriwe abagandaye, kuko bazohozwa+.  Hahiriwe abitonda*+, kuko bazotorana isi+.  Hahiriwe abafise inzara n’inyota+ vy’ubugororotsi, kuko bazohazwa+.  Hahiriwe abanyembabazi+, kuko bazogirirwa imbabazi.  Hahiriwe abafise umutima utyoroye+, kuko bazobona Imana.  Hahiriwe abaremesha amahoro*+, kuko bazokwitwa abana b’Imana. 10  Hahiriwe abahamwa bahorwa ubugororotsi+, kuko Ubwami bwo mw’ijuru ari ubwabo. 11  Muzoba muhiriwe nibabatuka+, bakabahama+ kandi bakababeshera ibibi vy’ubwoko bwose kubera jewe+. 12  Muze munezerwe, muhimbarwe cane+, kuko impembo+ yanyu ari nini mw’ijuru. Ukwo nyene ni ko abahanuzi b’imbere yanyu bahamwe+. 13  Muri umunyu+ w’isi. Ariko hamwe umunyu wotakaza akanovera* kawo, none uburyohe bwawo bwogarukanwa gute? Nta na kimwe uba ukimaze. Haba hasigaye ko utabwa hanze+, abantu bakawuhonyanga. 14  Muri umuco w’isi+. Igisagara ntigishobora kunyegezwa iyo cubatswe hejuru ku musozi. 15  Iyo umuntu yakije itara ntaca arishira munsi y’igiseke*, ahubwo arishira ku co bariterekako maze rikamurikira abari mu nzu bose+. 16  Namwe nyene nimureke umuco wanyu wakire imbere y’abantu+ kugira babone ibikorwa vyanyu vyiza+, maze baninahaze So ari mw’ijuru+. 17  Ntimwibaze ngo naje gusenyura amategeko canke ivyanditswe n’abahanuzi. Sinaje kubisenyura, ahubwo naje kubishitsa+. 18  Ni ukuri, ndababwiye ko ijuru n’isi vyopfuma bivaho, hako hagira akadome na kamwe canke akavunji k’urudome na kamwe kava ku mategeko, ivyanditswe vyose bitarangutse+. 19  Umuntu wese rero arenga ibwirizwa na rimwe muri aya matoyi kandi akigisha n’abandi kuyarenga, azokwitwa mutoyi* ku bijanye n’Ubwami bwo mw’ijuru. Ariko uwuyubahiriza kandi akayigisha abandi, azokwitwa mukuru* ku bijanye n’Ubwami bwo mw’ijuru. 20  Ndababwiye ko nimutarusha ubugororotsi abanditsi n’Abafarizayo+, mutazogenda mwinjiye mu Bwami bwo mw’ijuru+. 21  Mwarumvise ko ba sokuruza banyu babwiwe ngo: “Ntukice+. Uwishe wese azobibazwa na sentare+.” 22  Ariko jewe ndababwiye ko umuntu wese abandanya gushavurira+ mwenewabo azobibazwa na sentare. Umuntu wese atuka mwenewabo n’agasuzuguro, azobibazwa na Sentare ntahinyuzwa. Ariko uwo wese amubwira ngo: “Wa gipfu gisesemye we!”, azoba abereye gutabwa muri Gehena*+ yaka umuriro. 23  Nimba rero uzanye ishikanwa ryawe ku gicaniro+, hanyuma ukahibukira ko mwenewanyu agufitiye agashavu, 24  nuce usiga ishikanwa ryawe ng’aho imbere y’igicaniro maze ugende. Nubanze usubize hamwe na mwenewanyu hanyuma ugaruke, ubone gutanga ishikanwa ryawe+. 25  Nusubize hamwe ningoga n’uwo mufitaniye amatati mukiriko muraja muri sentare, kugira ntagushikirize umucamanza, umucamanza akagushikiriza uwucunga ibohero, uwucunga ibohero na we akaguta mu gasho+. 26  Ndakubwije ukuri, ntuzogenda uvuyeyo utarishe n’igiceri ca nyuma*. 27  Mwarumvise ko vyavuzwe ngo: “Ntukarenge ibigo+.” 28  Ariko jewe ndababwiye ko umuntu wese aguma araba umugore+ ku buryo amwipfuza, aba amaze gusambana na we mu mutima wiwe+. 29  Nimba rero ijisho ryawe ry’iburyo rigutsitaza, rinogore urite kure yawe+. Wopfuma ubura kimwe mu bihimba vyawe, hako umubiri wawe wose utabwa muri Gehena*+. 30  Vyongeye, nimba ukuboko kwawe kw’ukuryo kugutsitaza, guce ugute kure yawe+. Wopfuma ubura kimwe mu bihimba vyawe, hako umubiri wawe wose utabwa muri Gehena+. 31  Vyaravuzwe kandi ngo: “Uwo wese yirukana umugore wiwe, namuhe urupapuro rwo kwahukana+.” 32  Ariko jewe ndababwiye ko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi*, aba atumye uwo mugore ashobora kurenga ibigo, kandi uwo wese arongoye umugore yirukanywe aba arenze ibigo+. 33  Mwarumvise kandi ko ba sokuruza banyu babwiwe ngo: “Ntimuze murahire ivyo mutari bushitse+. Mutegerezwa gushitsa ivyo mwaraganiye Yehova*+.” 34  Ariko jewe ndababwiye nti: Ntimukarahire namba+. Kwaba ari ukurahira ijuru, kuko ari intebe y’ubwami y’Imana; 35  canke isi, kuko ari intebe y’ibirenge vyayo+; canke Yeruzalemu, kuko ari igisagara c’Umwami ahambaye+. 36  Eka mbere ntukarahire n’umutwe wawe, kuko udashobora guhindura agashatsi na kamwe ngo kere canke kirabure. 37  “Ego” yanyu nibe ego, “oya” yanyu na yo nibe oya+, kuko ikirenze kuri ivyo kiva kuri wa mubisha+. 38  Mwarumvise ko vyavuzwe ngo: “Ijisho ku rindi n’iryinyo ku rindi+.” 39  Ariko jewe ndababwiye nti: Nturwanye umubisha. Ahubwo uwugukubise ikofe kw’itama ry’iburyo muhindukirize n’irindi+. 40  Nimba umuntu ashaka kukwitwarira ngo agutware ikanzu yawe, muhe n’umutamana wawe+. 41  Umuntu afise ubukuru niyagusaba ngo umutwaze umuzigo ikilometero kimwe, uraca uwumutwaza ibilometero bibiri. 42  Nuhe uwugusavye, kandi ntiwime ingurane uwuyigusavye*+. 43  Mwarumvise ko vyavuzwe ngo: “Utegerezwa gukunda mugenzawe+ ukanka umwansi wawe.” 44  Ariko jewe ndababwiye nti: Mubandanye gukunda abansi banyu+ no gusengera ababahama+, 45  kugira mwerekane ko muri abana ba So ari mw’ijuru+, kuko atuma izuba ryakira ababi n’abeza, kandi agaha imvura abagororotsi n’abatari abagororotsi+. 46  Mbega nimwakunda ababakunda, ni impembo ki muzoronka+? None abatozakori bo ntibagira gutyo nyene? 47  Nimwaramutsa benewanyu gusa, igitangaza muzoba mukoze ni igiki? None abanyamahanga bo ntibagira nk’ivyo nyene? 48  Mutegerezwa rero kuba abatagira akanenge*, nk’uko So wo mw’ijuru atagira akanenge+.

Utujambo tw'epfo

Canke «abasega ivy’impwemu.»
Canke «abicisha bugufi.»
Canke «abanyamahoro.»
Canke «ububasha.»
Canke «y’igiseke bapimisha.»
Canke «azokwitwa uwutabereye.»
Canke «azokwitwa uwubereye.»
Cari ikibanza batuririramwo umwavu inyuma ya Yeruzalemu. Raba Insiguro y’amajambo.
Mu kigiriki havuga ngo «n’ikwadarani ya nyuma.» Raba Inyongera ya B14.
Mu kigiriki ni porneia. Raba Insiguro y’amajambo.
Ni ukuvuga uwugusavye ingurane ata nyungu.
Canke «kuba abuzuye.» Ni ukuvuga abafise urukundo rwuzuye.