Malaki 2:1-17

  • Abaherezi ntibigishije abantu (1-9)

    • Iminwa y’umuherezi ni yo ikwiye kuzigama ubumenyi (7)

  • Abantu barahukana mu buryo butari bwo (10-17)

    • «“Ndanka ukwahukana”, ni ko Yehova avuze» (16)

2  «Ubu rero iri bwirizwa ni mwebwe rihawe, yemwe baherezi+.  Nimwanka kwumviriza no gushira ku mutima ivyo kuninahaza izina ryanje», ni ko Yehova Nyeningabo avuze, «nzobavuma+, kandi imihezagiro yanyu nzoyihindura imivumo+. Mbere imihezagiro ndamaze kuyihindura imivumo, kuko mutabishirako umutima.»  «Raba! Kubera ivyo mukora nzokwonona* imbuto mwateye+, ndabasanzaze amayezi mu maso, amayezi y’imisi mikuru yanyu. Kandi muzojanwa iyo ari*.  Muzoheza rero mumenye yuko nabahaye iri bwirizwa kugira ngo isezerano nagiranye na Lewi ribandanye+», ni ko Yehova Nyeningabo avuze.  «Isezerano nagiranye na we ryari isezerano ry’ubuzima n’amahoro. Narabimuhaye ngo antinye*. Yarantinya, emwe yaragirira akoba izina ryanje.  Amategeko* y’ukuri yari mu kanwa kiwe+, kandi nta bitagororotse vyumvikana ku minwa yiwe. Yagendanye nanje mu mahoro no mu bugororotsi+, kandi yaragaruye benshi bava mu vyaha.  Kuko iminwa y’umuherezi ari yo ikwiye kuzigama ubumenyi, mu kanwa kiwe akaba ari ho abantu baronderera amategeko*+, kubera ari intumwa ya Yehova Nyeningabo.  Ariko mwebwe mwarataye inzira. Mwaratsitaje benshi bituma barenga ku mategeko*+. Mwarononye isezerano nagiranye na Lewi+», ni ko Yehova Nyeningabo avuze.  «Nanje rero nzotuma musuzugurwa, mube abo hasi imbere y’abantu bose kuko mutakurikije inzira zanje, ahubwo mukagira nkunzi mu kuntu mukurikiza amategeko+ 10  «Mbega twese ntidufise data umwe+? Mbega Imana yaturemye si imwe? Kubera iki none duhemukiranira+, tugahumanya isezerano rya ba sogokuruza? 11  Abo mu Buyuda barahemutse, kandi muri Isirayeli n’i Yeruzalemu hakozwe ikintu gishisha. Abo mu Buyuda bahumanije ubweranda* bwa Yehova+ kandi abukunda, barongora abakobwa basenga imana z’inyamahanga+. 12  Yehova azohonya mu mahema ya Yakobo uwo wese akora ivyo, naho yoba ari nde*. Ivyo bizoba naho yoshikanira Yehova Nyeningabo ishikanwa+ 13  «Hari n’ikindi* mukora, kigatuma igicaniro ca Yehova cuzura amosozi, amarira n’iminiho, ku buryo ataba acitaho amashikanwa yanyu canke ngo arabe ryiza ikintu na kimwe mutanga+. 14  Namwe muvuga muti: “Kubera iki?” Ni kubera ko Yehova yabaye icabona hagati yawe n’umugore wo mu buto bwawe, umwe wahemukiye naho ari we mugenzi wawe, akaba n’umugore wawe mwagiranye isezerano*+. 15  Ariko hariho umwe atabikoze, kuko yari afise igice gisigaye c’impwemu y’Imana. None yarondera iki? Uruvyaro* rw’Imana. Mwirinde rero ku bijanye n’agatima mufise, kandi ntimuhemukire umugore wo mu buto bwanyu. 16  Kuko nanka* ukwahukana+», ni ko Yehova ya Mana ya Isirayeli avuze, «nkanka n’inkozi z’ikibi*», ni ko Yehova Nyeningabo avuze. «Mwirinde rero ku bijanye n’agatima mufise, kandi ntimuhemuke+. 17  Mwararuhije Yehova n’amajambo yanyu+. Ariko muvuga ngo: “Twamuruhije gute?” Ni mu kuvuga ngo: “Umuntu wese akora ibibi ni mwiza mu maso ya Yehova, kandi aramushima+”, canke mu kuvuga ngo: “Ya Mana y’ubutungane iri hehe?”»

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «nzokarira.»
Ni ukuvuga ahantu bashira amayezi yavuye mu bitungwa batanze nk’ibimazi.
Canke «anyubahe.»
Canke «inyigisho.»
Canke «inyigisho.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «biciye ku nyigisho zanyu.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «ahantu heranda.»
Mu giheburayo havuga ngo «uwuri maso be n’uwishura.»
Mu giheburayo havuga ngo «n’ikigira kabiri.»
Canke «umugore wawe yemewe n’amategeko.»
Mu giheburayo havuga ngo «urubuto.»
Mu giheburayo havuga ngo «yanka.»
Mu giheburayo havuga ngo «n’uwurenza ku mpuzu yiwe ubukozi bw’ikibi.»