Luka 17:1-37

  • Ibitsitaza, imbabazi n’ukwizera (1-6)

  • Abashumba b’imburakimazi (7-10)

  • Akiza abanyamibembe cumi (11-19)

  • Ukuza kw’Ubwami bw’Imana (20-37)

    • «Ubwami bw’Imana buri hagati yanyu» (21)

    • «Mwibuke muka Loti» (32)

17  Maze abwira abigishwa biwe ati: «Ibitsitaza ntibishobora kureka kuza. Ariko aragowe umuntu bizananako!  Yopfuma aboherwa urusyo mw’izosi agatererwa mu kiyaga, hako atsitaza umwe muri aba batoyi+.  Mwiyubare. Mwenewanyu niyacumura, uze umukosore+. Niyigaya na ho, uze umubabarire+.  Naho yogucumurako incuro indwi ku musi, hanyuma akagaruka incuro indwi akakubwira ati: “Ndigaye”, utegerezwa kumubabarira+  Intumwa zica zibwira Umukama ziti: «Twongerereze ukwizera+  Umukama na we azishura ati: «Iyaba mwari mufise ukwizera kungana n’agatete ka sinapi, mwobwira iki giti c’umukere wirabura muti: “Randuka wibadike mu kiyaga!”, kandi wobagamburukira+.  Hamwe umwe muri mwebwe yoba afise umushumba amurimira canke amuragirira ibitungwa, mbega yomubwira atashe avuye mu murima ati: “Nyaruka ku meza ufungure”?  Ntiyomubwira nyabuna ati: “Ntegurira ivyo mfungura, wambare itabuliya unsereve gushika mpejeje kurya no kunywa, hanyuma nawe uraheza urye wongere unywe”?  Ugira ngo yoshimira uwo mushumba kubera yakoze ivyo yashinzwe? 10  Na mwebwe rero, nimwamara gukora ibintu vyose mwashinzwe, muvuge muti: “Turi abashumba b’imburakimazi. Twakoze ivyo twategerezwa gukora+.”» 11  Igihe yari mu nzira aja i Yeruzalemu, aca hagati ya Samariya na Galilaya. 12  Maze yinjiye mu kigwati kimwe, abanyamibembe cumi baza kumutegera, ariko bahagarara kure+. 13  Baca barasemerera bati: «Yezu, Mwigisha, tugirire imbabazi!» 14  Yezu ababonye, aca ababwira ati: «Genda mwiyereke abaherezi+.» Maze bariko baragenda, baca barahumanuka+. 15  Umwe muri bo abonye ko yakize, aca aragaruka, aza araninahaza Imana n’ijwi ryumvikana. 16  Araheza apfukama imbere y’ibirenge vya Yezu, mu maso hiwe hashika hasi, aramukengurukira. Kandi uwo yari Umusamariya+. 17  Yezu aca avuga ati: «Bose uko ari cumi ntibahumanutse? None abandi icenda bari hehe? 18  Nta wundi yagarutse kuninahaza Imana atari uwu muntu wo mu rindi hanga?» 19  Aca amubwira ati: «Haguruka wigire. Ukwizera kwawe kuragukijije+ 20  Abafarizayo babajije Yezu igihe Ubwami bw’Imana bwoziye+, abishura ati: «Ubwami bw’Imana ntibuzoza mu buryo bwibonekeza, 21  kandi abantu ntibazovuga ngo “ehe buri ng’aha!”, canke “buri hariya!” Erega Ubwami bw’Imana buri hagati yanyu+ 22  Hanyuma abwira abigishwa ati: «Igihe kizoza aho muzokwipfuza kubona umusi umwe mu misi y’Umwana w’umuntu, ariko nta wo muzobona. 23  Kandi abantu bazobabwira bati: ‘Raba ari hariya!’, canke bati: ‘Raba ari hano!’ Ntimuze mujeyo canke ngo mubakurikire+. 24  Kuko kuri uwo musi*+ Umwana w’umuntu+ azomera nk’umuravyo urabiriza mu gice kimwe c’ijuru ugashika mu kindi. 25  Ariko ategerezwa kubanza gushikirwa n’imibabaro myinshi no kwiyamirizwa n’uru runganwe*+. 26  Vyongeye, nk’uko ibintu vyagenze mu gihe ca Nowa+, ni ko bizogenda no mu gihe c’Umwana w’umuntu+: 27  abantu bararya, bakanywa, abagabo bakarongora n’abagore bagashingirwa, gushika umusi Nowa yinjira mu bwato+. Hanyuma umwuzure uraza, ubatikiza bose+. 28  Bizoba bimeze kandi nk’uko vyari bimeze mu misi ya Loti+: abantu bararya, bakanywa, bakagura, bakagurisha, bagatera kandi bakubaka. 29  Ariko umusi Loti yava i Sodomu, haraguye umuriro n’amazuku* bivuye mw’ijuru maze bibatikiza bose+. 30  Ni ko bizoba bimeze ku musi Umwana w’umuntu azohishurwa+. 31  Kuri uwo musi, uwuzoba ari hejuru ku nzu ariko ibintu vyiwe bikaba biri mu nzu, ntaze yururuke kubitora, kandi n’uwuzoba ari mu murima ntaze agaruke ku bintu yasize inyuma. 32  Mwibuke muka Loti+. 33  Uwurondera gukingira ubuzima bwiwe azobubura, ariko uwubuheba azobuzigama+. 34  Ndabibabwiye: muri iryo joro abantu babiri bazoba bari ku gitanda kimwe, umwe ajanwe ariko uwundi asigare+. 35  Abagore babiri bazoba bariko basyera ku rusyo rumwe, umwe ajanwe ariko uwundi asigare.» 36 *⁠—— 37  Baca bamubaza bati: «Hehe ga Mukama?» Na we ababwira ati: «Aho umuvyimba uri ni ho inkona zizokoranira+

Utujambo tw'epfo

Mu kigiriki havuga ngo «kuko ku musi wiwe.»
Canke «n’iri yaruka.»
Ni ibintu bimeze nk’ifu vyaka cane. Mu gifaransa bavyita soufre.