Luka 14:1-35

  • Yezu akiza umuntu arwaye urusina kw’isabato (1-6)

  • Niwicishe bugufi iyo bagutumiye (7-11)

  • Mutumire abatagira ico babishura (12-14)

  • Abatumire barondera ivyitwazo vyo kutitaba ubutumire (15-24)

  • Ico bisaba kuba umwigishwa (25-33)

  • Iyo umunyu utakaje akanovera (34, 35)

14  Umusi umwe kw’isabato, Yezu yariko arafungura ku muhana w’umwe mu bakuru b’Abafarizayo, kandi bariko baramwitegereza bitonze.  Imbere yiwe hariho umuntu arwaye urusina.  Yezu aca abaza abahinga mu vy’amategeko n’Abafarizayo ati: «Vyoba vyemewe gukiza umuntu kw’isabato canke ntivyemewe+  Baguma binumiye. Aca afata nya muntu, aramukiza maze aramurungika.  Araheza ababwira ati: «Ni nde muri mwebwe hamwe umwana wiwe canke impfizi yiwe yogwa mu kinogo c’amazi+, atoca abikurayo ubwo nyene ku musi w’isabato+  Babura ico bamwishura.  Hanyuma abonye ingene abatumire bariko bitorera ibibanza vy’iteka+, aca abaha ikigereranyo ati:  «Umuntu niyagutumira mu rubanza rw’ubugeni*, ntushike wicara mu kibanza c’iteka+. Hari aho wosanga yatumiye uwundi muntu akurusha icubahiro.  Maze uwabatumiye mwese akaza, akakubwira ati: “Bisa uyu muntu muri ico kibanza.” Uzoca uva ng’aho n’ibimaramare, uje kwicara mu kibanza c’inyuma y’ibindi vyose. 10  Ariko nibagutumira, uragenda wiyicarire mu kibanza c’inyuma y’ibindi vyose, kugira ngo uwagutumiye niyaza akubwire ati: “Mugenzi, igira hariya imbere.” Uzoheza ugire iteka imbere y’abandi batumire bose+. 11  Kuko uwishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru+ 12  Hanyuma abwira n’uwari yamutumiye ati: «Niwashaka gutumira abantu ku mfungurwa za sasita canke zo ku mugoroba, ntuze utumire abagenzi canke benewanyu canke incuti canke ababanyi batunze. Ahandiho na bo nyene bohava bagutumira, bakaba bakwishuye. 13  Ahubwo niwagira umusi mukuru, uze utumire aboro, abatagira amaguru canke amaboko, abacumbagira n’impumyi+. 14  Aho ni ho uzoba uhiriwe, kuko batagira ikintu na kimwe bakwishura. Uzokwishurwa mw’izuka+ ry’abagororotsi.» 15  Umwe mu batumire avyumvise, aca amubwira ati: «Hahiriwe uwuzofungurira* mu Bwami bw’Imana.» 16  Yezu amwishura ati: «Umuntu umwe yarateguye inzimano zidasanzwe*+ hanyuma atumira abantu benshi. 17  Isaha yo kwihereza imfungurwa igeze, arungika umushumba wiwe kubwira abatumire ati: “Nimuze, kuko ibintu vyose vyatunganye.” 18  Ariko bose batangura kuzana ivyitwazo+. Uwa mbere amubwira ati: “Naguze itongo, none ngira nje kuriraba. Ndagusavye untunge.” 19  Uwundi ati: “Naguze inka cumi, none ngiye kuzisuzuma. Ndagusavye untunge+.” 20  Uwundi na we ati: “Mperuka kuzana umugore. Urumva ko ntashobora kuza.” 21  Wa mushumba aca aragaruka, abibwira shebuja. Nyene urugo aca arashavura, maze abwira umushumba wiwe ati: “Nyaruka mu mabarabara maninimanini no mu tuyira two mu gisagara, uzane aboro, abacitse amaguru canke amaboko, impumyi n’abacumbagira.” 22  Uwo mushumba agarutse, abwira shebuja ati: “Databuja, ivyo wantegetse nabikoze, ariko haracariho ikibanza.” 23  Shebuja aca amubwira ati: “Genda mu mabarabara no mu tuyira two mu gisagara, ugobere abantu baze kugira inzu yanje yuzure+. 24  Ndababwiye ko ata n’umwe muri abo bantu nari natumiye azogenda ahonjeje ku mfungurwa zanje+.”» 25  Hari isinzi rinini ryari rifatanije na we urugendo. Aca arahindukira ababwira ati: 26  «Umuntu niyaza iwanje ariko ntiyanke* se wiwe, nyina wiwe, umugore wiwe, abana biwe, benewabo, bashikiwe, emwe mbere n’ubuzima bwiwe+, ntashobora kuba umwigishwa wanje+. 27  Uwo wese atikorera igiti ciwe co kubabarizwako* ngo ankurikire, ntashobora kuba umwigishwa wanje+. 28  Nk’akarorero, ni nde muri mwebwe iyo ashatse kwubaka umunara, atabanza kwicara agaharura ico bizomutwara, kugira arabe ko afise ibikwiye vyo kuwurangiza? 29  Ahandiho yoshobora gushiraho umushinge, ariko ntashobore kurangiza uwo munara, hanyuma ababibona bose bakamutwenga, 30  bavuga bati: “Uwu muntu yaratanguye kwubaka ariko vyaramunaniye kurangiza.” 31  Canke hari umwami yoja kurwana n’uwundi mwami atabanje kwicara ngo ahanuze, akaraba ko ingabo ziwe 10.000 zoshobora guhangana n’uwuje kumurwanya afise 20.000? 32  Asanze atabishoboye, aca arungika abamuserukira kugira baje gusaba amahoro uwo wundi mwami akiri kure. 33  N’uwo wese muri mwebwe adahevye* ivyo atunze vyose, ntashobora kuba umwigishwa wanje+. 34  Emwe umunyu ni mwiza. Ariko hamwe wotakaza akanovera* kawo, wowurungisha iki+? 35  Nta co uba ukimariye ivu canke intabire, baca bawuta. Uwuri n’amatwi niyumve+

Utujambo tw'epfo

Canke «mu gatutu k’ubugeni.»
Mu kigiriki havuga ngo «uwuzorira umukate.»
Canke «imfungurwa zo ku mugoroba zidasanzwe.»
Canke «ntakunde buhorobuhoro.»
Mu kigiriki havuga ngo «adasezeye.»
Canke «ububasha.»