Luka 11:1-54

  • Ingene twosenga (1-13)

    • Isengesho rya Dawe wa twese (2-4)

  • Yezu yirukana amadayimoni afashijwe n’urutoke rw’Imana (14-23)

  • «Iyo impwemu mbi igarutse» (24-26)

  • Agahimbare nyakuri (27, 28)

  • «Ikimenyetso ca Yona» (29-32)

  • «Itara ry’umubiri» (33-36)

  • Baragowe abanyamadini biyorobeka (37-54)

11  Igihe kimwe yari ahantu ariko arasenga. Ahejeje, umwe mu bigishwa biwe aca amubwira ati: «Mukama, twigishe gusenga nk’uko na Yohani yavyigishije abigishwa biwe.»  Abishura ati: «Igihe musenga, muvuge muti: “Dawe, izina ryawe niryezwe*+. Ubwami bwawe nibuze+.  Nuduhe ivyo kurya* buri musi, wisunze ivyo dukenera ku musi ku musi+.  Nutubabarire ibicumuro vyacu+ kuko natwe tubabarira umuntu wese aducumuyeko*+, kandi ntureke ngo dutsindwe n’ibigeragezo+.”»  Hanyuma ababwira ati: «Dufate ko umwe muri mwebwe afise umugenzi, hanyuma akaja iwe sasita z’ijoro, akamubwira ati: “Mugenzi, ngurana imikate itatu,  kuko hari umugenzi wanje ari ku rugendo ashitse iwanje, nkaba ntagira ico ndamuzimana.”  Na we ari mu nzu akamwishura ati: “Reka kungora. Namaze kwugara urugi kandi twe n’abana twamaze kuryama. Sinshobora kuvyuka ngo ndayiguhe.”  Ndababwiye ko azovyuka akamuha ivyo akeneye vyose, atari kubera ari umugenzi wiwe, ahubwo kubera yumiyeko akaguma amugobera+.  Nuko rero ndabibabwiye: Mugume musaba+, muzohabwa. Mugume murondera, muzoronka. Mugume mudodora, muzokwugururirwa+. 10  Kuko uwusaba wese ahabwa+, uwurondera wese aronka kandi uwudodora wese azokwugururirwa. 11  Nkako, ni nde muvyeyi muri mwebwe umwana wiwe yosaba ifi, na we akamuha inzoka aho kumuha ifi+? 12  Canke hamwe yomusaba irigi, yomuha sikorupiyo*? 13  Nimba rero mwebwe muzi guha ibintu vyiza abana banyu kandi muri babi, hari akantu So wanyu ari mw’ijuru! Mwumva yoreka guha impwemu nyeranda abayimusaba+ 14  Mu nyuma, yirukana idayimoni yatuma umuntu aba umuragi+. Iyo dayimoni imaze kumuvamwo, uwo muntu aca aravuga maze isinzi ry’abantu riratangara cane+. 15  Mugabo bamwe muri bo bavuga bati: «Yirukana amadayimoni abifashijwe na Beyezebuli*, umutware w’amadayimoni+ 16  Abandi na bo batangura kumusaba ikimenyetso+ kivuye mw’ijuru kugira bamugeze. 17  Yezu amenya ivyo bariko bariyumvira+, aca ababwira ati: «Ubwami bwose iyo bwiciyemwo ibice burahona, kandi urugo rwose iyo rwiciyemwo ibice rurasambuka. 18  Muri ubwo buryo nyene, nimba Shetani yiciyemwo ibice, wumva ubwami bwiwe bworama gute? Muvuga yuko nirukana amadayimoni mfashijwe na Beyezebuli. 19  Nimba nirukana amadayimoni mfashijwe na Beyezebuli, abana banyu bobo bayirukana bafashijwe na nde? Ni co gituma bazobacira urubanza*. 20  Ariko nimba nirukana amadayimoni mfashijwe n’urutoke rw’Imana+, Ubwami bw’Imana rero bwabashikiriye*+. 21  Igihe umuntu w’inguvu kandi afise ibirwanisho bikwiye acunze ikirimba ciwe, ibintu vyiwe vyigumira mu mutekano. 22  Ariko iyo umuntu amurusha inguvu aje kumurwanya akamutsinda, aca atwara ibirwanisho vyose yari yizigiye, maze akagaburira abandi ibintu yamunyaze. 23  Uwutari ku ruhande rwanje aba andwanya, kandi uwutegeraniriza hamwe nanje arasanzaza+. 24  Iyo impwemu mbi* ivuye mu muntu, ica ahantu humye irondera aho iruhukira ariko ikahabura. Ihabuze, ica ivuga iti: “Reka nsubire mu nzu yanje navuyemwo+.” 25  Ishitse, isanga ya nzu ikubuye neza kandi isharije. 26  Ica igenda kurondera izindi mpwemu indwi ziyirusha ububisha, maze zikinjira muri iyo nzu zikiberayo. Amaherezo, ivy’uwo muntu biba bibi kuruta ivya mbere.» 27  Akiriko aravuga ivyo bintu, umugore umwe yari muri iryo sinzi aca arasemerera, amubwira ati: «Hahiriwe inda yakuvyaye n’amabere wonse+ 28  Ariko amwishura ati: «Oya, ahubwo hahiriwe abumva ijambo ry’Imana bakarikurikiza+ 29  Abantu batanguye kuba benshi, aca avuga ati: «Uru runganwe* ni urunganwe rw’abantu babi. Ruriko rurondera ikimenyetso, ariko nta kindi kimenyetso ruzohabwa atari ikimenyetso ca Yona+. 30  Nk’uko Yona+ yabaye ikimenyetso ku Banyaninewe, ni ko n’Umwana w’umuntu azoba ikimenyetso kuri uru runganwe. 31  Ku musi w’urubanza, wa mwamikazi wo mu bumanuko+ azozukira rimwe n’abantu b’uru runganwe abatsindishe, kuko yaje avuye ku mpera y’isi kugira yumve ubukerebutsi bwa Salomo. Ariko ng’aha hari uwuruta Salomo+. 32  Ku musi w’urubanza, abantu b’i Ninewe bazozukira rimwe n’abantu b’uru runganwe, kandi bazobatsindisha kuko bigaye aho bumviye ivyo Yona yamamaza+. Ariko ng’aha hari uwuruta Yona. 33  Nta muntu yodomeka itara ngo arishire ahantu hinyegeje canke munsi y’igiseke*, ahubwo arishira ku co bariterekako+ kugira abinjira babone umuco. 34  Itara ry’umubiri ni ijisho ryawe. Igihe ijisho ryawe ritumbereye ku kintu kimwe*, umubiri wawe wose na wo nyene urakayangana*. Ariko iyo riguma ryipfuza ivy’abandi*, n’umubiri wawe uba uri mu mwiza+. 35  Uraba maso rero kugira umuco uri muri wewe ntube ari umwiza. 36  Nimba umubiri wawe wose ukayangana, ata hantu na hamwe hari umwiza, umubiri wawe wose uzokayangana nka kurya kw’itara rikumurikira.» 37  Yezu ahejeje kuvuga ivyo bintu, Umufarizayo umwe aca aramutumira muhira iwe kugira amuzimane. Aca arinjira hanyuma yicara ku meza. 38  Ariko uwo Mufarizayo aratangara abonye Yezu atabanje gukaraba* imbere yo gufungura+. 39  Umukama aca amubwira ati: «Erega mwebwe Abafarizayo mwoza inyuma igikombe n’isahani, ariko imbere mwuzuye umwina n’ububisha+. 40  Mwa bijuju mwe! Mbega uwaremye inyuma si we yaremye n’imbere? 41  Igihe mufasha aboro*, nimutange ibivuye ku mutima, ivyanyu vyose rero bizoheza bibe ibityoroye. 42  Ariko muragowe mwa Bafarizayo, kuko mutanga ic’icumi ca menta*, ic’isogo* n’ic’izindi mboga zose+, ariko mukirengagiza ubutungane n’ugukunda Imana! Ivyo bintu mwabwirizwa kubikora ariko mutirengagije n’ivyo bindi+. 43  Muragowe mwa Bafarizayo, kuko mukunda kwicara mu bibanza vy’imbere* mu masinagogi, mugakunda n’uko abantu babaramutsa mw’isoko+! 44  Muragowe, kuko mumeze nka za mva* zitibonekeza*+, ku buryo abantu bazicako ntibabimenye!» 45  Umwe mu bahinga mu vy’amategeko aca amubwira ati: «Mwigisha, aho na twebwe uradututse ko uvuze gutyo.» 46  Aca amubwira ati: «Muragowe na mwebwe abahinga mu vy’amategeko, kuko mwikoreza abantu imizigo iremereye, ariko mwebwe ntimuyikozeko n’urutoke+! 47  Muragowe, kuko mwubaka imva z’abahanuzi kandi ba sogokuruza banyu ari bo babishe+! 48  Egome, murazi neza ivyo ba sogokuruza banyu bakoze ariko murabashigikira, kuko bishe abahanuzi+ namwe mukubaka imva zabo. 49  Ku bw’ivyo, Imana ikoresheje ubukerebutsi bwayo yavuze iti: “Nzobarungikira abahanuzi n’intumwa, kandi bazokwica bamwe muri bo bongere babahame, 50  kugira ngo amaraso y’abahanuzi bose yasheshwe kuva kw’ishingwa ry’isi azoje ku gatwe* k’uru runganwe+, 51  kuva ku maraso ya Abeli+ gushika ku maraso ya Zakariya, umwe yicirwa hagati y’igicaniro n’urusengero*+.” Emwe ndabibabwiye, azoja ku gatwe* k’uru runganwe. 52  Muragowe mwebwe abahinga mu vy’amategeko, kuko mwatwaye urupfunguruzo rw’ubumenyi. Mwebwe ubwanyu ntimwinjiye, kandi n’abariko barinjira murababuza+ 53  Asohotse ngo agende, abanditsi n’Abafarizayo batangura kumusugereza cane no kumucucagira ibindi bibazo vyinshi, 54  baguma bamureretse kugira barabe ko bomufatira mu vyo avuga+.

Utujambo tw'epfo

Canke «nirifatwe ko ari ryeranda», «niryubahwe.»
Mu kigiriki havuga ngo «umukate.»
Mu kigiriki havuga ngo «nk’uko natwe duhebera amadeni abayadufitiye.»
Canke «akamina.»
Ni irindi zina rya Shetani.
Canke «ni co gituma bazobatsindisha.»
Canke «bwabahwikiye.»
Canke «ihumanye.»
Canke «iri yaruka.»
Canke «y’igiseke bapimisha.»
Canke «ribona neza.» Mu kigiriki havuga ngo «riremuruye.»
Canke «uba wuzuye umuco.»
Mu kigiriki havuga ngo «ari ribi.»
Ntibisobanura ko yariye adakaravye, ahubwo ntiyakaravye yisunze imigenzo y’Abayuda.
Canke «igihe mutanga ingabire z’imbabazi.» Raba Insiguro y’amajambo (Ingabire z’imbabazi).
Hari n’abazita «isogi.»
Ni igiterwa kimota barima, gikoreshwa nk’ikirungo.
Canke «vyizavyiza.»
Canke «za mva z’icibutso.»
Canke «zitariko ikimenyetso.»
Canke «azobazwe.»
Mu kigiriki havuga ngo «n’inzu.»
Canke «azobazwa.»