Ivyakozwe n’intumwa 12:1-25

  • Yakobo yicwa. Petero apfungwa (1-5)

  • Petero abohorwa ku gitangaro (6-19)

  • Herodi akubitwa n’umumarayika (20-25)

12  Muri ico gihe, umwami Herodi atangura kugirira nabi bamwe mu bagize ishengero+.  Yicisha inkota+ Yakobo mwenewabo na Yohani+.  Aho aboneye ko bihimbaye Abayuda, aca afata na Petero. (Hari mu gihe c’umusi mukuru w’imikate itarimwo umwambiro+.)  Amaze kumufata, amushira mw’ibohero+, amucungisha imigwi ine y’abasoda banebane iza irakuranwa, kuko yagomba kumuzana* imbere y’abantu inyuma ya Pasika.  Petero rero aguma mw’ibohero, mugabo ishengero riguma ritakambira Imana cane ku bwiwe+.  Mw’ijoro buca Herodi amusohora, Petero yari asinziriye aboheshejwe iminyororo ibiri hagati y’abasoda babiri, kandi abarinzi bari imbere y’umuryango bacunze nya bohero.  Ariko umumarayika wa Yehova* aza ng’aho+, umuco uca urakayangana mu gasho. Akoma Petero mu rubavu aramuvyura, amubwira ati: «Vyuka ningoga!» Ya minyororo yari ku maboko yiwe ica irakoroka+.  Uwo mumarayika amubwira ati: «Ambara* impuzu, wambare n’ibirato*.» Aravyambara. Hanyuma amubwira ati: «Shirako n’impuzu yawe yo hejuru, unkurikire.»  Nuko arasohoka, aramukurikira, mugabo ntiyari azi ko ivyo uwo mumarayika yariko arakora ari ivy’ukuri. We yibaza ko ariko arerekwa. 10  Barenganye umugwi wa mbere w’abarinzi n’uwa kabiri, bashikira irembo ry’icuma ryinjira mu gisagara, rica ririyugurura. Bamaze gusohoka, baca mw’ibarabara rimwe maze wa mumarayika aca amusiga aho aragenda. 11  Petero atoye akenge, avuga ati: «Ubu rero ndamenye vy’ukuri yuko Yehova* yatumye umumarayika wiwe, akankiza Herodi n’ibintu vyose Abayuda bari biteze ko binshikira+ 12  Amaze gutahura ibibaye, aca aja kwa Mariya nyina wa Yohani yitwa kandi Mariko+, aho abatari bake bari bakoraniye basenga. 13  Adodoye ku muryango w’irembo, umusukukazi yitwa Roda aza kuraba uwudodoye. 14  Uwo musukukazi amenya ijwi rya Petero, aca aranezerwa cane mugabo aho kwugurura umuryango yirukanga mu nzu, abwira abariyo ko Petero ari kw’irembo. 15  Bamubwira bati: «Wasaze.» Mugabo aguma ashimika ababwira ko ari vyo. Baca bavuga bati: «Namba ari umumarayika wiwe!» 16  Mugabo Petero aguma ng’aho adodora. Buguruye umuryango, baramubona barumirwa. 17  Mugabo abagirira ikimenyetso n’ukuboko ngo bacereze, hanyuma abiganira ido n’ido ingene Yehova* yamukuye mw’ibohero, aca ababwira ati: «Mubimenyeshe Yakobo+ n’abandi bavukanyi.» Aca arasohoka aja ahandi. 18  Bukeye, haba uruhagarara rukomeye mu basoda, bibaza ivyari vyashikiye Petero. 19  Herodi aramurondera hose, aramubura. Aca asambisha abarinzi maze ategeka yuko bajanwa guhanwa+. Araheza ava i Yudaya amanuka i Sezariya, ahamara igihe. 20  Ico gihe yari ashavuriye cane abantu* b’i Tiro n’i Sidoni. Nuko baza iyo ari bahuje inama. Bamaze kuvyumvisha Bulasito umugabo yari ajejwe ivyo mu rugo rw’umwami*, basaba amahoro kubera ko igihugu cabo caronka ibifungurwa bivuye mu gihugu uwo mwami atwara. 21  Umusi uri izina, Herodi yambara impuzu za cami hanyuma yicara ku ntebe yiwe y’imanza, atangura gushikiriza ijambo abantu bose. 22  Maze abantu bari bakoraniye ng’aho batangura gusemerera bati: «Iryo ni ijwi ry’imana, si iry’umuntu!» 23  Ako kanya nyene umumarayika wa Yehova* aramukubita, kuko ataninahaje Imana. Aca aribwa n’inyo, arapfa. 24  Mugabo ijambo rya Yehova* ribandanya gukwiragira, igitigiri c’abemera kirongerekana+. 25  Nayo Barunaba+ na Sawuli bamaze kurangura neza igikorwa co gutanga imfashanyo i Yeruzalemu+, basubira inyuma bahitana Yohani+, wa wundi yitwa kandi Mariko.

Utujambo tw'epfo

Canke «kumurengutsa.»
Canke «kenyera.»
Canke «isandari.»
Canke «yashaka kurwana n’abantu.»
Mu kigiriki havuga ngo «ajejwe icumba c’umwami.»