Ivyahishuriwe Yohani 7:1-17

  • Abamarayika bane bafashe imiyaga y’agatikizo (1-3)

  • Bamwe 144.000 badomwako ikimenyetso (4-8)

  • Isinzi rinini ryambaye amakanzu yera (9-17)

7  Inyuma y’ivyo, mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z’isi. Bari bafashe imiyaga yo ku mpande zine z’isi, kugira ntihagire umuyaga uhuhutira kw’isi canke ku kiyaga canke ku giti na kimwe.  Mbona uwundi mumarayika aduze ava mu buseruko, afise ikidodo c’Imana nzima. Aca arasemerera n’ijwi rirenga abwira ba bamarayika bane bahawe ububasha bwo kugirira nabi isi n’ikiyaga,  avuga ati: «Ntimugirire nabi isi canke ikiyaga canke ibiti tutaraheza kudoma ikidodo+ mu ruhanga rw’abashumba b’Imana yacu+  Nca numva igitigiri c’abadomweko ikidodo. Bose hamwe bari 144.000+, bo mu miryango yose y’Abisirayeli+:  Mu muryango wa Yuda 12.000 ni bo badomweko ikidodo,mu muryango wa Rubeni 12.000,mu muryango wa Gadi 12.000,  mu muryango wa Asheri 12.000,mu muryango wa Nafutali 12.000,mu muryango wa Manase+ 12.000,  mu muryango wa Simeyoni 12.000,mu muryango wa Lewi 12.000,mu muryango wa Isakari 12.000,  mu muryango wa Zabuloni 12.000,mu muryango wa Yozefu 12.000,mu muryango wa Benyamini 12.000.  Inyuma y’ivyo, mbona isinzi rinini ata muntu n’umwe yari ashoboye kuriharura. Ryari rigizwe n’abantu bo mu mahanga yose, imiryango yose, amoko yose n’indimi zose+, kandi bari bahagaze imbere ya ya ntebe y’ubwami n’imbere ya wa Mwagazi w’intama. Bari bambaye amakanzu yera+, kandi bari bafise amashami y’ibigazi mu minwe+. 10  Baguma basemerera n’ijwi rirenga bati: «Ubukiriro tubukesha Imana yacu yicaye kuri ya ntebe y’ubwami+, na wa Mwagazi w’intama+ 11  Abamarayika bose bari bahagaze bakikuje ya ntebe y’ubwami na ba bakurambere+ na vya binyabuzima bine. Baca barapfukama, barunama mu maso habo hashika hasi imbere y’iyo ntebe y’ubwami, maze basenga Imana, 12  bavuga bati: «Amen! Ugushemezwa, ubuninahazwa, ubukerebutsi, ugukenguruka, iteka, ububasha n’inkomezi nibibe ivy’Imana yacu gushika ibihe bidahera+. Amen.» 13  Umwe muri ba bakurambere aca ambaza ati: «Aba bantu bambaye amakanzu yera+, ni bande kandi bavuye hehe?» 14  Ubwo nyene nca ndamwishura nti: «Mukama wanje, ni wewe ubizi.» Aca ambwira ati: «Ni abarenganye ya makuba akomeye+, kandi baramesuye amakanzu yabo bayeza mu maraso ya wa Mwagazi w’intama+. 15  Ni co gituma bari imbere y’intebe y’ubwami y’Imana, kandi bayikorera igikorwa ceranda ijoro n’umurango mu rusengero rwayo. Umwe yicaye kuri ya ntebe y’ubwami+ azosanza ihema ryiwe hejuru yabo+. 16  Ntibazosubira gusonza canke kunyoterwa, kandi izuba ntirizosubira kubaturira canke ngo ubushuhe bubababure+, 17  kuko wa Mwagazi w’intama+ ari hagati* ya ya ntebe y’ubwami azobaragira+, kandi azobayobora ku masoko* y’amazi y’ubuzima+. Vyongeye, Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo+

Utujambo tw'epfo

Canke «hagati na hagati.»
Canke «ku mariba.»