Itanguriro 46:1-34

  • Yakobo n’abo mu rugo rwiwe bimukira mu Misiri (1-7)

  • Amazina y’abimukiye mu Misiri (8-27)

  • Yozefu asanga Yakobo i Gosheni (28-34)

46  Nuko Isirayeli afata ivyo yari afise vyose* aragenda. Ashitse i Beri-Sheba+, aca ashikanira ibimazi Imana ya se wiwe Izahaki+.  Mw’ijoro Imana ibonekera Isirayeli, iramuhamagara iti: «Yakobo, Yakobo!» Na we ati: «Sabwe!»  Imubwira iti: «Ndi Imana y’ukuri, Imana ya so wawe+. Ntutinye kumanuka mu Misiri kuko ari ho nzoguhindurira ihanga rikomeye+.  Jewe ubwanje nzojana nawe mu Misiri, kandi ni jewe nyene nzogukurayo+. Vyongeye, Yozefu azohwamika amaso yawe niwapfa+  Inyuma y’ivyo, Yakobo afata urugendo ava i Beri-Sheba. Abahungu ba Isirayeli batwara Yakobo se wabo, abana babo n’abagore babo mu mikogote Farawo yari yarungitse.  Bagenda bajanye ibitungwa vyabo n’ibintu bari bararonkeye mu gihugu ca Kanani. Yakobo n’uruvyaro rwiwe rwose barateba bashika mu Misiri.  Ashika mu Misiri ari kumwe n’abahungu biwe, abakobwa biwe n’abuzukuru biwe, emwe uruvyaro rwiwe rwose.  Aya rero ni yo mazina y’abahungu ba Isirayeli, abahungu ba Yakobo binjiye mu Misiri+: imfura ya Yakobo yari Rubeni+.  Abahungu ba Rubeni bari Hanoki, Palu, Hesironi na Karumi+. 10  Abahungu ba Simeyoni+ bari Yemuweli, Yamini, Ohadi, Yakini, Zohari na Shawuli+, uwo yavyaye ku Munyakananikazi. 11  Abahungu ba Lewi+ bari Gerushoni, Kohati na Merari+. 12  Abahungu ba Yuda+ bari Ere, Onani, Shela+, Peresi+ na Zera+. Ariko Ere na Onani bapfiriye i Kanani+. Abahungu ba Peresi na bo bari Hesironi na Hamuli+. 13  Abahungu ba Isakari bari Tola, Puva, Iyobu na Shimuroni+. 14  Abahungu ba Zabuloni+ bari Seredi, Eloni na Yakileli+. 15  Abo ni bo bahungu* ba Leya, abo yavyaranye na Yakobo bakiri i Padani-Aramu, hamwe n’umukobwa wiwe Dina+. Abakomotse kuri Yakobo biciye kuri Leya bose hamwe bari 33. 16  Abahungu ba Gadi+ bari Zifiyoni, Hagi, Shuni, Esiboni, Eri, Arodi na Areli+. 17  Abahungu ba Asheri+ bari Imuna, Ishiva, Ishivi na Beriya. Mushiki wabo yitwa Sera. Abahungu ba Beriya na bo bari Heberi na Malikiyeli+. 18  Abo ni bo bahungu bakomotse kuri Zilupa+, uwo Labani yahaye umukobwa wiwe Leya. Abakomotse kuri Zilupa na Yakobo bose hamwe bari 16. 19  Abahungu ba Rasheli umugore wa Yakobo bari Yozefu+ na Benyamini+. 20  Abahungu Yozefu yavyariye mu Misiri bari Manase+ na Efurayimu+. Yabavyaranye na Asenati+ umukobwa wa Potifera, umuherezi w’i Oni*. 21  Abahungu ba Benyamini+ bari Bela, Bekeri, Ashibeli, Gera+, Namani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu+ na Arudi+. 22  Abo ni bo bahungu bakomotse kuri Rasheli na Yakobo. Bose hamwe bari 14. 23  Umuhungu* wa Dani+ yari Hushimu+. 24  Abahungu ba Nafutali+ bari Yakiseli, Guni, Yezeri na Shilemu+. 25  Abo ni bo bahungu bakomotse kuri Biluha, uwo Labani yahaye umukobwa wiwe Rasheli. Abakomotse kuri Biluha na Yakobo bose hamwe bari indwi. 26  Abantu bose bakomoka kuri Yakobo bajanye na we mu Misiri bari 66, hatarimwo abagore b’abahungu biwe+. 27  Abahungu Yozefu yavyariye mu Misiri bari babiri. Abantu bose bo mu rugo rwa Yakobo binjiye mu Misiri bari 70+. 28  Yakobo araheza arungika Yuda+ ngo aje kumenyesha Yozefu ko yari mu gushika i Gosheni. Bashitse mu ntara ya Gosheni+, 29  Yozefu aca ategeka abasuku biwe ngo bamutegurire umukogote kugira aje i Gosheni gusanganira se wiwe Isirayeli. Amushikiriye, aca aramugumbira, amara umwanya munini ariko ararira. 30  Maze Isirayeli abwira Yozefu ati: «Ko ndakubonye nkamenya ko ukiri muzima, ninshake nipfire.» 31  Yozefu aca abwira benewabo n’abo mu rugo kwa se wiwe ati: «Reka nje kwa Farawo+ ndamubwire nti: “Benewacu n’abo mu rugo kwa dawe bashitse ino bavuye i Kanani+. 32  Ni abungere+ bakaba n’aborozi+, kandi baje bazanye ibitungwa vyabo vyose n’ivyo bafise vyose+.” 33  Farawo niyabahamagara akababaza ico mukora, 34  muze kumwishura muti: “Abasavyi bawe twamye turi aborozi kuva tukiri bato, twe na ba sokuruza bacu+.” Muze kuvuga gutyo kugira abemerere kuba mu ntara ya Gosheni+, kuko abungere b’intama ari ikintu gishisha ku Banyamisiri+

Utujambo tw'epfo

Canke «abantu biwe bose.»
Hashobora kuba harimwo abuzukuru n’abuzukuruza.
Hitwa kandi Heliyopoli.
Mu giheburayo havuga ngo «abahungu.»