Itanguriro 42:1-38

  • Benewabo na Yozefu baja mu Misiri (1-4)

  • Yozefu abonana na benewabo, agaca abageza (5-25)

  • Benewabo na Yozefu basubira kwa Yakobo (26-38)

42  Yakobo amaze kumenya ko mu Misiri hariyo ibifungurwa*+, abwira abahungu biwe ati: «Kubera iki muguma ng’aho murabana gusa?»  Yongerako ati: «Narumvise ko mu Misiri hariyo ibifungurwa*. Nimugendeyo mutugurire ibifungurwa kugira ntitwicwe n’inzara+  Benewabo na Yozefu cumi+ baca bamanuka mu Misiri kugura ibifungurwa.  Ariko Yakobo ntiyarungika Benyamini+ mwenewabo na Yozefu ngo bajane, kuko yibwira ati: «Yohava ashikirwa n’isanganya agapfa+  Abahungu ba Isirayeli baca bajana n’abandi bari bagiye kugura ibifungurwa mu Misiri, kuko inzara yari yarashitse no mu gihugu ca Kanani+.  Yozefu ni we yatwara igihugu ca Misiri+ kandi ni we yagurisha ibifungurwa ku bantu bose bo kw’isi+. Benewabo rero barashika maze baramwunamira, mu maso hashika hasi+.  Yozefu akibabona, ubwo nyene yaciye abamenya ariko ntiyabahishuriye uwo ari we+. Aca arabakarira, ababaza ati: «Muva hehe?» Na bo bamwishura bati: «Tuva mu gihugu ca Kanani+. Twaje ino kugura ibifungurwa.»  Nuko Yozefu amenya benewabo, ariko bo ntibamumenya.  Ubwo nyene aca yibuka za ndoto yarota ku biberekeye+. Hanyuma ababwira ati: «Muri abasumyi b’urusaku*. Mwaje kuraba aho igihugu kigoyagoya.» 10  Na bo bamwishura bati: «Oya databuja, abasavyi bawe twaje kugura ibifungurwa. 11  Twese dufise data umwe kandi turi abantu b’intungane. Twebwe abasuku bawe ntituri abasumyi b’urusaku.» 12  Mugabo ababwira ati: «Murabesha! Mwaje kuraba aho igihugu kigoyagoya.» 13  Bamwishura bati: «Twebwe abasavyi bawe tuvukana turi 12+. Twese dufise data umwe+ kandi aba mu gihugu ca Kanani. Umuhererezi yasigaranye na data+, uwundi na we ntakiriho+ 14  Ariko Yozefu ababwira ati: «Ni vyo nyene nababwiye: “Muri abasumyi b’urusaku!” 15  Iki ni co kizonyereka ko muvugisha ukuri: ndabarahiye Farawo, ntimuzova ng’aha umuhererezi wanyu adashitse+! 16  Nimurungike umwe muri mwebwe aje kuzana mwenewanyu, abandi musigare mupfungiwe ng’aha. Ni vyo bizonyereka ko muvugisha ukuri. Atari ukwo, ndabarahiye Farawo, muzoba muri abasumyi b’urusaku.» 17  Aca abashira mw’ibohero, bamarayo imisi itatu. 18  Ku musi ugira gatatu, Yozefu ababwira ati: «Kubera yuko ntinya Imana, nimukore ibi kugira mubandanye kubaho: 19  nimba muvugisha ukuri, umwe muri mwebwe nasigare aboshe ng’aha mw’ibohero. Abandi nimugende, mushire intete imiryango yanyu kugira ntiyicwe n’inzara+. 20  Muzoheza munzanire umuhererezi wanyu kugira mbone ko muvugisha ukuri. Aho gusa ni ho mutazopfa.» Baca bagira gutyo nyene. 21  Maze batangura kubwirana bati: «Emwe, iki ni igihano turonse kubera ivyo twakoreye mwenewacu+. Twarabonye intuntu yari afise igihe yadutakambira ngo tumugirire ikigongwe, ariko ntitwamwumvirije. Ni co gituma dushikiwe n’ibi vyago.» 22  Rubeni aca ababwira ati: «Sinababwiye ngo ntimugirire nabi uwo mwana, ariko mukanka kunyumviriza+? Ubu rero turiko turishuzwa amaraso yiwe+ 23  Ntibari bazi ko Yozefu atahura ivyo bariko baravuga, kuko hagati yabo hariho umusobanuzi. 24  Yozefu aca aja kure yabo, atangura kurira+. Hanyuma aragaruka, asubira kubavugisha. Araheza atora Simeyoni+ muri bo, amuboha babona+. 25  Hanyuma Yozefu ategeka abasuku biwe ngo buzuze intete amagunira yabo bongere basubize amahera y’umwe wese mw’igunira ryiwe. Ategeka kandi ko babaha ivyo bafungurira ku rugendo. Baca bagira ukwo nyene. 26  Nuko bapakira ibifungurwa vyabo ku ndogobwa zabo maze bafata urugendo. 27  Bashitse aho barara, umwe muri bo yugurura igunira ryiwe kugira agaburire indogobwa, aca asangayo amahera yiwe. 28  Maze abwira benewabo ati: «Bansubije amahera yanje! Ari ng’aha mw’igunira!» Imitima yabo ica iraranduka, barajugumira. Bararabana maze bavugana bati: «Ibi ni ibiki Imana itugiriye?» 29  Bashitse i Kanani kwa se wabo Yakobo, bamwiganira ibintu vyose vyari vyabashikiye. Bamubwira bati: 30  «Umugabo atwara ico gihugu yaradukariye+, atwagiriza ko twagiye gusuma urusaku. 31  Mugabo twamwishuye duti: “Turi abantu b’intungane, ntituri abasumyi b’urusaku+. 32  Tuvukana turi 12+ kandi dufise data umwe. Mwenewacu umwe ntakiriho+, umuhererezi na we yasigaranye na data i Kanani+.” 33  Ariko uwo mugabo atwara ico gihugu yatubwiye ati: “Iki ni co kizonyereka ko muvugisha ukuri: nimusige ng’aha mwenewanyu umwe+, hanyuma mutore ibifungurwa mushira imiryango yanyu irembejwe n’inzara, mugende+. 34  Muzoheza munzanire umuhererezi wanyu kugira menye ko mutari abasumyi b’urusaku, ahubwo ko muri intungane. Nzoca ndabasubiza mwenewanyu kandi muzoshobora kugura ivyo mukeneye muri iki gihugu.”» 35  Hageze ko bacuranura amagunira yabo, basanga mw’igunira ry’umwe wese hariyo amahera yiwe*. Babonye ayo mahera, baca bagira ubwoba bose hamwe na se wabo. 36  Yakobo aca ababwira ati: «Murampekuye+! Yozefu ntakiriho+, na Simeyoni ntakiriho+, none na Benyamini mugira mumutware! Ese ayo mbonye yemwe!» 37  Mugabo Rubeni abwira se wiwe ati: «Nintamukugarukanira, uzoce wica abahungu banje babiri+. Numunshinge, jewe nzomukugarukanira+ 38  Ariko amwishura ati: «Umuhungu wanje ntimuzojana kuko mwenewabo yapfuye, akaba ari we gusa nsigaranye+. Hamwe yoshikirwa n’isanganya agapfa muri ku rugendo, muzoba mutumye manukana intuntu*+ mu kuzimu+

Utujambo tw'epfo

Canke «hariyo intete.» Zishobora kuba zari intete z’ingano canke iza sayiri. Sayiri ni ubwoko bw’ingano.
Canke «hariyo intete.» Zishobora kuba zari intete z’ingano canke iza sayiri. Sayiri ni ubwoko bw’ingano.
Canke «abatasi.»
Canke «agasaho karimwo amahera yiwe.»
Mu giheburayo havuga ngo «imvi zanje zimanukana intuntu.»