Itanguriro 38:1-30

  • Yuda na Tamari (1-30)

38  Ico gihe Yuda atandukana na benewabo, aja gushinga ihema ryiwe hafi y’umugabo w’Umunyadulamu yitwa Hira.  Yuda abona ng’aho umukobwa w’umugabo w’Umunyakanani+ yitwa Shuwa. Nuko aramutwara maze aryamana na we.  Uwo mukobwa araheza asama inda, avyara umuhungu maze Yuda amwita Ere+.  Yongera gusama inda, avyara umuhungu maze amwita Onani.  Yongera kuvyara umuhungu maze amwita Shela. Igihe yamuvyara, Yuda yari i Akizibu*+.  Mu nyuma Yuda azanira umugore imfura yiwe Ere. Uwo mugore yitwa Tamari+.  Mugabo Ere imfura ya Yuda yakora ibintu bibabaza Yehova. Nuko Yehova aca aramwica.  Yuda aca abwira Onani ati: «Nucure umugore wa mwenewanyu, uryamane na we kugira uronse uruvyaro mwenewanyu+  Ariko Onani yari azi ko urwo ruvyaro rutobaye rwiwe+. Igihe rero yaba ariko arangura amabanga y’abubatse n’umugore wa mwenewabo, yaca asesa hasi imbuto ziwe kugira ntaronse uruvyaro mwenewabo+. 10  Ivyo yakora vyari bibi mu maso ya Yehova. Nuko na we nyene aca aramwica+. 11  Yuda aca abwira umukazana wiwe Tamari ati: «Nube uraja kuba kwa so, ugume uri umupfakazi gushika umuhungu wanje Shela akuze.» Yabigize gutyo kuko yibwira ati: «Shela na we nyene yohava apfa nka benewabo+.» Nuko Tamari aragenda, aguma kwa se wiwe. 12  Haciye igihe, umugore wa Yuda ari we mukobwa wa Shuwa+ arapfa. Ikigandaro giheze, Yuda aca aja i Timuna+ kuraba abamwa ubwoya intama ziwe, agenda ajanye n’umugenzi wiwe Hira Umunyadulamu+. 13  Maze abantu babwira Tamari bati: «Sobukwe ariko aduga i Timuna kumwa ubwoya intama ziwe.» 14  Tamari aca akura impuzu z’abapfakazi, yambara umwitwikiro maze arenzako igitambara ariyoberanya. Araheza aja kwicara kw’irembo ry’igisagara ca Enayimu, iruhande y’inzira ija i Timuna. Yabigize kuko yari yarabonye ko Shela yari yarakuze, ariko sebukwe ntiyamumuha ngo amubere umugore+. 15  Yuda akimubona, aca yibaza ko ari umumaraya, kuko yari yipfutse mu maso. 16  Nuko akatira iyo ari iruhande y’inzira, amubwira ati: «Ndagusavye unyemerere turyamane.» Ntiyari azi ko ari umukazana wiwe+. Ariko Tamari amubaza ati: «Umpa iki kugira turyamane?» 17  Amwishura ati: «Nzokurungikira umwagazi w’impene wo mu busho bwanje.» Mugabo Tamari amubaza ati: «Wompa ingwati mba ndafata gushika uwurungitse?» 18  Yuda amubwira ati: «Ndaguhe ingwati nyabaki?» Na we amwishura ati: «Impeta yawe y’ikidodo*+ n’umugozi wayo hamwe n’iyo nkoni ufise mu kuboko.» Yuda aca arabimuha maze aryamana na we, hanyuma Tamari aribungenga. 19  Inyuma y’ivyo arahaguruka aragenda, akura ca gitambara maze yambara impuzu z’abapfakazi. 20  Mu nyuma, Yuda arungikana wa mugenzi wiwe w’Umunyadulamu+ wa mwagazi w’impene kugira agarukane ya ngwati yari yahaye wa mugore, mugabo aramubura. 21  Aca abaza abantu baho ati: «Wa mumaraya* yahora iruhande y’ibarabara ng’aha i Enayimu ari hehe?» Bamwishura bati: «Nta mumaraya yigeze aba ng’aha.» 22  Aca agaruka kwa Yuda, amubwira ati: «Namubuze, kandi n’abantu baho bambwiye ko ata mumaraya yigeze abayo.» 23  Yuda aca avuga ati: «Nashake abitware. Nakare twohava twimaramaza tugumye tumurondera. Kazima nari narungitse uwo mwagazi ariko ukamubura.» 24  Ariko haciye nk’amezi atatu, abantu babwira Yuda bati: «Tamari umukazana wawe yarakoze ubumaraya, kandi afise inda.» Yuda aca avuga ati: «Nimumusohore mumuturire+ 25  Bariko baramusohora, atuma umuntu kuri sebukwe ati: «Nyene ibi bintu ni we yanteye inda.» Yongerako ati: «Ndagusavye usuzume iyi mpeta y’ikidodo, uyu mugozi n’iyi nkoni, urabe ko womenya nyenevyo+ 26  Yuda aca arabisuzuma, maze avuga ati: «Aragororotse kundusha, kuko ntamuhaye umuhungu wanje Shela+.» Kuva ico gihe ntiyasubiye kuryamana na we. 27  Hageze ko avyara, basanze yari afise inda y’amahasa. 28  Nuko igihe yariko aribaruka, umwana umwe asohora ukuboko. Ubwo nyene umwakirizi aca abohera akanyuzi gatukura* kuri ukwo kuboko, avuga ati: «Uyu ni we yavutse ubwa mbere.» 29  Mugabo akimara gusubiza inyuma kwa kuboko, mwenewabo aca arasohoka. Umwakirizi aca aratangara, avuga ati: «Urazi kwicira inzira basi!» Baca bamwita Peresi*+. 30  Mu nyuma mwenewabo, umwe bari baboheye akanyuzi gatukura ku kuboko na we aravuka, maze bamwita Zera+.

Utujambo tw'epfo

Canke «i Kezibu.»
Mu giheburayo havuga ngo «wa mumaraya wo ku rusengero.» Raba Insiguro y’amajambo (Umumaraya).
Canke «gasa n’agahama.»
Iryo zina risobanura ngo «gutabura.» Bishobora kuba vyerekeza ku kuntu yiciriye inzira igihe yavuka.