Itanguriro 2:1-25

  • Imana iruhuka ku musi ugira indwi (1-3)

  • Yehova Imana, Umuremyi w’ijuru n’isi (4)

  • Umugabo n’umugore mw’itongo rya Edeni (5-25)

    • Imana ibumba umuntu mu mukungugu (7)

    • Itegeko ribuza kurya ku giti kimenyekanisha iciza n’ikibi (15-17)

    • Imana irema umugore (18-25)

2  Ukwo ni ko igikorwa co kurema ijuru n’isi n’ibirimwo vyose* carangiye+.  Ku musi ugira indwi, Imana yari yarangije igikorwa yari imaze igihe ikora. Maze ku musi ugira indwi, itangura kuruhuka igikorwa cose yari yakoze+.  Nuko Imana ihezagira umusi ugira indwi, iwugira mweranda, kuko kuri uwo musi yatanguye kuruhuka igikorwa cayo c’irema, ibintu vyose yari yategekanije gukora.  Iyi ni inkuru yigana kahise k’ijuru n’isi igihe vyaremwa, umusi Yehova* Imana yarema isi n’ijuru+.  Nta bisaka canke ibindi biterwa vyari bwatangure kumera kw’isi, kuko Yehova Imana ata mvura yari bwagwishe kw’isi kandi nta muntu yariho kugira ayirime.  Mugabo igipfungu caraduga kivuye mw’isi kikayivomera yose.  Nuko Yehova Imana abumba umuntu mu mukungugu+, araheza ahuhira mu mazuru yiwe impemu y’ubuzima+ maze aba umuntu muzima*+.  Vyongeye, Yehova Imana atunganya itongo muri Edeni+, amaja mu buseruko, maze ahashira uwo muntu yari yabumvye+.  Yehova Imana ameza igiti cose kibereye ijisho kandi gifise ivyamwa biryoshe, ameza n’igiti c’ubuzima+ hagati muri iryo tongo hamwe n’igiti kimenyekanisha iciza n’ikibi+. 10  Hariho uruzi rutemba ruva muri Edeni kugira ruvomere iryo tongo, rugaca rwigaburamwo inzuzi zine. 11  Urwa mbere rwitwa Pishoni. Ni rwo rukikuje intara yose ya Havila irimwo inzahabu. 12  Inzahabu zo muri iyo ntara ni nziza. Hariyo kandi ibirirarira bimota neza* n’amabuye y’agaciro bita onigisi. 13  Urwa kabiri rwitwa Gihoni. Ni rwo rukikuje intara yose ya Kushi. 14  Urwa gatatu rwitwa Hidekeli*+. Ni rumwe rutemba rwerekeza mu buseruko bwa Ashuri+. Urwa kane na rwo ni Efurate+. 15  Yehova Imana afata wa muntu, amushira muri iryo tongo rya Edeni kugira aririme yongere aryitwararike+. 16  Yehova Imana ategeka uwo muntu ati: «Ivyamwa vy’ibiti vyose vyo muri iri tongo urashobora kubirya uko ushaka+. 17  Mugabo ivyamwa vy’igiti kimenyekanisha iciza n’ikibi, ntuze ubiryeko, kuko umusi wabiriyeko uzopfa ata kabuza+ 18  Mu nyuma, Yehova Imana avuga ati: «Si vyiza ko uyu mugabo aguma ari wenyene. Ngira ndamuhe umufasha bakwiranye+ 19  Yehova Imana yari yabumvye mu mukungugu ibikoko vyose vyo mw’ishamba n’ibikoko vyose biguruka mu kirere. Atangura rero kubizanira wa muntu kugira arabe uko avyita, kandi izina yaha kimwekimwe cose ryaca riba iryo nyene+. 20  Nuko yita amazina ibikoko vyose vy’ibitungano, ibiguruka mu kirere n’ibikoko vyose vyo mw’ishamba, mugabo we nta mufasha bakwiranye yari afise. 21  Ku bw’ivyo, Yehova Imana ateza itiro ryinshi uwo mugabo maze mu gihe yari asinziriye, akuramwo rumwe mu mbavu ziwe, araheza ateranya umubiri aho rwavuye. 22  Urwo rubavu Yehova Imana yari yakuye muri uwo mugabo arukoramwo umugore, aca aramumuzanira+. 23  Maze uwo mugabo avuga ati: «Uyu rero ni igufa ryo mu magufa yanjen’umubiri w’umubiri wanje. Azokwitwa “umugore”,kuko yavuye mu mugabo+ 24  Ni co gituma umugabo azosiga se na nyina, akabana n’umugore wiwe akaramata*, kandi bazoba umubiri umwe+. 25  Kandi uwo mugabo n’umugore wiwe bose bari gusa+, ariko ntivyabatera isoni.

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «ingabo zavyo zose.»
Aha ni ho hantu ha mbere haboneka izina ry’Imana riyitandukanya n’izindi mana. Mu giheburayo ryandikwa uku יהוה (YHWH). Raba Inyongera ya A4.
Mu giheburayo ni «nefeshi.» Bisobanura ngo «ikiremwa gihumeka.»
Mu giheburayo ni «budeliyo.» Ni ibirirarira bimota neza biva ku biti bimwebimwe.
Canke «Tigiri.» Mu gifaransa ni Tigre.
Canke «akagumana n’umugore wiwe.» Ijambo ry’igiheburayo ryakoreshejwe ng’aha risobanura «kwumira ku kintu, kumata cane nk’aho hoba hakoreshejwe uburembo.»