Imigani 2:1-22

  • Agaciro k’ubukerebutsi (1-22)

    • Rondera ubukerebutsi nk’itunga ryanyegejwe (4)

    • Ubushobozi bwo kwiyumvira buradukingira (11)

    • Ubuhumbu burakwega akarambaraye (16-19)

2  Mwananje, niwakira neza amajambo yanjekandi ukabika muri ntibate amabwirizwa yanje+,   mu gutega ugutwi ubukerebutsi+no mu gushira umutima ku gutahura+,   vyongeye, niwahamagara ugutegera+kandi ugashira ijwi hejuru urondera ugutahura+,   niwaguma ubirondera nk’uwurondera ifeza+kandi ukaguma ubirondera nk’uwurondera itunga ryanyegejwe+,   uzoheza utahure ico ari co gutinya Yehova+kandi uzomenya Imana+.   Kuko Yehova ari we atanga ubukerebutsi+,kandi mu kanwa kiwe havayo ubumenyi n’ugutahura.   Abikira abagororotsi ubukerebutsi nyabwo.Ni inkinzo ku baguma ari intungane+.   Arinda abagororotsi mu nzira zabo,agakingira intahemuka ziwe mu nzira yabo+.   Uzoheza kandi utahure ibintu bigororotse, bitunganye kandi vy’ukuri,utahure n’inzira nziza iyo ari yo+. 10  Ubukerebutsi nibwinjira mu mutima wawe+kandi ubumenyi bukaguhimbara+, 11  ubushobozi bwo kwiyumvira buzogukingira+,ugutahura na kwo kukuzigame, 12  kugira bikurinde inzira mbin’abantu bavuga ibigoramye+, 13  bikurinde abantu bava mu nzira igororotsekugira bagendere mu nzira y’umwiza+, 14  abantu banezerwa no gukora ibibi,bagahimbarwa n’ibibi vy’agahomerabunwa, 15  abagendera mu nzira zigoramyekandi buzuye amanyanga mu vyo bakora vyose. 16  Bizokurinda umugore w’igitandero*,bikurinde amajambo asosa* y’umugore w’igihumbu*+, 17  ata umugenzi somambike* wo mu bukumi bwiwe+,akibagira isezerano yagiranye n’Imana yiwe. 18  Kuko inzu yiwe inyika ija mu rupfu,kandi inzira ziwe zijana mu kuzimu+. 19  Mu basambana na we* nta n’umwe azogaruka,kandi ntibazosubira kugendera mu nzira y’ubuzima+. 20  Nugendere rero mu nzira y’abantu bezakandi wigumire mw’ibarabara ry’abagororotsi+. 21  Kuko abagororotsi gusa ari bo bazokwibera kw’isi,kandi intungane* gusa ni zo zizoyisigarako+. 22  Ariko ababisha bazokurwa kw’isi+,kandi ibihemu bizorandurwa kuri yo+.

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «w’umunyamahangakazi.» Yitwa umunyamahangakazi kubera atisunga amategeko y’Imana yerekeye inyifato runtu.
Canke «aryosharyosha.»
Mu giheburayo havuga ngo «w’umunyamahangakazi.» Yitwa umunyamahangakazi kubera atisunga amategeko y’Imana yerekeye inyifato runtu.
Canke «ata umugabo.»
Mu giheburayo havuga ngo «mu binjira iwe.»
Canke «abatagirako umugayo.»