Imigani 14:1-35

  • Umuntu ni we ashobora gutahura umubabaro wiwe (10)

  • «Hari inzira umuntu yibwira ko igororotse» (12)

  • Uwutagira ubwenge yemera ivyo bamubwiye vyose (15)

  • Umutunzi agira abagenzi benshi (20)

  • Umutima utekanye utuma umubiri ugira amagara meza (30)

14  Umugore w’ubwenge* vy’ukuri yubaka inzu yiwe+,ariko umugore w’ikijuju ayisambuza amaboko yiwe.   Uwugendera mu bugororotsi bwiwe aratinya Yehova,ariko uwugendera mu nzira zigoramye aramusuzugura.   Amajambo y’ubwibone ikijuju kivuga ameze nk’inkoni,ariko akanwa k’abanyabwenge karabakingira.   Ahatagira inka ubwato bw’ibitungwa buba busukuye,ariko inguvu z’impfizi z’inka zituma haboneka umwimbu mwinshi.   Icabona cizigirwa ntikibesha,ariko icabona c’ikinyoma kivuga* ububeshi gusa+.   Umuntu w’ikigaba ararondera ubukerebutsi akabubura,ariko umuntu afise ugutegera aronka ubumenyi bitagoranye+.   Nuce kure umuntu w’ikijuju,kuko ata bintu birimwo ubwenge yigera avuga+.   Ubukerebutsi bw’umuntu yiyubara butuma amenya inzira acamwo,ariko ibijuju bihendwa n’ubujuju bwavyo*+.   Ibijuju birasuzugura amakosa yavyo*+,ariko abagororotsi baripfuza gusubiza hamwe. 10  Umuntu ni we ashobora gutahura umubabaro wiwe,kandi n’umunezero wiwe nta wundi ashobora kuwutahura. 11  Inzu y’ababisha izosamburwa+,ariko ihema ry’abagororotsi rizosagamba. 12  Hari inzira umuntu yibwira ko igororotse+,ariko amaherezo igashikana ku rupfu+. 13  Umuntu arashobora gutwenga ariko ababaye mu mutima,kandi umunezero urashobora kurangirira mu mubabaro. 14  Umuntu w’umutima w’umuhemu azobona ingaruka z’ingeso ziwe+,ariko umuntu mwiza azoronka impembo y’ibikorwa vyiwe+. 15  Umuntu atagira ubwenge* yemera ivyo bamubwiye vyose,ariko umuntu yiyubara aritondera intambuko ziwe+. 16  Umunyabwenge* ariyubara kandi agaca kure ikibi,ariko ikijuju nta co kinezwe* kandi kiriyizigira birenze. 17  Umuntu ashavura ningoga akora ivy’ubupfu+,ariko umuntu azirikana yitonze* baramwanka. 18  Abantu batagira ubwenge* batorana ubupfu,ariko abantu baciye ubwenge bambikwa urugori rw’ubumenyi+. 19  Abantu babi bazokwunamira abantu beza,kandi ababisha bazokwunama ku marembo y’abagororotsi. 20  Mbere n’ababanyi b’umukene baramwanka+,ariko umutunzi agira abagenzi benshi+. 21  Uwusuzugura mugenziwe aba acumuye,ariko uwugirira ubuntu abantu batobato arahiriwe+. 22  Mbega abategura imigambi mibi ntibazozimira? Ariko abiyemeje gukora ivyiza barakundwa kandi bakizigirwa+. 23  Akigoro kose umuntu agize karavamwo ivyiza,ariko uwishinga akarimi gusa atahira ubukene+. 24  Urugori rw’abantu b’abanyabwenge* ni itunga ryabo,ariko ibijuju bizotahira ubupfu bwavyo+. 25  Icabona c’ukuri kirarokora ubuzima,ariko icabona c’ikinyoma kivuga* ububeshi gusa. 26  Umuntu atinya Yehova aramwizigira cane+,kandi ivyo bizobera ubuhungiro abana biwe+. 27  Gutinya Yehova ni isoko ry’ubuzima.Birarinda umuntu kugwa mu mitego y’urupfu. 28  Abanyagihugu benshi batuma umwami agira iteka+,ariko umutegetsi atagira abo atwara aba atemvye. 29  Uwuteba gushavura aba afise ugutahura kwinshi+,ariko uwutihangana ashira ahabona ubupfu bwiwe+. 30  Umutima utekanye utuma umubiri ugira amagara meza,ariko ishari ni nk’indwara ituma amagufa abungwa+. 31  Uwuzuruma* umuntu mutoyi aba asuzuguye Uwamuremye+,ariko uwugirira akagongwe umukene aba aninahaje Imana+. 32  Umubisha azotembagazwa n’ikibi ciwe,ariko umugororotsi azokizwa n’ugutungana kwiwe+. 33  Ubukerebutsi bwihishije mu mutima w’umunyabwenge*+,ariko mu bijuju butegerezwa kwiyerekana. 34  Ubugororotsi butuma igihugu gishirwa hejuru+,ariko igicumuro gituma ihanga rimaramara. 35  Umwami ahimbarwa n’umusuku akorana ubwenge*+,ariko uwukora ibintu biteye isoni aramushavuza+.

Utujambo tw'epfo

Canke «w’inkerebutsi.»
Canke «gihema.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «ibijuju bihenda abandi.»
Canke «ntivyitaho gukosora ivyo vyononye.»
Canke «atazi utuntu n’utundi.»
Canke «inkerebutsi.»
Canke «kirashavura.»
Canke «umuntu afise ubushobozi bwo kwiyumvira.»
Canke «batazi utuntu n’utundi.»
Canke «b’inkerebutsi.»
Canke «gihema.»
Canke «uwugunga.»
Canke «w’umuntu afise ugutegera.»
Canke «ugutahura kwimbitse.»