Imigani 1:1-33

  • Intumbero y’imigani (1-7)

  • Ingaruka zo kugira abagenzi babi (8-19)

  • Ubukerebutsi nyakuri burasemerera mu bibanza rusangi (20-33)

1  Imigani ya Salomo+ umuhungu wa Dawidi+, umwami wa Isirayeli+.   Yanditswe kugira umuntu aronke* ubukerebutsi+ n’inyigisho,kugira atahure amajambo y’ubukerebutsi,   kugira aronke inyigisho+ itanga ugutahura*,ubugororotsi+, kumenya ibibereye*+ n’ubutungane,   kugira umuntu atazi utuntu n’utundi amenye kwiyubara+no kugira ironse umusore ubumenyi kandi imwigishe kwiyumvira+.   Umuntu w’inkerebutsi arumviriza maze ubumenyi bwiwe bukongerekana+,kandi umuntu afise ugutegera arironkera impanuro nziza*+.   Aratahura umugani n’imvugo ifobetse,amajambo y’abantu b’inkerebutsi n’ubupfindo bwabo+.   Gutinya* Yehova ni yo ntango y’ubumenyi+. Ibijuju gusa ni vyo bisuzugura ubukerebutsi n’inyigisho+.   Mwananje, umviriza inyigisho ya so wawe+kandi ntiwirengagize itegeko* rya nyoko wawe+.   Ivyo bimeze nk’urugori rwiza wambara ku mutwe+hamwe n’agasharizo keza wambara mw’izosi+. 10  Mwananje, abacumuzi nibagerageza kuguhendahenda, ntuze wemere+. 11  Nibakubwira bati: «Ingo tujane, tubundire abantu kugira tubice. Twinyegeze, dutegere abantu b’intungane ata co bazira. 12  Tuzobamira ari bazima nk’ukuzimu,tubamire uko bakabaye nk’abamanuka mu cobo. 13  Tuzobanyaga ibintu vyose vy’agaciro bafise,twuzuze amazu yacu ivyo twasahuye. 14  Ingo tujane*!Tuzogabura tunganye ivyo twivye* 15  Mwananje, ntuze ubakurikire. Uraca kure inzira yabo+, 16  kuko ibirenge vyabo vyirukira gukora ikibi,kandi bihutira gusesa amaraso+. 17  Nta co bimaze gutega inyoni urusenga kandi iriko iravyitegereza. 18  Ni co gituma babunda kugira basese amaraso,bakinyegeza kugira bice abantu. 19  Ukwo ni ko abarondera itunga ribi bakora,ariko n’iyo barironse riruhira kubatwara ubuzima+. 20  Ubukerebutsi nyakuri+ buguma busemerera mw’ibarabara+. Buguma bushira ijwi hejuru mu bibanza rusangi*+. 21  Buguma buhamagara ku masanganzira* y’inzira zicamwo abantu benshi, bukabwira abantu ku marembo y’igisagara+ buti: 22  «Mwa bijuju mwe, muzogeza ryari gukunda ubujuju? Mwa bacokoranyi mwe, muzogeza ryari gukunda agacokoro? Mweho ga mwa mburabwenge mwe, muzogeza ryari kwanka ubumenyi+? 23  Nimwemere ko ndabakosora*+. Nanje nzobasukako impwemu yanje,ndabamenyeshe amajambo yanje+. 24  Narasemereye muranka kunyumviriza,ndaramvura amaboko ntihagira n’umwe avyitaho+. 25  Mwagumye musuzugura impanuro zanje zose,muguma mwanka ko ndabakosora. 26  Nanje rero nzobatwenga nimwashikirwa n’ivyago.Nzobatwengera mw’ijigo ivyo mutinya nivyabazako+, 27  ivyo mutinya nivyabazako nk’igihuhusi,ivyago bikabazako nk’umuyaga w’igihuhusi,amaganya n’ingorane bikabatera. 28  Ico gihe muzompamagara*, ariko sinzobitaba.Muzondondera hasi hejuru, ariko ntimuzondonka+, 29  kuko mwanse ubumenyi+kandi ntimuhitemwo gutinya Yehova+. 30  Mwaranse impanuro zanje.Ntimwemeye ko ndabakosora. 31  Muzokwibonera rero ingaruka z’ibikorwa vyanyu*+,kandi imigambi* yanyu izobakwegera ivyago. 32  Kuko ibijuju vyicwa n’ukuzimagirika kwavyo,imburabwenge na zo zikicwa n’ukutitaho ibintu. 33  Ariko uwunyumviriza azokwiberaho mu mutekano+kandi ivyago ntibizomutera ubwoba+

Utujambo tw'epfo

Mu giheburayo havuga ngo «amenye.»
Canke «ugutahura kwimbitse.»
Canke «ibigororotse.»
Canke «uburongozi bw’ubuhanga.»
Canke «kwubaha.»
Canke «inyigisho.»
Canke «ingo tugirane ubupfindo.»
Canke «tuzogira isaho imwe.»
Mu giheburayo havuga ngo «ku mitwe.»
Canke «nimuhindukire iyo ndabakosoye.»
Mu giheburayo havuga ngo «bazompamagara.»
Mu giheburayo havuga ngo «muzorya ivyamwa vy’inzira zanyu.»
Canke «impanuro.»