Guharura 35:1-34

  • Ibisagara vy’Abalewi (1-8)

  • Ibisagara vy’ubuhungiro (9-34)

35  Yehova abandanya kubwira Musa mu biyaya vy’ubugaragwa vy’i Mowabu, iruhande y’uruzi Yorodani+ hafi y’i Yeriko ati:  «Bwira Abisirayeli bazohe Abalewi ibisagara vyo kubamwo bakuye ku ntoranwa yabo+. Bazobaha n’amatongo yo kuragiramwo akikuje ivyo bisagara+.  Bazoba muri ivyo bisagara, amatongo na yo abe ay’ibitungwa vyabo, ibintu vyabo n’ibindi bikoko.  Uburagiro bw’ibisagara muzoha Abalewi buzoba bungana n’intambwe* 1.000 uhereye ku mpande zose z’uruzitiro rw’igisagara.  Muhereye inyuma y’igisagara, muzopima intambwe 2.000 mu buseruko, intambwe 2.000 mu bumanuko, intambwe 2.000 mu burengero n’intambwe 2.000 mu buraruko. Igisagara kizoba kiri hagati. Ubwo ni bwo buzoba uburagiro bw’ivyo bisagara.  Muzoha Abalewi ibisagara vy’ubuhungiro 6+ kugira ngo uwishe umuntu ahungireyo+. Muzobaha n’ibindi bisagara 42.  Ibisagara vyose muzoha Abalewi bizoba ari 48 hamwe n’uburagiro bwavyo+.  Ibisagara muzobaha bizova ku matongo y’Abisirayeli+. Umuryango ugizwe na benshi uzotanga vyinshi, uwugizwe na bakeyi na wo utange bikeyi+. Umuryango wose uzoha ibisagara Abalewi wisunze itongo ry’intoranwa uzoba waronse.»  Yehova yongera kubwira Musa ati: 10  «Bwira Abisirayeli uti: “Mugira mujabuke Yorodani mwinjire mu gihugu ca Kanani+. 11  Muze muhitemwo ibisagara vy’ubuhungiro vyoroshe gushikamwo kugira ngo uwishe umuntu atabishaka ashobore kubihungiramwo+. 12  Ivyo bisagara ni vyo muzohungiramwo uwuhora amaraso y’uwishwe+, kugira ngo uwishe umuntu ntapfe atararenguka imbere y’ishengero ngo bamucire urubanza+. 13  Iyo ni yo ntumbero y’ivyo bisagara bitandatu vy’ubuhungiro muzotanga. 14  Muzotanga ibisagara bitatu hakuno y’uruzi Yorodani+, n’ibindi bitatu mu gihugu ca Kanani+, kugira bibe ibisagara vy’ubuhungiro. 15  Abisirayeli n’abanyamahanga+ hamwe n’umwimukira aba muri bo, bazohungira muri ivyo bisagara bitandatu. Uwuzoba yishe umuntu atabishaka ni vyo azohungiramwo+. 16  Ariko umuntu niyakubita uwundi icuma akamwica, azoba ari umwicanyi. Uwo mwicanyi ategerezwa kwicwa+. 17  Umuntu niyatera* uwundi ibuye rishobora kumwica hanyuma agapfa, azoba ari umwicanyi. Uwo mwicanyi ategerezwa kwicwa. 18  Canke niyamukubita ikintu c’igiti gishobora kumwica hanyuma agapfa, azoba ari umwicanyi. Uwo mwicanyi ategerezwa kwicwa. 19  Uwuhora amaraso y’uwishwe ni we azokwica uwo mwicanyi. Aramutse amubonye azoca amwica. 20  Umuntu niyasunura uwundi kubera amwanka canke akamutera ikintu ashaka kumugirira nabi* hanyuma agapfa+, 21  canke na ho akamukubita ingumu kubera amwanka hanyuma agapfa, uwamukubise ategerezwa kwicwa. Azoba ari umwicanyi. Uwuhora amaraso y’uwishwe aramutse amubonye azoca amwica. 22  Ariko niyamuhenura kw’isanganya atari asanzwe amwanka canke akamutera ikintu mugabo atashaka kumugirira nabi*+, 23  canke na ho akamutiburirako ibuye atamubonye, atari asanzwe amwanka kandi ata kibi yamwipfuriza, hanyuma uwo muntu agapfa, 24  ishengero* rizoca rica urubanza hagati y’uwamwishe hamwe n’uwuhora amaraso y’uwishwe ryisunze ayo mategeko+. 25  Ishengero rero rizomukingira, rimukize uwuhora amaraso y’uwishwe maze rimusubize mu gisagara c’ubuhungiro yari yahungiyemwo. Ategerezwa kugumayo gushika umuherezi mukuru yarobanujwe amavuta meranda* apfuye+. 26  Ariko uwo muntu yishe uwundi niyarenga urubibe rw’igisagara c’ubuhungiro yahungiyemwo, 27  hanyuma uwuhora amaraso y’uwishwe akamusanga inyuma y’igisagara yahungiyemwo akamwica, ntazokwagirwa n’amaraso. 28  Uwo muntu yabwirizwa kuguma mu gisagara yahungiyemwo gushika umuherezi mukuru apfuye. Ariko umuherezi mukuru apfuye, arashobora kugaruka mw’itongo ryiwe+. 29  Ayo ni yo mategeko muzokwisunga mu guca imanza aho muzoba muba hose, uko urunganwe* rwanyu ruzogenda rurakurikirana. 30  Uwishe umuntu abwirizwa kwicwa+ abanje kwagirizwa n’ivyabona+. Ariko ibivuzwe n’icabona kimwe gusa ntibishobora kwicisha umuntu. 31  Ntimuze mwakire amahera yo gucungura umwicanyi kuko ategerezwa gupfa+. 32  Ntimuze mwakire amahera yo gucungura umuntu yahungiye mu gisagara c’ubuhungiro kugira asubire mw’itongo ryiwe umuherezi mukuru atarapfa. 33  Ntimuze muhumanye igihugu mubamwo, kuko amaraso ahumanya igihugu+. Igihugu ntigishobora guhumanurwa* amaraso yasesetse muri co kiretse hasesetse amaraso y’uwayasheshe+. 34  Ntimuze muhumanye igihugu mubamwo ari co nanje mbamwo, kuko jewe Yehova mba hagati y’Abisirayeli+.”»

Utujambo tw'epfo

Intambwe imwe yangana na santimetero 44,5. Raba Inyongera ya B14.
Canke «niyakubita.»
Mu giheburayo havuga ngo «yabanje kumubundira.»
Mu giheburayo havuga ngo «atamubundiye.»
Ni ukuvuga abaserukira ishengero.
Canke «amavuta yo kurobanuza.» Raba Insiguro y’amajambo (Kurobanura).
Canke «iyaruka.»
Canke «gutangirwa impongano.» Raba Insiguro y’amajambo (Impongano).