Abaroma 13:1-14

  • Kugamburukira abakuru (1-7)

    • Kuriha amakori (6, 7)

  • Uwukundana aba yubahirije amategeko (8-10)

  • Twigenze nko ku murango (11-14)

13  Umuntu wese nagamburukire* abakuru batuganza*+, kuko ubukuru bwose buriho buva ku Mana+. Abakuru bahari bashizwe n’Imana mu bibanza vyabo bitandukanye*+.  Ni co gituma umuntu wese arwanya ubukuru aba arwanije indinganizo y’Imana. Abarwanya iyo ndinganizo bazoba bikwegeye igihano*.  Kuko abaganza ari abo gutinywa, ariko ntibatinywa n’abakora iciza, ahubwo batinywa n’abakora ikibi+. Ushaka none kudatinya abakuru? Guma ukora iciza+, na bo bazoguhayagiza.  Ni abakozi* b’Imana bakora ku neza yawe. Mugabo nimba ukora ikibi, tinya kuko badatwarira inkota ubusa. Ni abakozi b’Imana bajejwe guhana inkozi z’ikibi*.  Murafise rero imvo zumvikana zo kugamburuka*, atari kubera ico gihano* gusa, mugabo kandi kubera ijwi ryanyu ryo mu mutima+.  Ni na co gituma muriha amakori, kuko ari abakozi b’Imana bakorera abantu, bama bakora ico gikorwa.  Muhe bose ivyabo: uwusaba ikori mumuhe ikori+, uwusaba ikibuguro* mumuhe ikibuguro, uwusaba gutinywa mumutinye+, uwusaba iteka mumuhe iryo teka+.  Ntihagire umuntu n’umwe mugirira ideni, kiretse iryo gukundana+, kuko uwukunda mugenziwe aba ashikije amategeko+.  Kuko aya mategeko ngo «ntukarenge ibigo+, ntukice+, ntukibe+, ntukipfuze ivy’abandi*+», hamwe n’ayandi mabwirizwa yose, bipoperanirijwe muri aya majambo agira ati: «Utegerezwa gukunda mugenzawe nk’uko wikunda+ 10  Uwufise urukundo ntagirira nabi mugenziwe+. Uwukundana rero aba yubahirije amategeko+. 11  Ivyo mubikore kubera muzi ikiringo tugezemwo, yuko isaha yo kwikangura mukava mw’itiro imaze kugera+. Ubukiriro bwacu ubu buri hafi kuruta igihe twacika abemera. 12  Ijoro rigeze kure, bugira buce. Duhebe rero ibikorwa vy’umwiza+ maze twambare ibirwanisho vy’umuco+. 13  Twigenze mu buryo bubereye+, nko ku murango. Twirinde kwidagadura birenze, kuborerwa, gusambana, inyifato iteye isoni kandi y’akagagazo*+, kuryana no kugira ishari+. 14  Ahubwo mwambare Umukama Yezu Kristu+, kandi ntimutegekanye guhaza ivyipfuzo vy’umubiri+.

Utujambo tw'epfo

Canke «bigereranye.» Ni ukuvuga ko bigenda birarutana, mugabo bikaba biri munsi y’Imana.
Canke «bo hejuru.»
Canke «nayobokere.»
Mu kigiriki havuga ngo «urubanza.»
Canke «abasuku.»
Mu kigiriki havuga ngo «umuhōzi ashitsa uburake ku nkozi z’ikibi.»
Canke «kuyoboka.»
Mu kigiriki havuga ngo «ubwo burake.»
Canke «ntukagire umwina.»
Mu kigiriki ni aselgeia. Raba Insiguro y’amajambo.