Abaheburayo 6:1-20

  • Dutere tuja imbere tugana ku buhumure (1-3)

  • Abagwa baba bongeye kumanika Umwana w’Imana (4-8)

  • Mutume icizigiro canyu gikomera (9-12)

  • Imihango y’Imana yama iranguka (13-20)

    • Umuhango w’Imana n’indahiro yayo ntibihinduka (17, 18)

6  Ko rero twarenganye inyigisho z’intango+ zerekeye Kristu, dutere tuja imbere tugana ku buhumure+, tutongera gushinga umushinge, ni ukuvuga ivy’ukwigaya ibikorwa ata co bimaze* n’ukwizera Imana,  inyigisho y’ivy’amabatisimu n’ivyo kurambikwako ibiganza+, izuka ry’abapfuye+ n’urubanza rw’ibihe bidahera.  Kandi tuzotera tuja imbere, Imana ibishatse.  Kuko ku bijanye n’abigeze kumurikirwa+, bagahonja ya ngabire ya gusa yo mw’ijuru, bakaronka* impwemu nyeranda,  bagahonja rya jambo ryiza ry’Imana n’ibintu vy’ububasha bijanye n’igihe* kizoza,  mugabo bakagwa+, ntibishoboka ko bongera kuvyurwa ngo bigaye, kuko baba bongeye kwimanikira Umwana w’Imana no kumutetereza ku mugaragaro+.  Ubutaka buraronka umuhezagiro uva ku Mana igihe bunyoye imvura ibugwako kenshi, bugaheza bugatanga ivyimburwa bifitiye akamaro ababurimirwa.  Mugabo iyo bwamye amahwa n’ibitovu, burahebwa kandi buba bwimirije kuvumwa. Amaherezo buraturirwa.  Ariko naho tuvuze gutyo ga bakundwa, turazi neza ko mwebwe bizobagendera neza kuruta abo baguye be n’uko muriko mukora ibintu bizobashikana ku bukiriro. 10  Kuko Imana igororotse, ikaba itokwibagira igikorwa canyu n’urukundo mwerekanye ko mukunda izina ryayo+ mu gukorera aberanda, n’ubu mukibandanya. 11  Mugabo dushaka ko umwe wese muri mwebwe yerekana umwete nk’uwo nyene mufise kugira mushire amazinda rwose ku vyerekeye ca cizigiro+ gushika kw’iherezo+, 12  kugira ntimube ibinebwe+ ahubwo mwigane abatorana ya mihango biciye ku kwizera n’ukwihangana. 13  Igihe Imana yaha Aburahamu umuhango, kubera ko itashobora kurahira uwundi muntu n’umwe ayiruta, yarirahiye yo ubwayo+ 14  iti: «Ni ukuri nzoguhezagira kandi nzokugwiza+ 15  Aburahamu amaze rero kwihangana, yarahawe uwo muhango. 16  Abantu barahira uwubaruta, kandi indahiro yabo ni yo irangiza impari zose kuko baba baronse icemezo cemewe n’amategeko+. 17  Muri ubwo buryo nyene, igihe Imana yafata ingingo yo kurushiriza kwereka neza ba samuragwa b’umuhango+ ko umugambi* wayo udahinduka, yarawemeje biciye ku ndahiro*. 18  Yabigize kugira ngo biciye ku bintu bibiri bidahinduka* ituremeshe cane twebwe abahungiye ku Mana, kugira tugumye ca cizigiro twashizwe imbere. Ku bijanye n’ivyo bintu bibiri, Imana ntishobora kubesha+. 19  Ico cizigiro+ dufise kimeze nk’inanga* y’ubuzima bwacu. Ni ic’ukuri kandi kirakomeye, kikaba kitwinjiza imbere tukarengana ya rido+. 20  Aho hantu integuza yarahinjiye ku bwacu, ni ukuvuga Yezu+, uwabaye umuherezi mukuru mu buryo bwa Melekisedeki ibihe vyose+.

Utujambo tw'epfo

Mu kigiriki havuga ngo «bipfuye.»
Canke «bagasangira.»
Canke «inama.»
Canke «yaserukanye indahiro.» Mu kigiriki havuga ngo «yabaye umuhuza mu kurahira.»
Ni ukuvuga umuhango wa Yehova n’indahiro yiwe.
Canke «inanga y’ubwato.» Ni ikintu baterera mu mazi kugira ubwato bugume hamwe. Kiba gifashe ku munyororo.