Abafilipi 1:1-30

  • Indamutso (1, 2)

  • Pawulo ashimira Imana. Isengesho ryiwe (3-11)

  • Inkuru nziza itera imbere naho hari ingorane (12-20)

  • Kubaho ni Kristu, gupfa ni inyungu (21-26)

  • Mwigenze mu buryo bubereye inkuru nziza (27-30)

1  Jewe Pawulo na Timoteyo, abashumba ba Kristu Yezu, turabandikiye mwebwe aberanda bose bunze ubumwe na Kristu Yezu muri i Filipi+, hamwe n’abahagarikizi* be n’abakozi b’ishengero+.  Ubuntu buhebuje* n’amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mukama Yezu Kristu bibane namwe.  Nama nshimira Imana yanje iyo ndabibutse  igihe cose ntakambira Imana ku bwanyu mwese. Nama ntakambira Imana nezerewe+  kubera umuganda mwaterereye mu gushigikira* inkuru nziza, kuva ku musi wa mbere mwayakira gushika n’ubu.  Ndazi neza ntakeka yuko uwatanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogisozera+ gushika ku musi wa Kristu Yezu+.  Birabereye rwose ko ndabiyumvirako ivyo mwese, kuko ndabafise ku mutima mwebwe dusangiye ubuntu buhebuje, haba mu munyororo ndimwo+ canke mu kuburanira inkuru nziza no gutuma yemerwa n’amategeko+.  Kuko Imana ari yo cabona canje c’ingene ndabakumbuye mwese, nkaba ndabafitiye urukundo rwuzuye igishika nk’urwo Kristu Yezu afise.  Kandi iki ni co nguma nsaba Imana: ni uko urukundo rwanyu rwoguma rugwira+, rukagwirana n’ubumenyi butagira amakosa+ be n’ugutahura kwuzuye+. 10  Nsaba kandi ko mworaba neza ibihambaye kuruta ibindi ivyo ari vyo+, ngo mubone kuba abatagira agahonzi, mudatsitaza abandi+ gushika ku musi wa Kristu. 11  Ikindi nsaba ni uko mwuzuzwa ivyamwa bigororotse biciye kuri Yezu Kristu+, ngo Imana ininahazwe yongere ishemezwe. 12  Nshaka rero ko mumenya bavukanyi, yuko ivyanje vyahavuye bituma inkuru nziza itera imbere, aho kuba intambamyi. 13  Ubu mu barinzi b’umwami bose no mu bandi bantu bose, nta n’umwe atazi ko mpfunzwe+ nzira Kristu. 14  Benshi mu bavukanyi bakorera Umukama, ubu barakomejwe n’ipfungwa ryanje. Bararushirije kugira umutima rugabo wo kuvuga ijambo ry’Imana ata bwoba. 15  Ni ivy’ukuri ko bamwe bamamaza Kristu babitewe n’agashari be n’agatima ko guhiganwa, ariko hari n’abandi babigira babikunze. 16  Abo ba kabiri bariko bamenyekanisha Kristu babitumwe n’urukundo, kubera bazi yuko nagenywe kugira mburanire inkuru nziza+. 17  Mugabo abo ba mbere babigira babitumwe n’agatima k’amahane aho kubigirana imvo nziza, kuko barondera kunteza ingorane kandi ndi mu munyororo. 18  Bivamwo iki none? Nta kindi atari uko Kristu ariko aramamazwa mu buryo bwose, haba mu bwiyorobetsi canke mu kuri, kandi ivyo biranezera. Mbere nzoguma nezerwa 19  kuko nzi yuko ivyo bizotuma ndonka urukiza biciye ku gutakamba kwanyu+ n’imfashanyo y’impwemu ya Yezu Kristu+. 20  Ivyo birahuye n’ivyo nshashaye kandi nizigiye, yuko ntazomaramara mu buryo na bumwe. Ahubwo ndazi yuko ubu nzovugana umwidegemvyo wose ngashimagiza* Kristu nk’uko vyamye, biciye ku buzima bwanje canke ku rupfu rwanje+. 21  Kuko ku binyerekeye, kubaho ni Kristu+, gupfa na kwo ni inyungu+. 22  Mbandanije kubaho mu mubiri, igikorwa canje coguma cimbuka, yamara ico nohitamwo nshimye kutakivuga. 23  Simbona neza ico nohitamwo muri ivyo bibiri kuko nipfuza kubohorwa nkaba kumwe na Kristu+, kandi ntabeshe ico ni co ciza cane kuruta+. 24  Ariko ivyobabera vyiza gusumba ni uko noguma mu mubiri. 25  Kubera ko rero ivyo ndavyizigiye neza, ndazi yuko nzogumaho nkagumana namwe mwese kugira mutere imbere mugire n’umunezero mu kwizera, 26  ngo umunezero wanyu ugwire cane mu bijanye na Kristu Yezu kubera jewe, ninongera kuba kumwe namwe. 27  Kimwe gusa, mwigenze* mu buryo bubereye inkuru nziza yerekeye Kristu+, kugira ngo nje kubaraba canke ntahari, numve yuko muhagaze mushikamye mwunze ubumwe*, muhuje umutima*+, murwanira ukwizera kujanye n’inkuru nziza mufatanye mu nda, 28  mudaterwa ubwoba mu buryo na bumwe n’ababarwanya. Ico nyene ni ikimenyamenya c’uko bazotikira+ mugabo mwebwe mukarokoka+, kandi ivyo biva ku Mana. 29  Kuko mutatewe iteka ryo kwizera Kristu gusa, ariko mwaratewe n’iteka ryo kubabazwa ku bwiwe+. 30  Muriko murwana urugamba nk’urwo mwambonye ndwana+, n’ubu mukaba mwumva ko nkiriko ndarurwana.

Utujambo tw'epfo

Mu kigiriki havuga ngo «abacungezi.»
Canke «kubera uruhara mwagize mu guteza imbere.»
Mu kigiriki havuga ngo «umubiri wanje ugashimagiza.»
Canke «inama.»
Mu kigiriki havuga ngo «mu mpwemu imwe.»
Canke «mwigenze nk’abenegihugu.»