Petero wa kabiri 1:1-21

  • Indamutso (1)

  • Mugume mu bahamagawe (2-15)

    • Ibikwiye kwongerwa ku kwizera (5-9)

  • Turarushiriza kwemera amajambo y’abahanuzi (16-21)

1  Jewe Simoni Petero, umushumba wa Yezu Kristu nkaba n’intumwa yiwe, ndabandikiye mwebwe abaronse ukwizera kw’agaciro nk’ukwo twaronse* biciye ku bugororotsi bw’Imana yacu n’ubw’Umukiza wacu Yezu Kristu.  Imana irushirize kubagirira ubuntu buhebuje* no kubaha amahoro biciye ku kumenya neza+ Imana na Yezu Umukama wacu.  Kuko ububasha bw’Imana bwaduhaye* ibintu vyose bidufasha kubaho no kuyihebera, ivyo tukaba tubikesha ukumenya neza iyo Mana yaduhamagaye+ biciye ku buninahazwa bwayo n’ukumera neza kwayo.  Biciye kuri ivyo bintu, yaraduhaye* ya mihango y’agaciro kandi ihambaye cane+, kugira ngo biciye kuri iyo mihango mugire akameremere nk’ak’Imana+. Yayiduhaye kubera ko twahevye ingeso mbi zo muri iyi si ziterwa n’ivyipfuzo bibi*.  Ku bw’iyo mvo rero, nimukore uko mushoboye kwose+ kugira ngo ukwizera kwanyu mukwongereko ingeso nziza+, ingeso nziza muzongereko ubumenyi+,  ubumenyi mubwongereko ukwigumya, ukwigumya+ mukwongereko ukwihangana, ukwihangana mukwongereko ukwihebera Imana+,  ukwihebera Imana mukwongereko ukwiyumvamwo abavukanyi, ukwiyumvamwo abavukanyi mukwongereko urukundo+.  Kuko nimba ivyo bintu mubifise kandi bikaba bigwiriye muri mwebwe, bizobabuza kuba abantu badakora canke ata co bama*+ mu bijanye no gukoresha ubumenyi butagira amakosa bwerekeye Umukama wacu Yezu Kristu.  Iyo umuntu adafise ivyo bintu, aba ari impumyi, akaba ahumiriza ngo ntabone umuco*+, kandi aba yibagiye ko yahumanuwe ibicumuro+ vyiwe vya kera. 10  Ku bw’ivyo rero bavukanyi, murushirize gukora uko mushoboye kwose ngo mugume muri abizigirwa kugira ntimuve mu bahamagawe+ kandi batowe n’Imana, kuko nimwaguma mukora ivyo bintu mutazogenda muguye+. 11  Aho ni ho muzohabwa umuhezagiro wo kwinjira* mu Bwami+ budahera bw’Umukama wacu akaba n’Umukiza Yezu Kristu+. 12  Ni co gituma nama niteguriye kubibutsa ivyo bintu, naho mubizi mukaba kandi mushinze imizi rwose mu kuri kuri muri mwebwe. 13  Mugabo mbona ko bibereye ko ndabakabura mu kubibutsa+ magingo nkiri muri iri hema*+, 14  kubera nzi yuko vuba ihema ryanje rigiye kuvaho, nk’uko n’Umukama wacu Yezu Kristu yabintomoreye+. 15  Nzokwama nkora uko nshoboye kwose kugira ngo ninamara kugenda, muze mushobore kwiyibutsa* ivyo bintu. 16  Igihe twabamenyesha ububasha bw’Umukama wacu Yezu Kristu n’igihe c’ukugaruka* kwiwe, ntitwisunze inkuru z’ikinyoma zaremaremwe ku buhinga, kuko twiboneye ugukayangana kwiwe+. 17  Imana ari yo Data yaramuhaye iteka n’ubuninahazwa, igihe Imana yo soko ry’ubuninahazwa bw’agatangaza yamubwira aya majambo ngo: «Uyu ni Umwana wanje nkunda cane, uwo jewe nashimye+ 18  Emwe, ayo majambo twarayumvise ava mw’ijuru igihe twari kumwe na we kuri wa musozi mweranda. 19  Ni co gituma turushiriza kwemera amajambo y’abahanuzi. Muriko mugira neza kwitwararika ayo majambo ameze nk’itara+ rikayanganira ahantu h’umwiza, ni ukuvuga mu mitima yanyu. Mubandanye kubigira gushika umusi utamanzuye n’inyenyeri y’umutwenzi+ iserutse. 20  Ica mbere coco, murazi yuko ata buhanuzi bwo mu Vyanditswe buva ku vyiyumviro* vy’umuntu ku giti ciwe. 21  Kuko ata buhanuzi bwigeze buvugwa bivuye ku vyo umuntu agomba+, ahubwo abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe* n’impwemu nyeranda+.

Utujambo tw'epfo

Canke «ukwizera kunganya iteka n’ukwacu.»
Canke «bwaduhaye ku buntu.»
Canke «yaraduhaye ku buntu.»
Canke «inambu ikomeye.»
Canke «barumvye.»
Hashobora kandi kuvugwa ngo «ari impumyi, abona ibiri hafi gusa.»
Canke «muzokwemererwa cane kwinjira.»
Ni ukuvuga umubiri wiwe wo kw’isi.
Canke «kwibwira.»
Canke «ukuhaba.» Raba Insiguro y’amajambo (Ukuhaba).
Canke «ku nsobanuro.»
Canke «basunitswe», «bajanywe.»