Abakorinto ba kabiri 12:1-21

  • Ivyo Pawulo yeretswe (1-7a)

  • «Ihwa mu mubiri» wa Pawulo (7b-10)

  • Intumwa z’agahebuza ntiziruta Pawulo (11-13)

  • Pawulo arazwa ishinga n’Abakorinto (14-21)

12  Mbwirizwa kwirata. Nta co bimaze mugabo ngira ntandukire ivy’ukubonekerwa+ be n’uguhishurirwa n’Umukama+.  Ndazi umuntu ari mu bumwe na Kristu yatwawe mw’ijuru rya gatatu, hakaba haciye imyaka 14. Nimba hari mu mubiri canke hatari mu mubiri sindabizi, bizi Imana.  Emwe, uwo muntu ndamuzi. Nimba hari mu mubiri canke hatari mu mubiri, sindabizi, bizi Imana.  Yaratwawe mw’iparadizo yumva amajambo atoshobora kuvugwa, amajambo ata muntu yemerewe kuvuga.  Nzokwiratira uwo muntu, mugabo sinzokwirata ubwanje. Nzokwiratira gusa ubugoyagoye bwanje.  Naho noshaka kwirata sinoba mbaye imburabwenge, kuko noba mvuga ukuri. Mugabo ndabiretse, kugira ngo ntihagire uwunyitirira ibirengeye ivyo ambonako canke anyumvana,  kubera gusa ivyo bintu bidasanzwe nahishuriwe. Kugira ngo sinishire hejuru birenze urugero, narahawe ihwa mu mubiri+, umumarayika wa Shetani, ngo agume ankubita. Ni ukugira ngo sinishire hejuru birenze urugero.  Naringinze Umukama incuro zitatu ngo rimvemwo.  Ariko yambwiye ati: «Ubuntu buhebuje* ndakugirira burahagije, kuko ububasha bwanje bubonekera cane mu bugoyagoye bwawe+.» Nzokwiratira rero ubugoyagoye bwanje kugira ngo ububasha bwa Kristu bugume hejuru yanje nk’ihema. 10  Ndahimbarirwa rero ubugoyagoye, ibitutsi, ibihe vy’ubukene, uruhamo n’ingorane, ku bwa Kristu. Kuko iyo ngoyagoya ari ho ngira ububasha+. 11  Ncitse imburabwenge. Ni mwe mwatumye mera gutyo, kuko mwabwirizwa kuba mwaranshimagije. Nakare za ntumwa zanyu z’agahebuza nta co zandushije mu buryo na bumwe, naho ata co ndi+. 12  Mu vy’ukuri, naraberetse ivyemeza ko ndi intumwa ndabigiranye ukwihangana kwinshi+, biciye ku bimenyetso n’ibitangaza be n’ibikorwa vy’ububasha+. 13  None hari ico ayandi mashengero yagiriwe mwebwe mutagiriwe, uretse ko mwebwe ntababereye umuzigo+? Ndabasavye mumbabarire iryo kosa. 14  Raba! Iri ni irigira gatatu niteguriye kuza iwanyu kandi sinzobabera umuzigo, kuko ntariko ndondera ivyo mutunze+ ahubwo ndondera mwebwe. Nakare abana+ si bo bakwiye kuziganiriza abavyeyi, ahubwo abavyeyi ni bo baziganiriza abana. 15  Nayo jewe nzotanga ivyo mfise vyose mpimbawe rwose nongere nitange wese ku bwanyu+. Ko ndabakunda cane gutyo, abe ari jewe nkundwa buhoro? 16  Mugabo uko biri kwose, sinababereye umuzigo+. Yamara rero, muvuga ko nakoresheje «urwenge» be n’uko nabafashe «ku mayeri». 17  Noba narabarondeyeko inyungu biciye ku muntu n’umwe mu bo nabatumyeko? 18  Naringinze Tito ngo aze iwanyu, ndamurungikana n’uwundi muvukanyi. None hari inyungu Tito yabarondeyeko+? Mbega ntitwigenjeje nk’abantu bavyumva kumwe? Ntitwagendeye mu nzira imwe? 19  Mbega mumaze uwu mwanya wose mwiyumvira yuko turiko twiregura imbere yanyu? Turiko tuvugira imbere y’Imana nk’abunze ubumwe na Kristu. Mugabo ga bakundwa, vyose tubikora kugira tububake. 20  Ntinya yuko ninashika nzohava nsanga mutameze nk’uko nipfuza, nanje simere nk’uko mwipfuza, ahubwo riho ngasanga hari imiryano, ishari, ishavu, amahane, ukwambikana ibara, urusaku*, ukwihambaza, n’imivurungano. 21  Ninagaruka, hari aho Imana yanje yotuma maramara imbere yanyu, bigatuma ndirira benshi mu bari baracumuye mugabo batigaye ubuhumane bwabo, ubusambanyi* bwabo n’inyifato yabo iteye isoni kandi y’akagagazo*.

Utujambo tw'epfo

Canke «ukuvuga ubwongoshwe.»
Mu kigiriki ni porneia. Raba Insiguro y’amajambo.
Mu kigiriki ni aselgeia. Raba Insiguro y’amajambo.