Timoteyo wa mbere 5:1-25

  • Ukuntu abato n’abakuze bakwiye gufatwa (1, 2)

  • Gushigikira abapfakazi (3-16)

    • Kuronsa abawe ivyo bakeneye (8)

  • Nimutere iteka abakurambere bakora cane (17-25)

    • «Akavinyu gakeyi kubera umushishito wawe» (23)

5  Ntukarire umutama+, ahubwo numwinginge nka so, abasore nka benewanyu,  abatamakazi nka ba nyoko, abigeme na bo nka bashikawe, ufise umutima utanduye na gato.  Niwitwararike* abapfakazi batagira gitabara*+.  Mugabo nimba hari umupfakazi afise abana canke abuzukuru, nibabanze bige kwihebera Imana mu kwitwararika abo mu rugo rwabo+, bishure abavyeyi babo na ba sekuru na ba inakuru ibibakwiye+, kuko ivyo vyemerwa imbere y’Imana+.  Umugore rero w’umupfakazi vy’ukuri kandi asigaye ari ntahonikora, arizigira Imana+ kandi akabandanya kuyitakambira no kuyisenga ijoro n’umurango+.  Mugabo uwihebera ivyo kuryoherwa* aba yarapfuye naho ari muzima.  Ugume utanga rero ayo mabwirizwa* kugira ntihagire ico babanegura*.  Mu vy’ukuri, nimba umuntu ataronsa abiwe ivyo bakeneye, na canecane abo mu rugo rwiwe, aba yihakanye ukwizera kandi aba abaye mubi kurusha uwutagira ukwizera+.  Umupfakazi ashirwa ku rutonde akwiye kuba atari munsi y’imyaka 60, yari afise umugabo umwe, 10  azwi ko akora ibikorwa vyiza+, yarareze neza abana biwe+, yarakira abashitsi+, akoza ibirenge vy’aberanda+, agafasha abari mu magorwa+, akihebera igikorwa ciza cose. 11  Ariko ntushire ku rutonde abapfakazi bakiri bato, kuko iyo inambu zabo z’umubiri zigiye hagati yabo na Kristu, baca bashaka kwubaka. 12  Bazocirwa urubanza kuko bahevye ivyo bari barasezeranye ubwa mbere*. 13  N’ikindi kandi biga kurera amaboko, bakagenda bayerera mu mihana. Emwe, ntibarera amaboko gusa ahubwo ni n’abanyarusaku kandi bisuka mu vy’abandi+, bakavuga ivyo batari bakwiye kuvuga. 14  Nshaka rero ko abapfakazi bakiri bato bubaka+, bakavyara abana+, bakitwararika urugo, ntibahe uwuturwanya akaryo ko kudutora amahinyu. 15  Mu vy’ukuri, hari abamaze guta inzira bakurikira Shetani. 16  Nimba hari umugore yizera afise incuti z’abapfakazi, nabafashe kugira ishengero ntiriremerwe. Gutyo rizoshobora guca rifasha abapfakazi batagira gitabara*+. 17  Abakurambere bahagarikira neza ishengero+ baterwe iteka ririmwo abiri+, canecane abakora cane mu kuvuga no mu kwigisha+. 18  Kuko icanditswe kivuga giti: «Ntimuze muzibire umunwa w’impfizi iriko irakubita ibinyantete+», ikindi na co giti: «Umukozi akwiriye impembo yiwe+ 19  Ntiwemere ikirego kiregwa umukurambere*, kiretse habonetse ikimenyamenya gitanzwe n’ivyabona bibiri canke bitatu+. 20  Ukosorere*+ imbere ya bose abaza baracumura+, kugira ngo n’abandi batinye*. 21  Ndagutegetse nshimitse imbere y’Imana na Kristu Yezu n’abamarayika batowe ngo wubahirize ayo mabwirizwa ata kwiyumvira abandi uko batari canke ngo ugire nkunzi+. 22  Ntukarambike ibiganza gihutihuti ku muntu n’umwe*+, eka kandi ntugafatanye n’abandi mu bicumuro vyabo. Ugume utanduye. 23  Ntiwongere kunywa amazi*, mugabo uze uranywa akavinyu gakeyi kubera umushishito wawe no kubera ukunda kurwara. 24  Ibicumuro vy’abantu bamwebamwe biramenyekana ku mugaragaro, bigatuma bacirwa urubanza ubwo nyene, mugabo ibicumuro vy’abandi bikibonekeza mu nyuma+. 25  Ibikorwa vyiza na vyo nyene biramenyekana ku mugaragaro+, kandi n’ibidashoka vyibonekeza ntibishobora kuguma binyegejwe+.

Utujambo tw'epfo

Mu kigiriki havuga ngo «tera iteka.»
Mu kigiriki havuga ngo «b’abapfakazi vy’ukuri.»
Gushobora kuba ari ukuryoherwa kujanye n’ivy’igitsina.
Biboneka ko ari abapfakazi n’incuti zabo.
Canke «ayo mategeko.»
Mu kigiriki havuga ngo «ukwizera kwabo kwa mbere.»
Mu kigiriki havuga ngo «b’abapfakazi vy’ukuri.»
Mu kigiriki havuga ngo «umugabo ahumuye.»
Canke «kugira ngo bibere abandi imburi.»
Canke «ukangirire.»
Ni ukuvuga kutihutira kugena umuntu n’umwe.
Canke «reka kuza uranywa amazi gusa.»