Petero wa mbere 2:1-25

  • Mwige kwipfuza cane rya jambo (1-3)

  • Amabuye mazima yubakwa ngo abe inzu (4-10)

  • Mubeho nk’abanyamahanga mw’isi (11, 12)

  • Abo dukwiye kuyobokera (13-25)

    • Kristu ni akarorero kacu (21)

2  Nimuhebe rero ububi bwose+, ububeshi, ubwiyorobetsi, inzigo n’ubwoko bwose bw’ukwambika ibara abandi.  Nka kurya kw’inzoya zikivuka+, nimwige kwipfuza cane amata atavanze* ya rya jambo, kugira atume mukura gushika ku bukiriro+,  mukire kuba mwariboneye* ko Umukama ameze neza.  Ni we buye rizima abantu bataye+, mugabo Imana yararitoye kandi ibona ko rifise agaciro+. Igihe mumwegera,  mwebwe ubwanyu murakoreshwa nk’amabuye mazima, mukubakwa ngo mube inzu yo mu buryo bw’impwemu+. Iyo nzu yubakwa kugira mucike ubuherezi bweranda, ngo mushikane ibimazi vyo mu buryo bw’impwemu+ vyemerwa n’Imana biciye kuri Yezu Kristu+.  Kuko Icanditswe kivuga ngo: «Ehe ndiko nshinga i Siyoni ibuye ryatowe, ibuye ry’umushinge ry’agaciro rigumya imfuruka, kandi nta wuryizera azokwigera ateterwa*+  Ni uw’agaciro rero kuri mwebwe kuko muri abemera. Mugabo ku batemera, «ibuye abubatsi bataye+ ryahavuye riba ibuye nyamukuru rigumya imfuruka*+»,  riba n’«ibuye ritsitaza n’igitandara kigwisha+.» Batsitara kubera ko bagambararira rya jambo. Ico nyene ni co bagenewe.  Mugabo mwebwe muri «ubwoko bwatowe, muri abami mukaba n’abaherezi, ihanga ryeranda+, umugwi w’abantu yagize ikintu kidasanzwe kimwegukira+, kugira mumenyeshe hose ibintu vy’agahebuza*+» vy’umwe yabahamagara akabakura mu mwiza, akabazana mu muco wiwe w’agatangaza+. 10  Kuko kera mutari ihanga, mugabo ubu mukaba muri ihanga ry’Imana+. Mwari abantu batagiriwe imbabazi, mugabo ubu mwaragiriwe imbabazi+. 11  Bakundwa, muri abanyamahanga n’ingenzi+. Ndabahimiriza rero ngo mugume mwirinda ivyipfuzo vy’umubiri+, bimwe bibateza intambara+. 12  Mugumane ingeso nziza mu mahanga+, kugira ngo babagirije ngo muri inkozi z’ikibi, ibikorwa vyanyu vyiza bibonera+ bitume baninahaza Imana ku musi yaje kugira isuzuma. 13  Kubera Umukama, nimuyobokere inzego zose zashizweho n’abantu*+, yaba ari umwami+ kubera ari umukuru, 14  canke ba buramatari nk’abarungitswe na we kugira bahane inkozi z’ikibi, mugabo bashimagize abakora iciza+. 15  Kuko Imana igomba yuko mukora iciza bigatuma munumya* abantu b’imburabwenge bavuga ivyo batazi+. 16  Mube nk’abantu bidegemvya+, mudakoresha umwidegemvyo wanyu nk’icitwazo co gukora* ibibi+, ahubwo muwukoresha nk’abashumba b’Imana+. 17  Mutere iteka abantu b’uburyo bwose+, mukunde umuryango wose w’abavukanyi+, mutinye Imana+, mutere iteka umwami+. 18  Abasuku nibayobokere ba shebuja babigiranye icubahiro babereye+. Ntibabigire gusa ku bameze neza kandi batarenza urugero, ariko babigire no ku bagoye gushimisha. 19  Kuko Imana ibishima igihe umuntu yihanganira ingorane* kandi akababazwa ku karenganyo arondera kugira ijwi ryo mu mutima ryiza imbere yayo+. 20  Mwokwihaya iki hamwe mwokubitwa kubera ko mwacumuye yamara mukavyihanganira+? Mugabo nimba mwihanganira imibabaro kubera mukora iciza, ico ni ikintu gishimwa n’Imana+. 21  Nakare ivyo ni vyo mwahamagariwe, kuko na Kristu yababajwe ku bwanyu+, aba abasigiye akarorero kugira mukurikire neza intambuko ziwe+. 22  Nta gicumuro yakoze+, eka kandi mu kanwa kiwe nta bubeshi bwahabonetse+. 23  Atutswe+, ntiyasubiza igitutsi+. Ababajwe+, nta we yahigira, mugabo yaguma yiragiza umwe aca imanza+ mu bugororotsi. 24  Igihe yamanikwa ku giti+, we ubwiwe yarikoreye ibicumuro vyacu+ mu mubiri wiwe bwite, kugira tuvavanure* n’ibicumuro hanyuma tubeho dukora ibigororotse. Kandi «biciye ku bikomere vyiwe mwarakize+ 25  Kuko mwari nk’intama ziriko zirazimira+, ariko ubu mwaragarutse kuri wa mwungere+ akaba n’umuhagarikizi* w’ubuzima bwanyu.

Utujambo tw'epfo

Canke «atanduye.»
Mu kigiriki havuga ngo «mwarahonjeje.»
Canke «ataha zirayoye.»
Mu kigiriki havuga ngo «riba umutwe w’imfuruka.»
Ni ukuvuga ibintu vy’agatangaza biranga Imana be n’ibikorwa vyayo bibereye gushimagizwa.
Mu kigiriki havuga ngo «ivyaremwe n’abantu vyose.»
Mu kigiriki havuga ngo «mushira ikirumyo ku munwa.»
Mu kigiriki havuga ngo «nk’igitwikiro co gupfuka»
Canke «intuntu», «imibabaro.»
Mu kigiriki havuga ngo «dupfe ku bijanye.»
Canke «umucungezi.»