Abakorinto ba mbere 8:1-13

  • Ibifungurwa vyashikaniwe ibigirwamana (1-13)

    • Kuri twebwe hari Imana imwe gusa (5, 6)

8  Nayo ku vyerekeye ibifungurwa vyashikaniwe ibigirwamana+, turazi ko twese dufise ubumenyi+. Ubumenyi butera kwivyimvya, mugabo urukundo rurubaka+.  Nimba umuntu yiyumvira ko yamenye ikintu, ntarakimenya nk’uko yabwirizwa kukimenya.  Ariko nimba umuntu akunda Imana, uwo arazwi na yo.  Ku bijanye no gufungura ivyashikaniwe ibigirwamana, turazi ko ikigirwamana ari ubusa gusa*+ be n’uko hari Imana imwe gusa+.  Kuko naho hari ivyitwa imana, haba mw’ijuru canke kw’isi+, kandi koko hari «imana» nyinshi n’«abakama» benshi,  mu vy’ukuri kuri twebwe hari Imana imwe+ ari yo Data+. Ibintu vyose bikomoka kuri yo, kandi natwe turi abayo+. Hari Umukama umwe, Yezu Kristu. Ibintu vyose biriho biciye kuri we+, kandi natwe turiho biciye kuri we.  Yamara ivyo si bose babizi+. Mugabo kubera ko bamwe bahora basenga ibigirwamana, iyo bariye mwene ivyo bifungurwa, baba babona ko vyashikaniwe ibigirwamana+, maze ijwi ryabo ryo mu mutima rikababuza amahoro* kubera yuko rigoyagoya+.  Mugabo ibifungurwa ntibituma turushiriza kwiyegereza Imana+. Iyo tutariye nta co duhomba, n’iyo turiye nta co twunguka+.  Ariko mugume mwiyubara ngo uburenganzira mufise bwo guhitamwo ntibuhave butsitaza abagoyagoya+. 10  Kuko hamwe hogira uwukubona, wewe ufise ubumenyi, uriko urafungurira mu rusengero rw’ibigirwamana, mbega ijwi ryo mu mutima ry’uwo agoyagoya ntiryomwubahura gushika aho arya ivyashikaniwe ibigirwamana? 11  Kubera ubumenyi bwawe rero, uwo muntu agoyagoya ariko araja mu mahonero, kandi ari umuvukanyi wawe Kristu yapfiriye+. 12  Igihe mucumuye gutyo ku bavukanyi banyu, mugakomeretsa ijwi ryabo ryo mu mutima rigoyagoya+, muba muriko mucumura kuri Kristu. 13  Nimba rero ibifungurwa bitsitaza umuvukanyi wanje, sinzokwigera nsubira kurya inyama, kugira sintsitaze umuvukanyi wanje+.

Utujambo tw'epfo

Canke «ubusa mw’isi.»
Mu kigiriki havuga ngo «rigahumana.»