Abakorinto ba mbere 6:1-20

  • Imburano hagati y’abavukanyi (1-8)

  • Abatazotorana Ubwami (9-11)

  • Nimuninahaze Imana mu mubiri wanyu (12-20)

    • «Nimuhunge ubusambanyi» (18)

6  Mbega uwo muri mwebwe afise ico atumvikanako n’uwundi+, arubahuka kuja kwitwara imbere y’abatagororotse, aho kuja imbere y’aberanda?  Ntimuzi ko aberanda bazocira urubanza isi+? None ko muzocira urubanza isi, mwumva mudashoboye guca imanza z’ibintu bitoyi cane?  Ntimuzi ko tuzocira imanza abamarayika+? Kubera iki none tutoca iz’ibintu vy’ubu buzima?  Igihe rero hari ibintu vy’ubu buzima mukeneye gutunganirizwa+, kubera iki abantu bakengerwa mw’ishengero ari bo mushinga kuba abacamanza?  Ndiko mvuga kugira ndabatere kumaramara. Mbega nta muntu n’umwe akerebutse muri mwebwe yoshobora gutunganiriza abavukanyi biwe?  Aho kubigenza gutyo, umuvukanyi aja kuburanya umuvukanyi mugenziwe, kandi akamujana imbere y’abatemera!  Mu vy’ukuri, iyo mufitaniye imburano muba mumaze gutsindwa. Kubera iki mutopfuma mwemera kurenganywa+? Kubera iki mutopfuma mwemera kuzurumwa*?  Ahubwo murarenganya mukongera mukazuruma, kandi mukabigirira abavukanyi banyu!  Mbega ntimuzi ko abakora ibitagororotse batazotorana Ubwami bw’Imana+? Ntimuzimizwe*: abasambanyi*+, abasenga ibigirwamana+, abarenga ibigo+, abagabo baryamana n’abandi bagabo*+, 10  ibisuma, abanyamunoho+, imborerwa+, abatukana, abambuzi ntibazotorana Ubwami bw’Imana+. 11  Yamara ukwo ni ko bamwe muri mwebwe mwari mumeze. Mugabo mwarogejwe+, murezwa+, mwitwa abagororotsi+ mw’izina ry’Umukama Yezu Kristu biciye no ku mpwemu y’Imana yacu. 12  Ibintu vyose ndavyemererwa, mugabo si vyose bifise akarusho+. Ibintu vyose ndavyemererwa, mugabo sinzokwemera kuganzwa n’ikintu na kimwe. 13  Ibifungurwa ni ivy’inda, inda na yo ni iy’ibifungurwa, mugabo ivyo vyompi Imana izobihindura ubusa+. Umubiri si uw’ubusambanyi*, ahubwo ni uw’Umukama+, Umukama na we ni uw’umubiri. 14  Vyongeye, Imana yarazuye Umukama+ kandi natwe izotuzura idukure mu rupfu+ biciye ku bubasha bwayo+. 15  Ntimuzi ko imibiri yanyu ari ibihimba vya Kristu+? Nkureho none ibihimba vya Kristu ndabimatanye n’ibihimba vy’umumaraya? Habe namba! 16  Ntimuzi ko umuntu aryamanye n’umumaraya baba babaye umubiri umwe? Kuko Imana ivuga iti: «Abo babiri bazoba umubiri umwe+ 17  Mugabo uwunze ubumwe n’Umukama baca baba umwe mu mpwemu+. 18  Nimuhunge ubusambanyi*+. Ikindi gicumuro cose umuntu yokora ni ic’inyuma y’umubiri wiwe. Mugabo uwukora ubusambanyi aba ariko acumura ku mubiri wiwe bwite+. 19  Mbega ntimuzi ko umubiri wanyu ari urusengero+ rw’impwemu nyeranda iri muri mwebwe, iyo mwahawe n’Imana+? Vyongeye, ntimwigaba+ 20  kuko mwaguzwe igiciro kinini+. Nimuninahaze Imana+ rero mu mubiri wanyu+.

Utujambo tw'epfo

Canke «kwibwa», «kugungwa.»
Mu kigiriki hakoreshwa amajambo abiri atandukanye. Rimwe ryerekeza ku bemera kubikorerwa, irindi rikerekeza ku babikorera abandi.
Raba Insiguro y’amajambo (Ubusambanyi).
Canke «ntimuhendwe.»
Mu kigiriki ni porneia. Raba Insiguro y’amajambo.
Mu kigiriki ni porneia. Raba Insiguro y’amajambo.