Abakorinto ba mbere 16:1-24

  • Kwegeranya intererano zizohabwa ab’i Yeruzalemu (1-4)

  • Ingendo Pawulo yipfuza kugira (5-9)

  • Urugendo rwa Timoteyo n’urwa Apolo (10-12)

  • Impanuro n’indamutso (13-24)

16  Nayo ku bijanye no kwegeranya intererano z’aberanda+, murashobora kubigira nk’uko nasavye amashengero y’i Galatiya kubigira.  Ku musi wa mbere buri ndwi, umwe wese muri mwebwe akwiye kuraba ico ashira ku ruhande bivanye n’uburyo afise, kugira ngo ntimwegeranye intererano ari uko nshitse.  Mugabo ninashika hiyo, nzorungika i Yeruzalemu abagabo mwashimye mu makete muzoba mwanditse+, bagende bajanye ingabire mwatanganye umutima mwiza.  Ariko nivyaba ari vyiza ko na jewe njayo tuzojana.  Mugabo nzoza iwanyu maze guca i Masedwane, kuko nzocayo+.  Kandi hari aho nomarana namwe imisi canke mbere tukamarana urushana, kugira ngo muzomperekeze gatoyi iyo nzoba ngiye hose.  Sinshaka kubaraba ubu ndiko ndarengana, kubera yuko nizigiye kumarana namwe igihe kanaka+, Yehova* niyabigomba.  Mugabo mbaye ndaguma i Efeso+ gushika ku musi mukuru wa Pentekoti,  kuko nugururiwe umuryango munini unshikana ku bikorwa+, ariko abansi ni benshi. 10  Timoteyo+ niyashika, muzokorane neza kugira ngo ntagire ikimutera ubwoba ari kumwe namwe, kuko ariko akora igikorwa ca Yehova*+, cokimwe nanje. 11  Ntihaze hagire rero n’umwe amugaya. Muzomurungike amahoro kugira aze iyo ndi, kuko twe n’abavukanyi tumurindiriye. 12  Nayo ku vyerekeye umuvukanyi wacu Apolo+, naramwinginze cane ngo azanane n’abavukanyi iwanyu. Ntiyashimye kuza ubu, mugabo azoza niyaronka akaryo. 13  Mugume muri maso+, mushikame mu kwizera+, mube abagabo*+, mukomere+. 14  Ivyo mukora vyose mubikorane urukundo+. 15  Bavukanyi, murazi yuko abo mu rugo rwa Sitefana ari bo batanguye kuba abigishwa* i Akaya be n’uko bitanze kugira bakorere aberanda. Ndabahimiriza rero 16  ngo namwe mugume muyobokera abantu mwene abo be n’abo bose basenyera ku mugozi umwe kandi bakabira akuya+. 17  Mugabo ndanezerewe kuba Sitefana+ na Forutunato na Akayiko bari ng’aha, kubera ko bahababereye. 18  Kuko baruhuriye umutima wanje n’uwanyu. Nuko rero mutere iteka abantu mwene abo. 19  Amashengero yo muri Aziya arabaramutsa. Akwila na Prisika* hamwe n’ishengero risengera mu nzu yabo+ barabaramutsa bimwe bivuye ku mutima, mwese abigishwa b’Umukama bagenzi babo. 20  Abavukanyi bose barabaramutsa. Muramukanye mu kugumbirana n’igishika*. 21  Ng’iyi indamutso yanje jewe Pawulo nanditse n’ukuboko kwanje. 22  Nimba hari uwudakunda Umukama, arakavumwa. Ewe Mukama wacu, ingo! 23  Ubuntu buhebuje* bw’Umukama Yezu bubane namwe. 24  Mwese abunze ubumwe na Kristu Yezu ndabakunda.

Utujambo tw'epfo

Canke «mugire umutima rugabo.»
Canke «ari bo mushuzo.»
Yitwa kandi Prisila.
Mu kigiriki havuga ngo «muramukanishe ugusomana kweranda.»