Abakorinto ba mbere 13:1-13

  • Urukundo ni inzira y’agahebuza (1-13)

13  Hamwe novuga mu ndimi z’abantu n’iz’abamarayika mugabo nkaba ntagira urukundo, noba ncitse icuma c’umuringa bakubita kikavuga canke icuma kivuzwa kigasāma.  Naho noba mfise ingabirano yo kuvuga ubuhanuzi, nkatahura n’amabanga meranda yose n’ubumenyi+ bwose, kandi naho noba mfise ukwizera kwose ku buryo nimura imisozi, mugabo nkaba ntagira urukundo, noba ndi ubusa*+.  Naho notanga ivyo ntunze vyose kugira ngaburire abandi+, kandi naho notanga umubiri wanje kugira nirate, mugabo nkaba ntagira urukundo+, nta co vyoba bimariye.  Urukundo+ rurihangana*+ kandi rugira neza*+. Urukundo ntirugira ishari+, ntirwiyemera, ntirwivyimvya+,  ntirwigenza ukutabereye*+, ntirurondera inyungu zarwo bwite+, ntirukaza ishavu+. Ntiruza ruraharura ikibi rukorewe*+.  Ntirunezererwa ibitagororotse+, ahubwo runezeranwa n’ukuri.  Rurenzako muri vyose+, rwemera vyose+, rwizigira vyose+, rwihanganira vyose+.  Urukundo ntirwigera runanirwa*. Mugabo zaba ingabirano zo kuvuga ubuhanuzi zizokurwaho, zaba indimi* zizovaho, bwaba ubumenyi buzokurwaho.  Kuko dufise ubumenyi bw’igice+ kandi tukavuga ubuhanuzi bw’igice. 10  Mugabo igikwiye nicashika, ivy’igice bizokurwaho. 11  Nkiri umwana navuga nk’umwana, nkiyumvira nk’umwana, nkatahura nk’umwana. Mugabo ubu ko nabaye umugabo, narahevye ibiranga umwana. 12  Kuko ubu tubona ivyijiji* mu cirore c’icuma, mugabo ico gihe hoho tuzobona imbonankubone. Ubu nzi igice, mugabo ico gihe hoho nzomenya neza* nk’uko nanje nzwi neza. 13  Ariko ibi bitatu bigumaho: ukwizera, icizigiro n’urukundo. Mugabo ikiruta ivyo vyose ni urukundo+.

Utujambo tw'epfo

Canke «noba ata co maze.»
Canke «ruriyumanganya.»
Canke «ubuntu.»
Canke «amakosa.»
Canke «mu buryo butisoneye.»
Canke «ntiruhera.»
Ni ukuvuga ibitangaro vyo kuvuga mu zindi ndimi.
Canke «nabinabi.»
Canke «ata gahaze.»