Abakorinto ba mbere 10:1-33

  • Ivyashikiye Abisirayeli ni akarorero katuburira (1-13)

  • Mwirinde gusenga ibigirwamana (14-22)

    • Imeza ya Yehova, imeza y’amadayimoni (21)

  • Umwidegemvyo wacu no kwiyumvira abandi (23-33)

    • «Mukore vyose kugira Imana ininahazwe» (31)

10  Bavukanyi, nshaka rero ko mumenya yuko ba sogokuruza bacu bose bagendeye munsi y’igicu+ be n’uko bose baciye mu kiyaga+,  bose babatizwa muri Musa biciye ku gicu no ku kiyaga,  bose barya ibifungurwa vy’impwemu bimwe+,  kandi bose banywa ikinyobwa c’impwemu kimwe+. Banyoye ku gitandara c’impwemu cabakurikira, ico gitandara kikaba cagereranya* Kristu+.  Yamara benshi muri bo Imana ntiyabashimye, kuko bahonerejwe mu bugaragwa+.  Ivyo bintu rero vyatubereye akarorero, kugira ntitwipfuze ibintu bibi nk’uko na bo bavyipfuje+.  Eka kandi ntimusenge ibigirwamana, nk’uko vyagendeye bamwe muri bo. Ku vyerekeye abo bantu, vyanditswe ngo: «Baricara kugira barye bongere banywe. Hanyuma barahaguruka kugira biryohere+  Eka kandi ntituze turakora ubusambanyi* nk’uko bamwe muri bo babukoze, hagapfa abantu 23.000 ku musi umwe+.  Eka kandi ntitukagerageze Yehova*+ nk’uko bamwe muri bo bamugerageje, bakicwa n’inzoka+. 10  Eka kandi ntimukidodombe nk’uko bamwe muri bo bidodomvye+, bakicwa n’umuranduzi+. 11  Ivyo bintu rero vyababayeko kugira bitubere akarorero, kandi vyanditswe ngo bituburire+ twebwe ababayeho mu bihe vy’iherezo. 12  Nuko rero, uwiyumvira ko ahagaze yiyubare ntagwe+. 13  Nta kigeragezo cabashikiye kidasanzwe gishikira abandi+. Ariko Imana ni iyo kwizigirwa, ntizoreka ngo mugeragezwe n’ibirenze ivyo mushobora kwihanganira+. Mugabo ikigeragezo nicashika, izobacira inzira* kugira mushobore kucihanganira+. 14  Nuko rero bakundwa, nimuhunge ivyo gusenga ibigirwamana+. 15  Mvuga nk’uwubwira abari n’ugutahura. Nimwisuzumire ivyo mvuga. 16  Igikombe c’umuhezagiro, kimwe dushimira Imana*, mbega ntigisobanura ugusangira amaraso ya Kristu+? Umukate tumanyura, mbega ntusobanura ugusangira umubiri wa Kristu+? 17  Kubera ko hari umukate umwe, turi umubiri umwe naho turi benshi+, kuko twese dufungura kuri uwo mukate umwe. 18  Nimurabe Isirayeli yo mu buryo bw’umubiri: mbega abarya ku bimazi ntibasangira n’igicaniro+? 19  None nshaka kuvuga iki? Noba nshaka kuvuga ko ivyashikaniwe ibigirwamana hari ico bimaze? Canke ko ibigirwamana hari ico bimaze? 20  Oya. Ahubwo nshaka kuvuga yuko ivyo amahanga ashikana, abishikanira amadayimoni, ntabishikanira Imana+. Nanje sinshaka ko musangira n’amadayimoni+. 21  Ntimushobora kunywa ku gikombe ca Yehova* no ku gikombe c’amadayimoni. Ntimushobora gufungurira ku «meza ya Yehova*+» no ku meza y’amadayimoni. 22  Canke dushaka “gutera Yehova* inzigo*+?” Mbega turamurusha inkomezi? 23  Vyose biremewe mugabo si vyose bifise akarusho. Vyose biremewe mugabo si vyose vyubaka+. 24  Umuntu wese ntagume arondera akarusho kiwe bwite, ahubwo arondere ak’uwundi+. 25  Inyama zose zigurishwa mw’isoko nimuzirye ata co mubajije kubera ijwi ryanyu ryo mu mutima, 26  kuko «isi n’ibiri muri yo vyose ari ivya Yehova*+ 27  Nihagira uwutizera abatumira mugashima kujayo, murarya ivyo abahaye vyose ata co mubajije kubera ijwi ryanyu ryo mu mutima. 28  Mugabo hagize uwubabwira ati: «Ibi vyatanzweko ikimazi», ntimubirye kubera uwo abibabwiye no kubera ijwi ryo mu mutima+. 29  Sindiko mvuga ijwi ryawe ryo mu mutima, ahubwo ni iry’uwo wundi. Kubera iki nokoresha umwidegemvyo wanje ngakora ikintu cotuma ijwi ryo mu mutima ry’uwundi rincira urubanza+? 30  Nimba mfungura nkenguruka, kubera iki novugwa nabi nzira ibifungurwa nshimira Imana+? 31  Nuko rero, mwaba murya canke munywa canke mukora ikindi kintu cose, mukore vyose kugira Imana ininahazwe+. 32  Mwirinde gutsitaza Abayuda n’Abagiriki* n’ishengero ry’Imana+, 33  nk’uko na jewe ngerageza gushimisha bose muri vyose, sindondere akarusho kanje bwite+, ahubwo nkarondera aka benshi, kugira bakizwe+.

Utujambo tw'epfo

Canke «cari.»
Canke «icanzo.»
Mu kigiriki havuga ngo «duhezagira.»
Canke «ishari.»
Biboneka ko ari abantu batari Abayuda, bavuga ikigiriki.