Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Zekariya 3:1-10

3  Nuko anyereka Yosuwa+ umuherezi mukuru ahagaze imbere y’umumarayika wa Yehova, na Shetani+ ahagaze iburyo bwiwe kugira ngo amurwanye+.  Maze nya mumarayika+ wa Yehova abwira Shetani ati: “Yehova aguhambarire+, ewe Shetani, egome, Yehova aguhambarire, we atoranya Yeruzalemu+! Mbega uwo mugabo si ingegene yokowe mu muriro+?”  Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu zicafuye+, akaba yari ahagaze imbere ya nya mumarayika.  Nuko uno arishura, abwira abari bahagaze imbere yiwe ati: “Nimumukure izo mpuzu zicafuye.” Maze amubwira ati: “Raba ngukuyeko ikosa ryawe+, kandi ugira wambikwe amakanzu y’imararubanza+.”  Nca mvuga nti: “Nibamushire ku mutwe igitambara gisukuye+.” Nuko bamushira ku mutwe igitambara gisukuye bongera bamwambika impuzu; kandi nya mumarayika wa Yehova yari ahagaze ng’aho.  Uwo mumarayika wa Yehova atangura gushingira intahe Yosuwa ati:  “Ibi ni vyo Yehova nyen’ingabo avuze: ‘Niwagendera mu nzira zanje, ugashitsa ivyo nakujeje+, ni wewe rero uzocira imanza inzu yanje+ ukongera ukarinda ibigo vyanje; kandi nzoguha koko ubwishikira muri aba bahagaze ng’aha.’  “‘Ndakwinginze wumve, ewe Yosuwa umuherezi mukuru, wewe na bagenzawe bicaye imbere yawe, kuko ari abagabo bakora bwa mburizi+; kuko raba, ngira ninjize umusavyi wanje+ Munago+!  Kuko ehe raba ibuye+ nshize imbere ya Yosuwa! Kuri iryo buye rimwe hariko amaso indwi+. Ehe ngira ndarisarureko udusaruro twaryo+,’ ni ko Yehova nyen’ingabo avuze, ‘kandi nzokuraho ikosa ry’ico gihugu mu musi umwe+.’ 10  “‘Kuri uwo musi,’ ni ko Yehova nyen’ingabo avuze, ‘muzohamagarana muri munsi y’umuzabibu no munsi y’igiti c’umusukoni+.’”

Amakuru yiyongereye