Zekariya 2:1-13

2  Nuko ndaramuye amaso, mbona umugabo afise mu kuboko umugozi wo gupimisha+.  Mvuga rero nti: “Ugiye hehe?” Na we ambwira ati: “Ngiye gupima Yeruzalemu kugira ngo ndabe ubwaguke bwayo n’uburebure bwayo uko bungana+.”  Maze nya mumarayika yariko avugana nanje aragenda, uwundi mumarayika aza guhura na we.  Hanyuma amubwira ati: “Iruka ubwire uriya musore uti: “‘Yeruzalemu bazosubira kuyibamwo ari nk’akarere karangaye ko mu gihugu hagati+, kubera ubwinshi bw’abantu n’ibitungwa bizoba biri muri yo+.  Jewe ubwanje,” ni ko Yehova avuze, “nzoyibera uruhome rw’umuriro irya n’ino+, kandi nzoba ubuninahazwa hagati muri yo+.”’”  “Yemwe! Yemwe! Nimuhunge muve mu gihugu co mu buraruko+,” ni ko Yehova avuze. “Kuko nabashwiragirije mu miyaga ine y’amajuru+,” ni ko Yehova avuze.  “Yewe Siyoni+! Hunga, wewe ubana n’umukobwa wa Babiloni+.  Kuko ibi ari vyo Yehova nyen’ingabo avuze: ‘Amaze kuninahazwa+, yarantumye ku mahanga yahora abanyaga+; kuko uwubakozeko+ aba akoze ku mbone y’ijisho ryanje+.  Kuko ehe ngira ndabazungagirize ukuboko+, kandi koko bazobera isahu abashumba babo+.’ Namwe muzomenya koko yuko Yehova nyen’ingabo ari we yantumye+. 10  “Semerera n’ijwi rirenga wongere unezerwe, ewe mukobwa wa Siyoni+; kuko ehe ndaje+, kandi nzoba hagati muri wewe+,” ni ko Yehova avuze. 11  “Egome, amahanga menshi azokwifatanya na Yehova kuri uwo musi+, abe koko abantu banje+; kandi nzoba hagati muri wewe.” Nawe uzomenya ata kabuza yuko Yehova nyen’ingabo ari we yantumye kuri wewe+. 12  Yehova azokwigarurira koko Yuda, imubere umugabane ku butaka bweranda+, kandi azokwongera gutoranya Yeruzalemu+. 13  Nimucereze imbere ya Yehova, yemwe abafise umubiri mwese+, kuko yahagurutse+ avuye ahantu hiwe heranda aba+.

Amakuru yiyongereye