Zekariya 11:1-17

11  “Ugurura imiryango yawe Libani we+, kugira ngo umuriro urigate mu masederi yawe+.  Boroga wa giti c’umuberoshi, kuko isederi itemvye; kubera ko abakomakomeye banyazwe+. Nimuboroge mwa biti bisagaraye vy’i Bashani, kuko ca kibira c’intamenwa gitemvye+.  Umviriza ukuboroga kw’abungere+, kuko ubukuru bwabo bunyazwe+. Umviriza ukuroha kw’intambwe z’imikangara z’imigāra, kuko vya bisaka vy’inzitane vyishima vyo ku nkengera ya Yorodani binyazwe+.  “Ibi ni vyo Yehova Imana yanje avuze: ‘Ragira umukuku w’intama zigenewe kwicwa+,  izo bene kuzigura batanguye kwica+ mugabo bakaba badaharurwako icaha+. Kandi abazigurisha+ bavuga ngo: “Yehova ahezagirwe, nanje nironkere ubutunzi+.” Abungere bazo nta mpuhwe na nkeyi bazumvira+.’  “‘Kuko ntazosubira kwumvira impuhwe ababa mu gihugu+,’ ni ko Yehova avuze. ‘Ehe rero ngira ntume abantu bagwa, umwe wese agwe mu kuboko kwa mugenziwe+ no mu kuboko kw’umwami wiwe+; emwe, igihugu bazokigira ubunywenywe, kandi nta we nzorokora mu kuboko kwabo+.’”  Nuko ndabaragirira umukuku+ ugenewe kwicwa+, yemwe barushwa bo mu mukuku+. Ndaheza nironsa inkoni zibiri+. Imwe ndayita Gikundiro+, iyindi na yo ndayita Rwunzi+, maze ntangura kuragira umukuku.  Amaherezo nzimanganya abungere batatu mu kwezi* kumwe+, kuko ntari nkibihanganira+, na bo ubwabo nkaba ndabashisha.  Ndahava mvuga nti: “Mwebwe sinzobandanya kubaragira+. Uwupfa napfe. Uwuzimangana nazimangane+. Abasigaye na bo, nibarotsanye, umwe wese arotse inyama za mugenziwe+.” 10  Ntora rero inkoni yanje Gikundiro+ ndayivuna+, kugira nice isezerano ryanje nari naragiranye n’ibisata vy’abantu vyose+. 11  Nuko uwo musi iravunika, gutyo abarushwa bo mu mukuku+ bariko banyitegereza+ bamenya ko ryari ijambo rya Yehova. 12  Maze ndababwira nti: “Nimba ari vyiza mu maso yanyu+, nimumpe impembo yanje; atari ukwo na ho, mureke.” Bampa rero impembo yanje: ibiceri mirongo itatu vy’ifeza+. 13  Yehova aca ambwira ati: “Giterere mw’ishikaniro+, ico giciro c’agahebuza babonye ko dukwiranye+.” Nuko ntora nya biceri mirongo itatu vy’ifeza, ndabiterera mw’ishikaniro mu nzu ya Yehova+. 14  Maze mvuna inkoni yanje igira kabiri, ari yo Rwunzi+, kugira nsenyure ubuvukanyi+ buri hagati ya Yuda na Isirayeli+. 15  Nuko Yehova ambwira ati: “Subira wironse ibikoresho vy’umwungere ata co amaze+. 16  Kuko ehe ngira mpagurutse umwungere mu gihugu+. Ntazokwitaho intama ziriko zirazimangana+. Ntazorondera umwagazi, kandi intama ivunitse ntazoyivura+. Iyigihagaze ntazoyironsa ivyo irya, kandi azorya inyama z’iyidoshe+, arandure ibinono vy’intama+. 17  Aragowe umwungere wanje ata co amaze+, ata umukuku+! Inkota izokubita ukuboko kwiwe n’ijisho ryiwe ry’iburyo. Emwe, ukuboko kwiwe kuzonyunyuka+, kandi ijisho ryiwe ry’iburyo ntirizobura guhuma.”

Amakuru yiyongereye

Kwari ukwezi guharurirwa ku mboneko.