Zefaniya 3:1-20

3  Aragowe wa mugore agarariza kandi akiyanduza, ari we gisagara c’agahahazo+!  Ntiyumvirije ijwi+; ntiyemeye gutozwa indero+. Ntiyizigiye Yehova+. Ntiyiyegereje Imana yiwe+.  Abaganwa biwe hagati muri we bari intambwe ziroha+. Abacamanza biwe bari amabingira y’umugoroba adakegeta amagufa ngo ashikane mu gitondo+.  Abahanuzi biwe bari abatisonera, bakaba n’abantu b’ibihemu+. Abaherezi biwe barahumanije ivyari ivyeranda; bakoreye itegeko ivy’ubukazi+.  Hagati muri we, Yehova yari umugororotsi+; nta bitagororotse yakora+. Uko bukeye yaguma amenyesha ingingo yiwe y’ubutungane+. Ntiyigera ibura ku murango+. Ariko uwutagororotse ntiyamaramara+.  “Nararanduye amahanga; iminara yayo yo ku mfuruka yagizwe umusaka. Naratikije amabarabara yayo, ku buryo ata wuhaca. Ibisagara vyayo vyasizwe ari igiharabuga, ku buryo ata muntu asigarayo, ku buryo ata wubayo+.  Navuze nti: ‘Ni ukuri uzontinya; uzokwemera gutozwa indero+,’ kugira ngo aho aba ntiharandurwe+—ivyo vyose ni we nzobihôra+. Ni ukuri barabangutse mu kwonona ibikorwa vyabo vyose+.  “‘Ku bw’ivyo rero, nimugume munyiteze+,’ ni ko Yehova avuze, ‘gushika umusi nzohaguruka nkaja ku minyago+, kuko ingingo yanje y’ubutungane ari iyo gukoranya amahanga+, ngakoraniriza hamwe ubwami, kugira ngo ndabisukeko imisibo yanje+, ishavu ryanje ryose rirurumba; kuko isi yose izorigatwa n’umuriro w’umwete wanje+.  Kuko ico gihe nzohindura ururimi rw’ibisata vy’abantu rube ururimi rutyoroye+, kugira ngo bose bambaze izina rya Yehova+, kugira ngo bamukorere bahuje inama*+.’ 10  “Abanyinginga, ari we mukobwa w’abantu banje basanzaye, bazonzanira ingabirano bavuye mu karere k’inzuzi za Etiyopiya+. 11  Kuri uwo musi ntuzomaramara kubera ibikorwa vyawe vyose wangabitanijeko+, kuko ico gihe nzokura hagati muri wewe abantu bawe bigina n’ubwibone n’akantu+; kandi ntuzopfa usubiye kugira ubwibone ku musozi wanje mweranda+. 12  Emwe, nzosigaza hagati muri wewe abantu baciye bugufi kandi batobato+, kandi bazohungira vy’ukuri mw’izina rya Yehova+. 13  Abasigaye ba Isirayeli+ nta bitagororotse bazokora+, canke ngo bavuge ikinyoma+, canke ngo mu kanwa kabo habonekemwo ururimi rw’amayeri+; kuko bazorisha bakigaramangira vy’ukuri+, kandi nta n’umwe azobajugumiza+.” 14  Niwihe akamo k’umunezero, ewe mukobwa wa Siyoni! Sesereza impundu+, ewe Isirayeli! Nezerwa wigine n’umutima wawe wose, ewe mukobwa wa Yeruzalemu+! 15  Yehova yagukuyeko imanza yari yaguciriye+. Yigije kure umwansi wawe+. Wa mwami wa Isirayeli, Yehova, ari hagati muri wewe+. Ntuzokwongera gutinya ivyago+. 16  Kuri uwo musi Yeruzalemu izobwirwa ngo: “Ntutinye, Siyoni we+! Amaboko yawe ntaregere*+. 17  Yehova Imana yawe ari hagati muri wewe. Azogukiza, kuko ari Umunyenkomezi+. Azokwigina n’umunezero kubera wewe+. Azocecekera mu rukundo rwiwe. Azokunezererwa yiha akamo k’umunezero. 18  “Abari bishwe n’intuntu+, ntibabe bahari ku kiringo cawe c’umusi mukuru, nzobakoraniriza hamwe koko+; ntibari bari kumwe nawe, kubera ko bari bikoreye iceyi kubera we+. 19  Ehe ico gihe nzohagurukira abahora baguteza amarushwa bose+; kandi umwe acumbagira nzomukiza+, n’umwe yashwiragira ndamukoranirize hamwe+. Nzobagira ishemezo n’izina mu gihugu cose bamaramariyemwo. 20  Ico gihe nzobacūra, emwe, mu gihe canje co kubakoraniriza hamwe. Kuko nzobagira izina n’ishemezo mu bisata vy’abantu vyose vyo kw’isi, ninagarukana imbohe zanyu muvyibonera,” ni ko Yehova avuze+.

Utujambo tw'epfo

Ijambo ku rindi ni “n’urutugu rumwe.”
Ijambo ku rindi ni “ntakoroke.”