Zaburi 97:1-12

97  Yehova ubwiwe acitse umwami+! Isi nigire akanyamuneza+.Ya mazinga menshi nanezerwe+.   Ibicu n’umuzimagiza w’umuzitanya bikwiye irya n’ino yiwe hose+;Ubugororotsi be n’ubutungane ni vyo kibanza gishimangiye c’intebe yiwe y’ubwami+.   Umuriro ugendera imbere yiwe+,Kandi uyigiza abarwanizi biwe bose irya n’ino+.   Imiravyo yiwe yabonesheje ubutaka bwimbuka+;Isi yarabibonye, igira ububabare bukaze+.   Imisozi ubwayo yatanguye gushonga nk’ishashara kubera Yehova+,Kubera Umukama w’isi yose+.   Amajuru yamenyesheje ubugororotsi bwiwe+,Kandi ibisata vy’abantu vyose vyabonye ubuninahazwa bwiwe+.   Abo bose bakorera igishusho c’ikibazano ico ari co cose nibamaramare+,Barya biratira imana ata co zimaze+.Nimumwunamire, yemwe mwa mana mwese+!   Siyoni yaravyumvise itangura kunezerwa+,Ibisagara bikukira Yuda na vyo bitangura kugira akanyamuneza+Kubera ingingo zawe z’ubutungane, ewe Yehova+!   Kuko wewe, ewe Yehova, ari wewe Musumbavyose hejuru y’isi yose+;Waduze hejuru cane y’izindi mana zose+. 10  Yemwe abakunda Yehova+, nimwanke ikibi+.Arinda ubuzima bw’intahemuka ziwe+;Abarokora mu kuboko kw’ababisha+. 11  Umuco ubwawo warabije ku bw’umugororotsi+,Umunezero na wo ku bw’abantu b’umutima ugororotse+. 12  Nimunezerwe muri Yehova, yemwe bagororotsi+,Mukengurukire icibutso ciwe ceranda+.

Utujambo tw'epfo