Zaburi 96:1-13

96  Ririmbire Yehova ururirimbo rushasha+.Ririmbire Yehova, yemwe abo kw’isi mwese+!   Ririmbire Yehova, muhezagire izina ryiwe+.Umusi ku wundi mutangaze inkuru nziza y’ubukiriro atanga+.   Menyeshe mu mahanga ubuninahazwa bwiwe+,Menyeshe mu bisata vy’abantu vyose ibikorwa vyiwe vy’agatangaza+.   Kuko Yehova ahambaye+ kandi ni uwo gushemezwa rwose.Arateye ubwoba hejuru y’izindi mana zose+.   Kuko imana zose z’ibisata vy’abantu ari imana ata co zimaze+;Ariko Yehova we, ni we yakoze amajuru+.   Iteka n’ubwiza bwakaka biri imbere yiwe+;Inkomezi n’ubwiza biri aheranda hiwe+.   Herereze kuri Yehova, yemwe miryango y’ibisata vy’abantu+,Herereze kuri Yehova ubuninahazwa n’inkomezi+.   Herereze kuri Yehova ubuninahazwa bw’izina ryiwe+;Nimutware ingabirano mwinjire mu bigo vyiwe+.   Nimwunamire Yehova mu gushaza kweranda+;Nimugire ububabare bukaze kubera we, yemwe abo kw’isi mwese+! 10  Nimuvuge mu mahanga muti: “Yehova ubwiwe acitse umwami+.Ubutaka bwimbuka na bwo burashimangiwe ku buryo budashobora kunyiganyizwa+.Azoburanira ibisata vy’abantu mu kugororoka+.” 11  Amajuru nahimbarwe, isi na yo inezerwe+.Ikiyaga nigituragare be n’ibicuzuye+. 12  Agahinga nikigine be n’ibiri muri ko vyose+.Ico gihe nyene, ibiti vyose vyo mu kibira nibiturikishe binezerwe+ 13  Imbere ya Yehova. Kuko aje+;Kuko aje gucira imanza isi+.Azocira imanza ubutaka bwimbuka akoresheje ubugororotsi+,N’ibisata vy’abantu akoresheje ubwizigirwa bwiwe+.

Utujambo tw'epfo