Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 96:1-13

96  Ririmbire Yehova ururirimbo rushasha+. Ririmbire Yehova, yemwe abo kw’isi mwese+!   Ririmbire Yehova, muhezagire izina ryiwe+. Umusi ku wundi mutangaze inkuru nziza y’ubukiriro atanga+.   Menyeshe mu mahanga ubuninahazwa bwiwe+, Menyeshe mu bisata vy’abantu vyose ibikorwa vyiwe vy’agatangaza+.   Kuko Yehova ahambaye+ kandi ni uwo gushemezwa rwose. Arateye ubwoba hejuru y’izindi mana zose+.   Kuko imana zose z’ibisata vy’abantu ari imana ata co zimaze+; Ariko Yehova we, ni we yakoze amajuru+.   Iteka n’ubwiza bwakaka biri imbere yiwe+; Inkomezi n’ubwiza biri aheranda hiwe+.   Herereze kuri Yehova, yemwe miryango y’ibisata vy’abantu+, Herereze kuri Yehova ubuninahazwa n’inkomezi+.   Herereze kuri Yehova ubuninahazwa bw’izina ryiwe+; Nimutware ingabirano mwinjire mu bigo vyiwe+.   Nimwunamire Yehova mu gushaza kweranda+; Nimugire ububabare bukaze kubera we, yemwe abo kw’isi mwese+! 10  Nimuvuge mu mahanga muti: “Yehova ubwiwe acitse umwami+. Ubutaka bwimbuka na bwo burashimangiwe ku buryo budashobora kunyiganyizwa+. Azoburanira ibisata vy’abantu mu kugororoka+.” 11  Amajuru nahimbarwe, isi na yo inezerwe+. Ikiyaga nigituragare be n’ibicuzuye+. 12  Agahinga nikigine be n’ibiri muri ko vyose+. Ico gihe nyene, ibiti vyose vyo mu kibira nibiturikishe binezerwe+ 13  Imbere ya Yehova. Kuko aje+; Kuko aje gucira imanza isi+. Azocira imanza ubutaka bwimbuka akoresheje ubugororotsi+, N’ibisata vy’abantu akoresheje ubwizigirwa bwiwe+.

Amakuru yiyongereye