Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 84:1-12

Ku muyobozi, kuri Gititi+. Ni izaburi ya bene Kora. Agahibongozo. 84  Ese ukuntu itaberenakulo yawe ihambaye ari agahore+, Ewe Yehova nyen’ingabo+!   Ndashashaye ibigo vya Yehova kandi ngwabijwe n’ukuvyipfuza+. Umutima wanje n’umubiri wanje biriha akamo k’umunezero bikerekeza ku Mana nzima+.   Mbere n’inyoni ubwayo yararonse inzu, N’intamba irironkera icari, Aho yashize utwana twayo— Igicaniro cawe gihambaye, ewe Yehova nyen’ingabo, Mwami wanje n’Imana yanje!   Hahiriwe abibera mu nzu yawe+! Baguma bagushemeza nantaryo+. Sela.   Hahiriwe abantu inkomezi zabo ziri muri wewe+, Mu mutima wabo hakaba inzira z’ikirari+.   Baca mu kiyaya co hasi c’ibisaka vy’imibaka+, Bakahahindura imbizi; Mbere umwigisha+ yisakara imihezagiro.   Bazoguma bagenda biyubura mu nkomezi+; Umwe wese araseruka imbere y’Imana i Siyoni+.   Ewe Yehova Mana nyen’ingabo, niwumve isengesho ryanje+; Nutege ugutwi, ewe Mana ya Yakobo+! Sela.   Ewe nkinzo yacu, nubone, ewe Mana+, Witegereze mu maso h’uwo warobanuje amavuta+. 10  Kuko umusi umwe mu bigo vyawe uruta imisi igihumbi ahandi+. Nahisemwo guhagarara ku rwinjiriro mu nzu y’Imana yanje+ Aho kugendagenda mu mahema y’ububisha+. 11  Kuko Yehova Imana ari izuba+ n’inkinzo+; Ubutoni n’ubuninahazwa ni vyo atanga+. Yehova nta ciza na kimwe azokwima abagendera mu kutagira amahinyu+. 12  Ewe Yehova nyen’ingabo, hahiriwe umuntu akwizigira+.

Amakuru yiyongereye