Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 72:1-20

Ku biraba Salomo. 72  Ewe Mana, nuhe umwami ingingo zawe z’ubutungane+, Uhe ubugororotsi bwawe umwana w’umwami+.   Naburanire abantu bawe yisunze ubugororotsi+, N’abarushwa bawe yisunze ingingo y’ubutungane+.   Imisozi nishīre abantu amahoro+, N’imirambi nyene, biciye ku bugororotsi.   Nacire urubanza abarushwa bo mu bantu+, Nakize abana b’umworo, Ajanjagure umugunzi.   Bazogutinya igihe cose hazoba hakiriho izuba+, N’imbere y’ukwezi, uko iyaruka rikurikira irindi+.   Azomanuka nk’imvura ku vyatsi bitemwe+, Nk’imicuncubuko y’imvura itotesha isi+.   Mu misi yiwe umugororotsi azonaga+, Kandi hazobaho amahoro menshi gushika ukwezi kutakiriho+.   Azogira abatwarwa kuva ku kiyaga gushika ku kindi+, No kuva kuri rwa Ruzi+ gushika ku mpera z’isi+.   Imbere yiwe ababa mu turere tugadutse bazokwunama+, Kandi abansi biwe bazorigata umukungugu+. 10  Abami ba Tarushishi n’ab’amazinga+ Bazoriha ikibuguro+. Abami ba Sheba n’aba Seba— Bazoshikana ituro+. 11  Abami bose bazomukubitira inkoro hasi+; Nayo amahanga yose azomukorera+. 12  Kuko azorokora umworo atabaza+, N’umurushwa be n’uwo wese atagira gifasha+. 13  Azokwumvira akagongwe umuntu mutoyi be n’umworo+, Kandi ubuzima bw’aboro azobukiza+. 14  Ubuzima bwabo azobucungura abukize agahahazo n’ubukazi, Kandi amaraso yabo azoba ay’agaciro mu maso yiwe+. 15  Niyibereho+, kandi ahabwe ku nzahabu z’i Sheba+. Nasengerwe nantaryo; Nahezagirwe burinde bwira+. 16  Hazoba umukimba w’intete kw’isi+; Kw’isonga ry’imisozi hazoba umusesekara+. Ivyamwa vyiwe bizoba nk’i Libani+, Kandi abo mu gisagara bazoshurika nk’ibimera vyo kw’isi+. 17  Izina ryiwe niribeho gushika igihe kitagira urugero+; Imbere y’izuba izina ryiwe nirisagambe, Kandi biciye kuri we biheshe umuhezagiro+; Amahanga yose namwite umuhirwe+. 18  Hahezagirwe Yehova Imana, ya Mana ya Isirayeli+, We wenyene akora ibikorwa vy’agatangaza+. 19  Izina ryiwe rininahaye nirihezagirwe gushika igihe kitagira urugero+, Ubuninahazwa bwiwe bwuzure isi yose+. Amen kandi Amen. 20  Amasengesho ya Dawidi, mwene Yese+, ararangiye.

Amakuru yiyongereye