Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 7:1-17

Akaririmbo k’intimba ka Dawidi, ako yaririmbiye Yehova ku vyerekeye amajambo ya Kushi Umubenyamini. 7  Ewe Yehova Mana yanje+, muri wewe ni ho nahungiye+. Nkiza abampama bose, undokore+,   Kugira ntihagire uwuntabagura nka kurya intambwe igira+, Akanshikura igihe ata murokozi ariho+.   Ewe Yehova Mana yanje, nimba ibi narabikoze+, Nimba hariho akarenganyo na gakeyi mu biganza vyanje+,   Nimba narishuye ikibi uwunyihora+, Canke nimba naranyaze uwo wese anyanka mugabo ntaroranirwe+,   Umwansi nankurikire+, Nahamvye ubuzima bwanje abukandagire, Atume ubuninahazwa bwanje buba mu mukungugu. Sela.   Haguruka, Yehova we, mw’ishavu ryawe+; Vira hasi ugupfunduka kw’uburake bw’abanyanka+, Wikangure ku bwanje+, kuko watanze itegeko ku bw’urubanza+.   Kandi ikoraniro ry’imiryango y’amahanga nirigukikuze, Nawe wisubirire iyo hejuru urirwanye.   Yehova ubwiwe azosomera urubanza ibisata vy’abantu+. Ncira urubanza, Yehova we, nk’uko ubugororotsi bwanje buri+, Nk’uko kandi ugutungana* kwanje kwo muri jewe kuri+.   Ndakwinginze, ububi bw’ababisha burangire+, Ushimangire umugororotsi+; Imana, yo igororotse+, isuzuma umutima+ n’amafyigo+. 10  Inkinzo yanje iri ku Mana+, Umukiza w’ab’umutima ugororotse+. 11  Imana ni Umucamanza agororotse+, Kandi Imana irungika imisibo imisi yose. 12  Nimba umuntu atigaruye+, inkota yayo izoyikarisha+, Umuheto wayo ntizobura kuwugonda, iwutegurire kurasa+. 13  Kandi izotegura ibikoresho vyayo vy’urupfu+; Imyampi yayo izoyigira iyirurumba imbeya+. 14  Raba! Hari umuntu yibungenze ibintu bibabaza+, Yasamye inda y’ivyago, kandi nta kabuza azokwibaruka ikinyoma+. 15  Yimvye icobo, aracimburura+; Ariko azogwa mu kinogo yimvye+. 16  Ivyago vyiwe bizomusubira ku mutwe+, Kandi ubukazi bwiwe buzomanuka ku rutwariro rwiwe+. 17  Nzohaya Yehova nk’uko ubugororotsi bwiwe buri+, Mpibongoreze izina+ rya Yehova Musumbavyose+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.