Zaburi 7:1-17

Akaririmbo k’intimba ka Dawidi, ako yaririmbiye Yehova ku vyerekeye amajambo ya Kushi Umubenyamini. 7  Ewe Yehova Mana yanje+, muri wewe ni ho nahungiye+.Nkiza abampama bose, undokore+,   Kugira ntihagire uwuntabagura nka kurya intambwe igira+,Akanshikura igihe ata murokozi ariho+.   Ewe Yehova Mana yanje, nimba ibi narabikoze+,Nimba hariho akarenganyo na gakeyi mu biganza vyanje+,   Nimba narishuye ikibi uwunyihora+,Canke nimba naranyaze uwo wese anyanka mugabo ntaroranirwe+,   Umwansi nankurikire+,Nahamvye ubuzima bwanje abukandagire,Atume ubuninahazwa bwanje buba mu mukungugu. Sela.   Haguruka, Yehova we, mw’ishavu ryawe+;Vira hasi ugupfunduka kw’uburake bw’abanyanka+,Wikangure ku bwanje+, kuko watanze itegeko ku bw’urubanza+.   Kandi ikoraniro ry’imiryango y’amahanga nirigukikuze,Nawe wisubirire iyo hejuru urirwanye.   Yehova ubwiwe azosomera urubanza ibisata vy’abantu+.Ncira urubanza, Yehova we, nk’uko ubugororotsi bwanje buri+,Nk’uko kandi ugutungana* kwanje kwo muri jewe kuri+.   Ndakwinginze, ububi bw’ababisha burangire+,Ushimangire umugororotsi+;Imana, yo igororotse+, isuzuma umutima+ n’amafyigo+. 10  Inkinzo yanje iri ku Mana+, Umukiza w’ab’umutima ugororotse+. 11  Imana ni Umucamanza agororotse+,Kandi Imana irungika imisibo imisi yose. 12  Nimba umuntu atigaruye+, inkota yayo izoyikarisha+,Umuheto wayo ntizobura kuwugonda, iwutegurire kurasa+. 13  Kandi izotegura ibikoresho vyayo vy’urupfu+;Imyampi yayo izoyigira iyirurumba imbeya+. 14  Raba! Hari umuntu yibungenze ibintu bibabaza+,Yasamye inda y’ivyago, kandi nta kabuza azokwibaruka ikinyoma+. 15  Yimvye icobo, aracimburura+;Ariko azogwa mu kinogo yimvye+. 16  Ivyago vyiwe bizomusubira ku mutwe+,Kandi ubukazi bwiwe buzomanuka ku rutwariro rwiwe+. 17  Nzohaya Yehova nk’uko ubugororotsi bwiwe buri+,Mpibongoreze izina+ rya Yehova Musumbavyose+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.