Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 68:1-35

Ku muyobozi. Ni izaburi ya Dawidi. Agahibongozo, ururirimbo. 68  Imana nihaguruke+, abansi bayo nibasanzare+, Abayanka urunuka bahunge kubera yo+.   Nubagurure, nk’uko umwotsi ugururwa n’umuyaga+; Nk’uko ishashara ishonga kubera umuriro+, Ababisha nibayogere bave imbere y’Imana+.   Nayo abagororotsi, nibanezerwe+, Akamwemwe nikabasye imbere y’Imana+, Bigine kubera umunezero+.   Nimuririmbire Imana, muhibongoreze izina ryayo+; Dugirize ururirimbo Umwe aca mu biyaya vy’ubugaragwa+, Akabigira ari Ya*, ari ryo zina ryiwe+; mutambe mutarike imbere yiwe;   Imana, ahantu hayo heranda iba+, Ni se w’impfuvyi* ikaba n’umucamanza w’abapfakazi+.   Imana ituma inyakamwe zibera mu nzu+; Isohora imbohe ikaziha gutunganirwa bimwe bishitse+. Ariko intumva zozo, zibwirizwa kuba mu gihugu kibabutse+.   Ewe Mana, igihe wasohoka ugendera imbere y’abantu bawe+, Igihe wagenda uca mu bugaragwa+Sela—   Isi yaratigise+, Ijuru na ryo riratonyanga kubera Imana+; Iyi Sinayi yaratigise kubera Imana+, ya Mana ya Isirayeli+.   Watanguye kugwisha umucuncubuko w’imvura y’isegenya, ewe Mana+! Intoranwa yawe, n’igihe yari irambiwe, ubwawe warayisubijemwo ingoga+. 10  Ikigwati cawe c’amahema+, barakibayemwo+; Mu kumera neza kwawe watanguye kugitegurira umurushwa, ewe Mana+! 11  Yehova ubwiwe aravuga ijambo+; Abagore batangaza inkuru nziza ni ingabo nyinshi+. 12  Mbere n’abami b’ingabo barahunga, emwe, bagahunga+. Nayo umugore yibera i muhira, araronka kw’isahu+. 13  Naho mwagumye muryamye hagati y’ibirundo vy’umunyota vy’ikambi, Hazoba amababa y’inuma akuyengejeko ifeza, Amubi yayo akaba akuyengejeko inzahabu y’urwatsi rutoto rugomba gusa n’umuhondo+. 14  Igihe Mushoboravyose yashwiragiza abami baho+, I Zalumoni hatanguye kugwa shelegi+. 15  Akarere k’imisozi ka Bashani+ ni umusozi w’Imana+; Akarere k’imisozi ka Bashani ni umusozi w’amasonga+. 16  Kubera iki ga mwa misozi y’amasonga muguma murabana ishari Umusozi Imana yashatse kubako+? Mbere Yehova ubwiwe azohaba ibihe bidahera+. 17  Imikogote y’intambara y’Imana iharurwa mu bihumbi mirongo, mu bihumbi n’ibihumbi incuro n’izindi+. Yehova ubwiwe yavuye i Sinayi yinjira ahantu heranda+. 18  Waduze iyo hejuru+; Wajanye imbohe+; Watwaye ingabirano zigizwe n’abagabo+, Egome, mbere intumva+, ngo ube hagati muri bo+, ewe Ya, Mana! 19  Hahezagirwe Yehova atwikorerera umutwaro ku musi ku musi+, We Mana y’ukuri y’ubukiriro bwacu+. Sela. 20  Imana y’ukuri kuri twebwe ni Imana y’ibikorwa vy’ugukiza+; Kandi ivyanzo bikura umuntu mu rupfu+ ni ivya Yehova Umukama Segaba+. 21  Koko, Imana ubwayo izomenagura umutwe w’abansi bayo+, Imenagure urutwariro rwuzuyeko umushatsi rw’uwo wese agendagendera mu caha ciwe+. 22  Yehova yavuze ati: “Nzobagarukana ndabakuye i Bashani+, Nzobagarukana ndabakuye ibwina mu kiyaga+, 23  Kugira ngo woze ikirenge cawe mu maraso+, Ngo ururimi rw’imbwa zawe ruronke umugabane warwo ku bansi+.” 24  Barabonye ingendo zawe, ewe Mana+, Ingendo z’Imana yanje, Umwami wanje, zo kuja ahantu heranda+. 25  Abaririmvyi bagendera imbere, abavuza ibicurarangisho vy’imirya bakabakurikira+; Hagati hari abigeme bakubita utugoma+. 26  Nimuhezagire Imana mu makinja y’abantu akoranye+, Muhezagire Yehova, yemwe abava kw’Isôko rya Isirayeli+! 27  Aho ni ho hari ka Benyamini kabamara igabo+, Abaganwa ba Yuda kumwe n’isinzi ryabo ryiha akaruru, Abaganwa ba Zebuloni, abaganwa ba Nafutali+. 28  Imana yawe yashingiye itegeko inkomezi zawe+. Niwerekane inkomezi, ewe Mana, wewe wagize ico ukoze ku bwacu+. 29  Kubera urusengero rwawe i Yeruzalemu+, Abami bazokuzanira amaturo+. 30  Hambarira igikoko co mu marenga+, ikoraniro ry’amashūri+, Kumwe n’inyana z’ibisata vy’abantu, imwe yose igakandagira ibipande vy’ifeza+. Yasanzaje ibisata vy’abantu bihimbarwa n’indwano+. 31  Ibintu vy’umujumpu w’imvange bizoza bivuye mu Misiri+; Kushi ubwayo izoramvurira Imana ningoga amaboko ifise amaturo+. 32  Emwe mwa bwami bwo mw’isi, nimuririmbire Imana+, Nimuhibongoreze Yehova—Sela 33  Umwe agendera kw’ijuru rya kera ry’amajuru+. Yewe ga yee! Asamirana n’ijwi ryiwe, ijwi rikomeye+. 34  Herereze inkomezi ku Mana+. Kuri Isirayeli ni ho ubukuru bwayo buri, inkomezi zayo na zo zikaba mu bicu+. 35  Imana irateye ubwoba ivuye aheranda hawe hahambaye+. Ni yo Mana ya Isirayeli, imwe iha abantu inkomezi, mbere n’ubushobozi+. Imana nihezagirwe+.

Amakuru yiyongereye

“Ya” ni impfunyapfunyo y’izina “Yehova.”
Ijambo ku rindi ni “uduhungu tutagira se.”