Zaburi 62:1-12

Ku muyobozi wa Yedutuni. Agahibongozo ka Dawidi. 62  Koko, umutima wanje urindiriye Imana mu gacerere+.Kuri yo ni ho ubukiriro bwanje buva+.   Koko, ni yo gitandara canje n’ubukiriro bwanje, ahantu hanje hakirurutse hatagira inkomanzi+;Sinzonyiganyizwa kanini+.   Muzogeza ryari kugurukira ku wo mushaka kwica+?Mwese mumeze nk’uruhome ruhengamye, uruhome rw’amabuye ruriko rurahenurwa+.   Koko, batanga inama kugira ngo bahendahende umuntu ngo atakaze iteka ryiwe+;Bahimbarwa n’ikinyoma+.Bahezagirisha akanwa kabo, mugabo muri bo bagahamagara akabi+. Sela.   Koko, rindira Imana ucereje, ewe mutima wanje+,Kuko kuri yo ari ho icizigiro canje kiva+.   Koko, ni we gitandara canje n’ubukiriro bwanje, ahantu hanje hakirurutse hatagira inkomanzi+;Sinzonyiganyizwa+.   Ku Mana ni ho ubukiriro bwanje n’ubuninahazwa bwanje biri+.Igitandara canje gikomeye, ubuhungiro bwanje ni mu Mana+.   Nimuyizigire ibihe vyose, emwe bantu+!Imbere yayo nimusuke umutima wanyu+.Imana ni ubuhungiro bwacu+. Sela.   Koko, abana b’umuntu yakuwe mw’ivu ni impemu zisohotse+,Abana b’abantu ni uruhendo+.Iyo bashizwe ku munzane, bose hamwe bahwahutse kuruta impemu zisohotse+. 10  Ntimwizigire ubugunge+,Canke ngo mube imburakimazi mu kwizigira ubwambuzi+.Ibibeshaho umuntu nivyagwira, ntimubishireko umutima+. 11  Imana yavuze rimwe, kabiri numvise ibi+:Yuko inkomezi ari iz’Imana+. 12  N’ubuntu bwuzuye urukundo ni rwawe, ewe Yehova+,Kuko wewe ubwawe wishura umwe wese ibihuye n’igikorwa ciwe+.

Utujambo tw'epfo