Zaburi 38:1-22

Agahibongozo ka Dawidi ko kwibutsa. 38  Ewe Yehova, ntunkangire warakaye+,Canke ngo unkosore washangashiwe+.   Kuko imyampi yawe yinjiye kure muri jewe+,N’ukuboko kwawe kukaba kumanutseko+.   Nta hakomeye hariho mu mubiri wanje kubera imisibo yawe+.Nta mahoro ariho mu magufa yanje kubera igicumuro canje+.   Kuko amakosa yanje yarenze umutwe wanje+;Nka kurya kw’umutwaro uremereye, arandemereye birenze+.   Ibikomere vyanje bisigaye ari umuduhu, vyaboze,Kubera ubupfu bwanje+.   Nataye umutwe, nagondamye bihebuje+;Ngendagenda nijiriwe bukarinda bwira+.   Kuko ikiyunguyungu canje cuzuye ubushe,Kandi nta hakomeye hariho mu mubiri wanje+.   Natimvye kandi nsigaye najanjaguritse bihebuje;Ndaroha kubera ukuniha kw’umutima wanje+.   Ewe Yehova, imbere yawe ni ho icipfuzo canje cose kiri,Kandi ukuniha kwanje ntiwaguhishijwe+. 10  Umutima wanje wadidagiye bikomeye, ububasha bwanje bwamvuyemwo,N’umuco w’amaso yanje ntukiri kumwe nanje+. 11  Nayo abankunda be n’abagenzi banje, baguma bihagarariye kure y’icago canje+,Abagenzi banje ba hafi na bo bihagarariye nka hariya+. 12  Mugabo abarondera ubuzima bwanje batega imitego+,Abakora bandonderera ivyago na bo bavuze ivy’amarushwa+,Kandi ubuhendanyi ni bwo baguma bavugira mu ntamatama bukarinda bwira+. 13  Nayo jewe, nka kurya kw’igipfamatwi, sinavyumviriza+;Kandi nka kurya kw’ikiragi, sinakurako umunwa+. 14  Nabaye nk’umuntu atumva,Kandi mu kanwa kanje nta vyiyumviro bibeshuza vyariyo. 15  Kuko ari wewe narindiriye, ewe Yehova+!Nawe ubwawe uranyishura, ewe Yehova Mana yanje+! 16  Kuko navuze nti: “Ahandiho bonyigambako+;Hamwe ikirenge canje cogenda kidandabagirana+, ntibobura kunyiryako+.” 17  Kuko nagira ncumbagire+,Kandi ububabare bwanje bwari imbere yanje nantaryo+. 18  Kuko navuze ivy’ikosa ryanje+;Natanguye kuganyishwa n’igicumuro canje+. 19  Abansi banje bazima babaye abanyenkomezi+,Abanyanka ata mvo na bo basigara ari benshi+. 20  Bampemvye ikibi ku ciza+;Bagumye bandwanya bampora ko nkurikirana iciza+. 21  Ntumpebe, ewe Yehova!Ewe Mana yanje, ntugume kure cane yanje+. 22  Nyaragasa umfashe+,Ewe Yehova bukiriro bwanje+!

Utujambo tw'epfo