Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 33:1-22

33  Nimwihe akamo k’umunezero, yemwe bagororotsi, kubera Yehova+. Ku bagororotse, ishemezo rirabereye+.   Nimukengurukire Yehova ku nanga+; Ku gicurarangisho c’imirya cumi+, mumuhibongoreze.   Nimumuririmbire ururirimbo rushasha+; Nimubashe imirya mujanisha n’akaruru k’umunezero+.   Kuko ijambo rya Yehova rigororotse+, Kandi igikorwa ciwe cose kiri mu bwizigirwa+.   Akunda ubugororotsi n’ubutungane+. Isi yuzuye ubuntu bwuzuye urukundo bwa Yehova+.   Kw’ijambo rya Yehova amajuru yarakozwe+, Ku mpwemu yo mu kanwa kiwe na ho ingabo zayo zose zirakorwa+.   Akoranya amazi y’ikiyaga nk’aho akoresheje urugomero+, Agashira mu bigega amazi asuriranya.   Abo kw’isi bose nibatinye Yehova+. Ababa ku butaka bwimbuka bose nibamugirire ubwoba+.   Kuko ubwiwe yavuze, bikaba+; Ubwiwe yarategetse, birarama+. 10  Yehova ubwiwe yasambuye inama y’amahanga+; Yatangiriye ivyiyumviro vy’ibisata vy’abantu+. 11  Inama ya Yehova izorama gushika igihe kitagira urugero+; Ivyiyumviro vy’umutima wiwe bigumaho iyaruka rimwe inyuma y’irindi+. 12  Hahiriwe ihanga Imana yaryo ari Yehova+, Igisata c’abantu yatoye ngo kibe intoranwa yiwe+. 13  Yehova yaritegereje ari mu majuru+, Abona abana b’abantu bose+. 14  Ari ahantu hashimangiye aba+, Yitegereje ababa kw’isi bose. 15  Abumba imitima yabo yose hamwe+; Arimbūra ibikorwa vyabo vyose+. 16  Nta mwami akizwa n’ubwinshi bw’inteko za gisirikare+; Umunyenkomezi ubwiwe ntarokorwa n’ubwinshi bw’ububasha+. 17  Ifarasi ni uruhendo mu vy’ugukiza+, Kandi ku bwinshi bw’inkomezi zayo, nta we irokora+. 18  Ehe! Ijisho rya Yehova riri ku bamutinya+, Kuri barya barindiriye ubuntu bwuzuye urukundo bwiwe+, 19  Ngo abarokore abakize urupfu+, No kugira ngo abazigamire ubuzima mu kigoyi+. 20  Umutima wacu wamye witeze Yehova+. Ni we mutabazi wacu n’inkinzo yacu+. 21  Kuko muri we umutima wacu unezerwa+; Kuko izina ryiwe ryeranda ari ryo twizigiye+. 22  Ubuntu bwuzuye urukundo bwawe, ewe Yehova, nibube kuri twebwe+, Nk’uko nyene twagumye tukurindiriye+.

Amakuru yiyongereye