Zaburi 30:1-12

Agahibongozo. Ururirimbo rw’ukwinjira inzu+. Ni izaburi ya Dawidi. 30  Nzogushira hejuru, ewe Yehova, kuko wankweze ukanduza+,Kandi ntiwaretse abansi banje ngo banezerwe banyigambako+.   Ewe Yehova Mana yanje, naragutabaje, nawe urankiza+.   Ewe Yehova, warandugije unkura mu kuzimu+;Wangumije ndi muzima, kugira ngo simanuke mu cobo+.   Nimuhibongoreze Yehova, yemwe ntahemuka ziwe+,Nimukengurukire icibutso ciwe ceranda+;   Kuko kuba munsi y’ishavu ryiwe ari ivy’akanya gato+,Kuba munsi y’ubutoni bwiwe bikaba ivy’ubuzima bwose+.Ku mugoroba amarira yoshobora kwaka indaro+, mugabo mu gitondo hakaba akamo k’umunezero+.   Nayo jewe, navuze ata co ninona+ nti:“Sinzokwigera nyiganyizwa+.”   Ewe Yehova, mu butoni bwawe watumye umusozi wanje uhagarara mu nkomezi+.Wahishije mu maso hawe, mpagarika umutima+.   Ewe Yehova, ni wewe nagumye mpamagara+;Kandi Yehova nagumye ndamwinginga nsaba ubutoni+.   Mbega ni inyungu nki iba mu maraso yanje manutse mu cobo+?Mbega umukungugu uzoguhaya+? Mbega umukungugu uzoyaga ukuri kwawe+? 10  Niwumve, Yehova we, ungirire ubutoni+.Ewe Yehova, numbere umutabazi+. 11  Wampinduriye ikigandaro canje kiba ugutamba+;Watekuruye igunira* ryanje, uguma unkenyeje umunezero+, 12  Kugira ngo ubuninahazwa bwanje buguhibongoreze, ntibugume bucereje+.Ewe Yehova Mana yanje, nzoguhaya gushika igihe kitagira urugero+.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.