Zaburi 3:1-8

Agahibongozo ka Dawidi igihe yariko arahunga kubera Abusalomu umuhungu wiwe+. 3  Ewe Yehova, kubera iki abarwanizi banje babaye benshi+?Kubera iki benshi bahagurukira kundwanya+?   Benshi bamvugako ngo:“Nta bukiriro afise ku Mana+.” Sela*.   Ariko wewe ga Yehova, uri inkinzo inkikuje+,Ubuninahazwa bwanje+, n’Uwunduza umutwe+.   Nzotabaza Yehova ubwiwe n’ijwi ryanje,Na we azonyishura ari ku musozi wiwe mweranda+. Sela.   Nayo jewe, nzoryama kugira nsinzire;Sinzobura kwikangura, kuko Yehova ubwiwe aguma anshigikiye+.   Sinzotinya abantu ibihumbi mirongoBatondeye kundwanya irya n’ino+.   Haguruka+, Yehova we! Nkiza+, Mana yanje we+!Kuko uzokubita abansi banje bose ku mubangabanga+.Amenyo y’ababisha uzoyamena+.   Ubukiriro ni ubwa Yehova+.Umuhezagiro wawe uri ku bantu bawe+. Sela.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.