Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 25:1-22

Ni izaburi ya Dawidi. א [ʼAlefu] 25  Ewe Yehova, nduza umutima wanje kuri wewe+. ב [Beti]   Ewe Mana yanje, ni wewe nizigiye+; Ese ntomaramara. Abansi banje ntibigine banyigamba+. ג [Gimelu]   Kandi, nta n’umwe mu bakwizigira azomaramara+. Bazomaramara abahemuka ntibaroranirwe+. ד [Daleti]   Numenyeshe inzira zawe, ewe Yehova+; Nyigisha iminyuro yawe+. ה [Heʼ]   Nutume ngendera mu kuri kwawe kandi unyigishe+, Kuko uri Imana y’ubukiriro bwanje+. ו [Vau]Ni wewe nizigiye burinda bwira+. ז [Zayini]   Ibuka imbabazi zawe+, ewe Yehova, be n’ibikorwa vyawe vy’ubuntu bwuzuye urukundo+, Kuko ari ivyo kuva igihe kitagira urugero+. ח [Heti]   Ibicumuro vyo mu buto bwanje be n’imigararizo yanje, ewe, ntuvyibuke+! Nk’uko ubuntu bwuzuye urukundo bwawe buri, ubwawe nunyibuke+, Ku bw’ukumera neza kwawe, ewe Yehova+! ט [Teti]   Yehova ameze neza kandi aragororotse+. Ni co gituma yigisha inzira abacumuzi+. י [Yodi]   Azotuma abatekereza bagendera mu ngingo yiwe y’ubutungane+, Kandi abatekereza azobigisha inzira yiwe+. כ [Kafu] 10  Iminyuro ya Yehova yose ni ubuntu bwuzuye urukundo be n’ukuri Ku bw’abubahiriza isezerano ryiwe+ n’ivyibutsa vyiwe+. ל [Lamedi] 11  Ku bw’izina ryawe, ewe Yehova+, Babarira ikosa ryanje, kuko atari rito+. מ [Memu] 12  Ni nde muntu none atinya Yehova+? Azomwigisha inzira azohitamwo+. נ [Nuni] 13  Azokwibera mu vyiza+, Kandi uruvyaro rwiwe ruzokwigarurira isi+. ס [Sameki] 14  Ubugenzi somambike na Yehova ni ubw’abamutinya+, Mbere n’isezerano ryiwe, kugira aribamenyeshe+. ע [ʽAyini] 15  Nama mpanze amaso Yehova+, Kuko ari we akura ibirenge vyanje mu rusenga+. פ [Peʼ] 16  Hindukiriza mu maso hawe kuri jewe, ungirire ubutoni+; Kuko ndi inyakamwe n’umurushwa+. צ [Tsade] 17  Amarushwa y’umutima wanje yagwiriye+; Ewe, nunkure mu maganya andiko+! ר [Reshi] 18  Nubone amarushwa yanje n’ivyago vyanje+, Kandi uharire ibicumuro vyanje vyose+. 19  Nubone ingene abansi banje basigaye ari benshi+, Kandi banyanse urwanko rukaze+. ש [Shini] 20  Rinda ubuzima bwanje kandi undokore+. Ese ntomaramara, kuko nahungiye muri wewe+. ת [Tau] 21  Ugutungana n’ukugororoka ubwavyo nibinzigame+, Kuko ari wewe nizigiye+. 22  Ewe Mana, cungura Isirayeli umukure mu marushwa yiwe yose+.

Amakuru yiyongereye