Zaburi 25:1-22

Ni izaburi ya Dawidi. א [ʼAlefu] 25  Ewe Yehova, nduza umutima wanje kuri wewe+. ב [Beti]   Ewe Mana yanje, ni wewe nizigiye+;Ese ntomaramara.Abansi banje ntibigine banyigamba+. ג [Gimelu]   Kandi, nta n’umwe mu bakwizigira azomaramara+.Bazomaramara abahemuka ntibaroranirwe+. ד [Daleti]   Numenyeshe inzira zawe, ewe Yehova+;Nyigisha iminyuro yawe+. ה [Heʼ]   Nutume ngendera mu kuri kwawe kandi unyigishe+,Kuko uri Imana y’ubukiriro bwanje+. ו [Vau]Ni wewe nizigiye burinda bwira+. ז [Zayini]   Ibuka imbabazi zawe+, ewe Yehova, be n’ibikorwa vyawe vy’ubuntu bwuzuye urukundo+,Kuko ari ivyo kuva igihe kitagira urugero+. ח [Heti]   Ibicumuro vyo mu buto bwanje be n’imigararizo yanje, ewe, ntuvyibuke+!Nk’uko ubuntu bwuzuye urukundo bwawe buri, ubwawe nunyibuke+,Ku bw’ukumera neza kwawe, ewe Yehova+! ט [Teti]   Yehova ameze neza kandi aragororotse+.Ni co gituma yigisha inzira abacumuzi+. י [Yodi]   Azotuma abatekereza bagendera mu ngingo yiwe y’ubutungane+,Kandi abatekereza azobigisha inzira yiwe+. כ [Kafu] 10  Iminyuro ya Yehova yose ni ubuntu bwuzuye urukundo be n’ukuriKu bw’abubahiriza isezerano ryiwe+ n’ivyibutsa vyiwe+. ל [Lamedi] 11  Ku bw’izina ryawe, ewe Yehova+,Babarira ikosa ryanje, kuko atari rito+. מ [Memu] 12  Ni nde muntu none atinya Yehova+?Azomwigisha inzira azohitamwo+. נ [Nuni] 13  Azokwibera mu vyiza+,Kandi uruvyaro rwiwe ruzokwigarurira isi+. ס [Sameki] 14  Ubugenzi somambike na Yehova ni ubw’abamutinya+,Mbere n’isezerano ryiwe, kugira aribamenyeshe+. ע [ʽAyini] 15  Nama mpanze amaso Yehova+,Kuko ari we akura ibirenge vyanje mu rusenga+. פ [Peʼ] 16  Hindukiriza mu maso hawe kuri jewe, ungirire ubutoni+;Kuko ndi inyakamwe n’umurushwa+. צ [Tsade] 17  Amarushwa y’umutima wanje yagwiriye+;Ewe, nunkure mu maganya andiko+! ר [Reshi] 18  Nubone amarushwa yanje n’ivyago vyanje+,Kandi uharire ibicumuro vyanje vyose+. 19  Nubone ingene abansi banje basigaye ari benshi+,Kandi banyanse urwanko rukaze+. ש [Shini] 20  Rinda ubuzima bwanje kandi undokore+.Ese ntomaramara, kuko nahungiye muri wewe+. ת [Tau] 21  Ugutungana n’ukugororoka ubwavyo nibinzigame+,Kuko ari wewe nizigiye+. 22  Ewe Mana, cungura Isirayeli umukure mu marushwa yiwe yose+.

Utujambo tw'epfo