Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 2:1-12

2  Kubera iki amahanga yagiye mu ruhagarara+, N’imiryango y’amahanga ikaguma ivugira mu ntamatama ikintu ata co kimaze+?   Abami b’isi barahagaze+ Kandi abategetsi bakurubakuru bakoraniye hamwe nk’umuntu umwe+ Ngo barwanye Yehova+ n’uwo yarobanuje amavuta*+,   Bakavuga ngo: “Tuvutagure imizana yabo+ Dushiburire kure yacu imigozi yabo+!”   Wa Wundi yicaye mu majuru+ azokwitwengera; Yehova ubwiwe azobatwengera mw’ijigo+.   Ico gihe azobabwirira mw’ishavu ryiwe+, Kandi mu bushangashirwe bukaze bwiwe azobahagarika umutima+,   Ati: “Jewe, jewe nyene, nimitse umwami wanje+ Kuri Siyoni+, umusozi wanje mweranda+.”   Reka mvuge ingingo ya Yehova; Yambwiye ati: “Uri umwana wanje+; Jewe uno musi ncitse so+.   Nsaba+, nguhe amahanga abe intoranwa yawe+ N’impera z’isi zibe itongo wigabira+.   Uzobamenaguza agakoni k’ubutware k’icuma+; Nka kurya kw’icombo c’umubumvyi, uzobasavya+.” 10  None rero, emwe mwa bami, nimukoreshe ugutahura kwimbitse; Nimwemere mukosorwe, emwe mwa bacamanza b’isi+. 11  Nimukorere Yehova hariko n’ugutinya+, Munezerwe hariko n’ukujugumira+. 12  Nimusome wa mwana+, Imana ntirurumbe ishavu Kandi ntimuyogere ngo muve mu nzira+, Kuko ishavu ryiwe rirurumba bitagoranye+. Hahiriwe abo bose bahungira muri we+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.