Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet

BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 15:1-5

Agahibongozo ka Dawidi. 15  Ewe Yehova, ni nde azoba umushitsi mw’ihema ryawe+? Ni nde azoba ku musozi wawe mweranda+?   Ni uwugenda ata mahinyu+, agakora ibigororotse+, Kandi akavuga ukuri mu mutima wiwe+.   Nta we yabesheye n’ururimi rwiwe+. Nta kibi na kimwe yakoreye mugenziwe+, Kandi nta ceyi yasize umugenzi wiwe somambike+.   Mu maso yiwe uwugayitse ntabura gutabwa nk’akanuka+, Mugabo abatinya Yehova arabatera iteka+. Ico yarahiye naho comugirira nabi, ntahindura+.   Amahera yiwe ntiyayatanze ku nyungu+, Kandi ntiyakiriye igiturire co gutsindisha intungane+. Uwukora ivyo bintu ntazokwigera anyiganyizwa+.

Amakuru yiyongereye