Zaburi 148:1-14

148  Shemeze Ya+!Shemeze Yehova mu majuru+,Nimumushemeze iyo hejuru+.   Nimumushemeze, yemwe bamarayika biwe mwese+.Nimumushemeze, yemwe ngabo ziwe mwese+.   Nimumushemeze, yemwe zuba n’ukwezi+!Nimumushemeze, yemwe nyenyeri z’umuco mwese+!   Nimumushemeze, yemwe majuru y’amajuru+,Namwe mazi muri hejuru y’amajuru+.   Nibishemeze izina rya Yehova+;Kuko we ubwiwe yategetse, bikaremwa+.   Atuma biguma bihagaze ibihe bidahera, gushika igihe kitagira urugero+.Yatanze ingingo nyobozi, kandi ntizovaho+.   Nimushemeze Yehova kw’isi+,Yemwe bikoko amahero vyo mu kiyaga namwe nyenga z’amazi mwese+,   Yemwe muriro n’urubura, shelegi be n’umwotsi w’umuzitanya+,Yewe muyaga w’igihuhusi ushitsa ijambo ryiwe+,   Yemwe misozi namwe mirambi mwese+,Yemwe biti vy’ivyamwa namwe masederi mwese+, 10  Yemwe bikoko vyo mw’ishamba namwe bitungwa mwese+,Yemwe bikoko bikwega inda hasi namwe nyoni z’amababa+, 11  Yemwe bami bo mw’isi+ namwe miryango y’amahanga mwese,Yemwe baganwa+ namwe bacamanza b’isi mwese+, 12  Yemwe misore+ namwe nyene bigeme b’isugi+,Yemwe batama+ hamwe n’abahungu+! 13  Nibishemeze izina rya Yehova+,Kuko izina ryiwe ryonyene ari ryo riri hejuru hadashikwa+.Iteka ryiwe riri hejuru y’isi n’ijuru+. 14  Kandi azoshira hejuru ihembe ry’abantu biwe+,Ishemezo ry’intahemuka ziwe zose+,Rya bene Isirayeli, abantu bari hafi yiwe+.Shemeze Ya+!

Utujambo tw'epfo