Zaburi 146:1-10

146  Shemeze Ya+!Shemeza Yehova, mutima wanje+!   Nzoshemeza Yehova mu buzima bwanje+.Nzohibongoreza Imana yanje igihe cose nzoba nkiriho+.   Ntimushire ivyizigiro vyanyu mu banyacubahiro+,Canke mu mwana w’umuntu yakuwe mw’ivu, ata bukiriro ashobora gutanga+.   Impwemu yiwe irasohoka+, agasubira mu butaka bwiwe+;Uwo musi ivyiyumviro vyiwe bigahera+.   Hahiriwe uwufise Imana ya Yakobo bwa mutabazi wiwe+,Icizigiro ciwe kikaba kiri muri Yehova Imana yiwe+,   Wa Muhinguzi w’ijuru n’isi+,W’ikiyaga, be n’uw’ibiri muri vyo vyose+,Umwe agumya ukuri gushika igihe kitagira urugero+,   Umwe ashitsa urubanza ku bw’abagunzwe+,Umwe aha umukate abashonje+.Yehova arabohora ababoshwe+.   Yehova arahumura amaso y’impumyi+;Yehova arunamura abahetamye+;Yehova arakunda abagororotsi+.   Yehova ararinda ba kavamahanga+;Impfuvyi* be n’umupfakazi arabatabara+,Mugabo inzira+ y’ababisha arayihetarika+. 10  Yehova azoba umwami gushika igihe kitagira urugero+,Imana yawe, ewe Siyoni, izoba umwami uko iyaruka rikurikira irindi+.Shemeze Ya+!

Utujambo tw'epfo

Ijambo ku rindi ni “agahungu katagira se.”