Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

Zaburi 146:1-10

146  Shemeze Ya+! Shemeza Yehova, mutima wanje+!   Nzoshemeza Yehova mu buzima bwanje+. Nzohibongoreza Imana yanje igihe cose nzoba nkiriho+.   Ntimushire ivyizigiro vyanyu mu banyacubahiro+, Canke mu mwana w’umuntu yakuwe mw’ivu, ata bukiriro ashobora gutanga+.   Impwemu yiwe irasohoka+, agasubira mu butaka bwiwe+; Uwo musi ivyiyumviro vyiwe bigahera+.   Hahiriwe uwufise Imana ya Yakobo bwa mutabazi wiwe+, Icizigiro ciwe kikaba kiri muri Yehova Imana yiwe+,   Wa Muhinguzi w’ijuru n’isi+, W’ikiyaga, be n’uw’ibiri muri vyo vyose+, Umwe agumya ukuri gushika igihe kitagira urugero+,   Umwe ashitsa urubanza ku bw’abagunzwe+, Umwe aha umukate abashonje+. Yehova arabohora ababoshwe+.   Yehova arahumura amaso y’impumyi+; Yehova arunamura abahetamye+; Yehova arakunda abagororotsi+.   Yehova ararinda ba kavamahanga+; Impfuvyi* be n’umupfakazi arabatabara+, Mugabo inzira+ y’ababisha arayihetarika+. 10  Yehova azoba umwami gushika igihe kitagira urugero+, Imana yawe, ewe Siyoni, izoba umwami uko iyaruka rikurikira irindi+. Shemeze Ya+!

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “agahungu katagira se.”