Zaburi 134:1-3

Ururirimbo rw’Ukuduga. 134  Yoo! nimuhezagire Yehova+,Yemwe basavyi ba Yehova mwese+,Mwebwe abahagarara mu nzu ya Yehova mu majoro+!   Nimutarike amaboko yanyu mu bweranda+,Muhezagire Yehova+.   Yehova aguhezagire ari i Siyoni+,We Muhinguzi w’ijuru n’isi+.

Utujambo tw'epfo